خیری

خیری

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🌸خیری ( گل شب بو)

⭐️طبیعت مجموع ان گرم وخشک
در اول گویند گرمی تا سوم خشکی

⭐️این گیاه گلهای مختلفی دارد بعضی سفید وبعضی زرد بعضی سرخ است💐💐

⭐️تمام این خاصیت در گل ان وجود دارد
⭐️گل خشک ان بیشتر از گل تازه خاصیت دارد💐

⭐️گل ان لطیف کننده است💐
⭐️سرمه ان اثر غلیظ که در چشم حادث کرده رقیق میکند وبرای سفیدی چشم خوب است

⭐️بویدن گل ان محلل بلغم وریاح غلیظ از مغز ونافع سردی وتری ان وامتلای بخارات است

⭐️ان محلل ورقیق کننده..ومدر ..وجذب کننده است
⭐️نافع معده
⭐️گل ان با عسل مخلوط کردن جهت از بین بردن خشکی نافع است ..

⭐️نشستن در اب جوشیده ان ویا اشامیدن اب پخته شده ان مدر حیض ..واخراج بول وادرار است
❌برای زنان باردار مضر است
وباعث مرگ جنین میشود😱

⭐️به خاطر حرارت زیاد این گیاه
نشستن در اب خوشیده این گیاه جنین مرده که در رحم مادر است خارج میکند ⭐️حیض اور قوی است
⭐️تخم وریشه این گیاه همین اثر را دارد
⭐️روغن ان بسیار گرم ومحلل وتر است
⭐️نوشیدن روغن این گیاه با مغز تخم خیار نافع سنگ کلیه ومثانه
⭐️اب ان جهت ورم پستان ورحم ومفاصل مفید است

⭐️اب ان باتخم گزنه وعاقر قرحا به کمر میبندند برای تقویت باه
💐💐
⭐️ضماد پخته شده ان برای ترک خوردگی پوست نافع است
⭐️ضماد پخته شده ریشه گیاه جهت درد دندان مفید است

⭐️ریشه و برگ ان با سرکه جهت ورم طحال نافع است

🌿مصلح ان روغن گل وسرکه است💐💐💐💐💐💐

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.