خربق سفید

خربق سفید

خربق سفید

🌱به یونانی : انبورسیما
🌱به عربی : قاتل الکلب ⬅️قاتل سگ
🌱وبه هندی : بس نامند .

وآن ریشه ای است شبیه به ریشه کبر ویا ریشه خطمی برگ آن شبیه به برگ بارهنگ وازآن پهن تر
وگیاه آن مثل چغندر بیابانی وازآن کوتاه تر وگل سرخ آن وساقه آن به اندازه چهار انگشت پیوسته وداخلش تهی وسفید. .
وریشه های باریک وبسیار از یک ریشه روییده وسفید مایل به زردی وتلخ و درهنگام شکستن آن غبار تولید شود .
وشکم آن چیزی مانند دام عنکبوت میباشد ودرجاهای کوهی ودرزمینی واقع درشهرهای ماورالنهر می روید .
وقتی تَراست میچینند وخشک میکنند وقتی پوستش خشک شد مانند گیاهی که گلش کبود وبدون پوست میشود و نوعی دیگر هم با پوست هست بدست می آید که ریشه ندارد وبسیار سخت وسفت میباشد وخود آن پهن گسترده به میانه وسفید نرم شکنتده وبا گوشت زیاد ولعابدار وقتی مزه کنند درابتدا سوزش ندارد بعدازمدتی سوزش آن زیاد شود وآن باعث خفگی درگلو میشود وگرد است شبیه به کوم ⬅️نوعی گیاه که گرد ودور آن تیز شبیه به کوم باشد.
خربق را وقتی پلنگ بخورد میمیرد و بهتر آن است که تنها استفاده نشود حتی اگر سفید باشد بلکه درداروهای مرکب بزرگ به کاربرده شود .
مزاجش⬅️ گرم وخشک دروسط سوم سیاه آن بسیار تلخ میباشد .
وخواصش این است ⬅️چون موش آنرا بخورد میمیرد حتی اگر با سویق وعسل مخلوط کنند واگر درگوشت مخلوط به گربه بدهند بمیرد .
ومسهل بلغم وصفراوی غلیظ و #خلط های لزج وباز کننده ی #گرفتگی ها .

وضماد آن باسرکه ویا با ایرسا ازبین برنده زخمی که با خارش و #چرک و #خال همراه باشد میباشد.
ونوشیدن آن نافع #فلج و #سستی باشد .
ودرد #مفاصل وشکننده ی #سنگ وباز کننده ی #حیض و #عطسه آوراست..
ایجادکننده #عطسه وتیز کننده #دید وگاه درخلطها مانند شیاف برای روشن کردن پرده و پوشش چشم استفاده می کنند.
اگر بر#دندان خورد شده بگذارند ریشه کن کند.
وچون آن را بخورند پاکسازی وباز کننده ی ازخلط های مختلف و #بلغم لزج باشد وگاهی خارج کننده بلغم به استفراغ نماید .
استفاده کنند ازآن درآب باران و میخیسانند تاسه روز پس صاف کرده وآنرا بنوشند .

وگاهی درآب باران جوشانده وصاف کرده عسل اضافه کرده وبعضی از مردم آنرا میخورند .
وآن نَه استفراغ ونَه اسهال می آورد به خاطر اینکه حل کننده فضولات غلیظ است
واین به خاطر نهایت قوت خربق وتمام خوبی آن درحل کردن وقطع کردن .
وشیخ می فرماید : که خربق سفید استفراغ شدید می آورد ودرآن خطر است به خاطر اینکه ایجاد خفگی میکند وگاهی آن را درحیض استفاده کرده تا استفراغ آورد.
وکسی را که ازاستفاده ی آن میترسد ایجاد خفگی میکند ونباید بخورد ونباید وقتی معده خالی باشد آنرا خورد واین جور آدم ها ضعیف هستند .
گیلانی گوید :
که گاهی آنرا با پارچه به صورت فتیله درآورده و شیاف میکنند واین ایجاد استفراغ کند به سبب شدت جذب آن وخارج کند فضولات مختلف وبلغم لزج را .
واگر زن آنرا فرزجه کند ادرار #حیض آورد و #سقط جنین کند .
ونباید آنرا خورد
❌ مگر کسانی که معده قوی دارند ومقدار شربت آن کم باشد زیرا زیادی آن خفگی ایجاد کند .❌
حتی تفاله نوشیدنی آن کشنده مرغ خانگی است کسانی که بدنشان گرم وضعیف ونحیف هست ازآن دوری کنند بهتراست .
واسهالش اگر با جمع کردن همراه باشد ونشستن درآب گرم ونوشیدن شوربای چرب ومالش با کره روغنی گاو بر بدن وبوییدن خوشبو ها است .
شربت آن نیم درم ( سه دانگ ) وگفته شده ازیک درم تا دودرم وگفته شده ازنیم مثقال یک مثقال
واجب است ازیک زیادتر نشود وبعد اصلاح کردن آن بنوشند .

