خشخاش

خشخاش

@makhzanoladviyah
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

#خشخاش

👈به فارسی انارکیوا وکوکنار گویند
👈هندی👈پوست گویند
💥دارای۵نوع مختلف است
۱_بستانی۲_بری۳_زبدی۴_مثور۵_مقرن
💠بستانی آن دارای گل بستانی سفیدوتخم آن نیزاکثرسفیدوریزه ومدور است.وگیاه آن دو ذراع وبرگ آن بلند وکشیده وکوزه آن(میوه آن) مختلف است هم بزرگ وهم کوچک است.

💠درایام بهارگل🌸 میدهد ومیوه اش بعد ازآن میرسد
💥قول شیخ:✍️بهترین وسالم ترین آن سفید آن است وبرای خوردن این نوع نیکو است.

💥کلا پوست آن 👈سرد در دوم وخشک دراول وسوم.

🔸قول شیخ:✍️بستانی آن سرد وخشک دردوم وسباه آن درسوم وگویندتاچهارم.

💥صاحب صیدنه:✍️خشخاش بستانی که تخم آن سفیدباشدسرد دردوم وخشک دراول وسیاه آن که تخمش سباه میباشد سرد درسوم وخشک در دوم است.

💥گیلانی نوشته:✍️بستانی آن نزدیکترین همه به سوی اعتدال است .

📕وسیاه آن درآخرسرد وسفیدش درسردی کمتر ازسیاه ان است.

💥 وضماد(مرهم)آن برپیشانی جهت دردهای #سر وبیخوابی😴 وهمچنین جوشانده آن دردردهای شدیدچشم👁 مفیداست.

🔸ضمادآن ⬅️با گلاب 🍾جهت درد #چشم 👁.

،💥در #سرفه های سخت وخشک 😷که سینوسهاراهم درگیرکرده شربت ساخته شده آن با آب باران 🌧بسیارنافع ومفید است. 💯
@makhzanoladviyah

🔸برای #خونریزی های #دهان👄 لیسیدن شربت ان که با اقاقیا وشنگ ترکیب شده باشد نتیجه بخش است.

💥آشامیدن پوست خشخاش جهت #سرفه_گرم،سرفه تر تازه از رطوبت رقیق به علت خنک کردن،غلیظ کردن،منجمد کردن،وبازداشتن از #سرفه

💥ونیم درم آن صبح ناشتا وشب هنگام خواب😴 با آب سرد 💧خورده شود.

👈جهت مداوای اسهال دموی وصفراوی و #التهاب #معده و #سوزش_مثانه نوع سیاه وسفیدآن راخوب بسایند وباعسل 🍯بخورند.

💥#اسهال مزمن راقطع میکند👈وچون یک درم ازخشخاش سیاه بخورند رطوبت #رحم رابهبود میدهد.

💥👈وچون پوست خشخاش رابکوبندوباآردجو🌾 مخلوط کرده وضماد کنند برای #ورمهای گرم مفیداست.

👈عصاره خشخاش راکوکنارمی گویند.که درمصرف آن نباید زیاده روی کرد.

👈مصرف بیش ازحدآن اعضا رادچاربیماری میکند.❌

❌.#اشتها راتباه،پریشانی،خون رافاسد،و #غریزه جنسی راکم میکند.❌

⬅️وآنراباید بامصلح اش شکر🍚وعسل 🍯ومصطکی مصرف کنند.
💥👈صاحب حاوی میفرماید:سفیدآن سرد وتردردوم وسیاه آن سردوخشک.
👈شیخ گوید:اقسام خشخاش سرداست ودرمصرف آن باید اعتدال داشت.
💥👈صاحب منهاج گوید:✍️مصلح آن عسل🍯 وکرفس است وسباه آن خیلی خشک است .

💥وتخم خشخاش مخدراست خصوصاسیاه ان.و…

💥👈اگرمقدارده درم ازآن راساییده وباشکر🍚 بخورند #خواب می آورد وازآن حلوا درست کنند.

💥 واگرباعسل🍯 مصرف شود معتدل ترمیشود.
💥برای خواب_اطفال 👶مورداستفاده قرارمیگیرد.

💥وچون همراه پوست آن ساییده شود وبرسر وپیشانی ضمادکنند #سر_درد راازبین میبرد.
@makhzanoladviyah
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
⚠️‼️⚠️کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.
ادامه👈 #خشخاش
@makhzanoladviyah
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

👈نوع سیاه آنرا بازرده تخم مرغ بریان کنند وبر #چشم 👁 ضمادکنند #ورمهاوپف چشم را ازبین میبرد.

💥ابن ماسویه گوید:✍️تخم خشخاش سیاه پاک کننده اخلاط #سینه است.

❌ ولی مصرف پوست آن #تنگی_نفس می آورد.همچنین قابض شکم است.❌

💥وچون تخم خشخاش راهمراه باعسل🍯 بخورند #ملین است وروده هارانرم گرداند.
💥ونیز عسل 🍯وتخم خشخاش جهت نرمی #سینه وتقویت #مغزوضعف #کبدوکلیه، خونریزی #دهان،#سوزش_مثانه،مفید.💯

💥 ومصرف آن همراه با مغزبادام وتفت داده خشخاش خونساز ورفع #پریشانی خاطر است.
👈💥شیخ گوید: ✍️که خوردن بستانی آن باعسل🍯 منی رازیاد میکند.

🔸بوییدن بریان کرده آن برای رفع #بیخوابی😴 موثراست،روغنش از تخم ان ضعیفتراست.

💥ومالیدن روغن آن با روغن گل 🍾برسر ودردهای #سر نافع میباشد.
💥روغن خشخاش سفیدنافع برای #سرفه های ناشی از #سرماخوردگی میباشد.وخوردن ومالیدن آن برسینه وسر،
@makhzanoladviyah

💥مسکن #دردهای ورم حار(گرم)نافع است.
💥روغن خشخاش سیاه رابربناگوش 👂بمالند ویادرگوش بچکاننددرد #گوش راتسکین دهد.

💥ونیزاگرپوست آنرابه همراه تخم آن قرص ساخته.. جهت سرفه ودردسینه،و #سوزش ادرار، و #اسهال مزمن وکم نمودن رطوبات بدن، #رماتیسم مفاصل،مجرب بوده.

👈وضمادآن برای خشک نمودن رطوبات بدن و #ورمها مفید است.

💥👈گیلانی گوید:✍️گل خشخاش سرد ومسکن حرارت 🔥وخشکی مغز است.

👈 وضماد آن برسر جهت #بیخوابی😴 نافع میباشد..ودردهای شدید را ساکت میکند.

💥👈گویند:گل آن با آب گشنیز درچشم 👁کشیدن جهت دردچشم وزخم قرنیه، وسوزش #چشم،عفونت چشم وزخمهای داخل چشمی نافع میباشد.

🔴👈تخم خشخاش وفرآورده های آن مسکن دردهای سینه، بیخوابی،😴 اسهال میباشد.
👈جوشانده برگ آن با آردجو جهت ترقیق اخلاط غلیظ بدن مفید است.

💥 وبرگ تازه آن را با آب پخته وباروغن وپیاز بریان نموده وبخورند.#شادی وشعف😃 ایجادکرده واسهال رابندمی آورد..
💥استفاده ازریشه آن جهت #کبد بیمار وترقیق خلط غلیظ معده مفید است.
⬅️بدل خشخاش، کاهو می باشد.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.