به گفته شیخ : زیاده روی درآن انسان را میکُشد وآن سم سگ وخوک وتفاله نوشیدنی آن کشنده مرغ خانگی است .
وگیلانی گوید : که آن را درآب ساییده و مخلوط درخانه بپاشند مگس برآن بشیند وقتی که خواست آنرا بنوشند بمیرد .
باید که اصلاح آن کنند به پختن ⏪درون آرد سرشته ومخلوط به حریره جو وروغن بادام ویا اندک حاشا⬅️ گیاهی که برگش کوچک وگلش سرخ باشد ومصطکی.

وبهترآن است وعوض آن وهم وزن آن تُربد ونصف وزن آن غاریقون.
وگویند که دانه های قی آور وماهسیز هرج ⬅️ نوعی سم کشنده ماهی است .

❌ومضر معده است .
⏪ومصلح آن مصطکی .
وایجاد کننده خفگی وتشنج واستفراغ است ⏪ومصلح آن دوغ تازه وروغن بادام وروغن گاو.
وگفته اند : که خوردن جسم ساییده آن ایجاد کننده تشنج است ودانه های قی آور خود آن است که آن را به صورت شربت استفاده میکنند .
وگویند :اگر کسی بخواهد بنوشد آن رانیم کوب کرده درماءالشعیر انداخته بنوشد تا درحلق ومعده باقی بماند وساییده خیلی باریک وبا ماءالعسل بخورند ودرآن خطر بزرگی است وگاهی سفت شود وزیاد میکُشد به سبب حفظ روش آن و، واجب است ونوشیدن آن مهم است .
وبهتر است یا اشیای باز کننده استفاده کنند ویا با چیزی که ازتشنج باز دارد مثل شوربای مرغ خانگی .
وشربت زوفا به پونه وسداب وعدس بنوشند ومالش پاها به روغن ها از سُعد وسوسن ونرگس ویا نزدیک به آن سرکه تند بو و سیب وبِه یا نان گرم ونوشیدنی ریحانی بردارند ویا دوای عطسه آور ببویند.
وهنگام شدت اسهال آب سرد بنوشند ویا اشیای خوشبو ببویند وغذایی که مناسب برای هضم معده باشد بخورند .
وگفته شده که خربق باعث استفراغ شدید بلغم میشود
برای استفراغ ترب را سوراخ کرده ریشه های باریک خربق رابریده درترب فرو کرده یک شب بماند وصبح ریشه های خربق را درآورده ودور اندازند ومریض غذای شل وآبکی مانند آش بخورد وبعد از آن ترب رابا سکنجبین بخورد وبعد دوساعت استفاده کند برای استفراغ و اگر باز عود کرد نان درآب سرد خیس کرده بخورند واگر دروسط آن سکسکه ایجاد شد ماء العسل را درآن ترب جوش داده بنوشند .
واگر دوا تا مدت دراز درآن حرکت نکند ماء العسل گرم جرعه جرعه بنوشند ویا آب گرم با روغن های قی آور بنوشند وبا پرمرغ در روغن سوسن یا سُعد مخلوط وقصد استفراغ کنند ودرگهواره بجنبانند .
واگر ازآن خفگی ایجاد شد با پخته خربق به مقدار ۲۱ مثقال بنوشند که جلوگیری کند ازاستفراغ ونجاسات ایجاد کند و اگر ازاین موفقیت حاصل شد گرم استفاده کند و۱۸ قیراط ازآن بنوشند نهَ برای استفراغ بلکه برای دفع خفگی وبادعطسه آورها عطسه آورد و.. .
که نافع محجمه التوای ⬅️قولنج فتقی ایجاد کند بعد سکسکه را مساوی کند واعضای متشنجه رابه روغن بسیارگرم بمالند ودرآبزن وحمام استفاده کرده وآب گرم بسیار بریزند.
پس پیشینیان استفاده آن با بعض ادویه مصلحه مسهله سودا راگفته اند .
اما پیشینیان استفاده نکردند ازآن به تنهای یا مرکب ونوشیدن آن مرض های بسیار ایجادکند .
وطبیب ترس دارد از آن به جزمرضی که برای اصلاح حال مریض حاصل شود به جای آن از حجر ارمنی ویا لاجوردی میدهند .

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.