دارچین

دارچین

# دارچین
🍁🌾🍁🌾🍁🌾🍁🌾

🌱معنی کلمه دار،درخت و درکل درخت چینی هست.

نوع مرغوب آن ،تند بو ، تند طعم ، سرخ رنگ ، شیرین و قلم های آن باریک و نازک و بسیار در هم پیچ خورده و دراز تا دو سه ذراع و راست ؛ مخصوصا اگر از شاخه های جوان آن درخت جدا شده باشد که مال جزیره سیلان هست.

مزاج: در درجه دوم گرم و سوم خشک

🌸 بی نهایت لطافت دارد زیرا وارد بدن که می شود بسیار ریز و کوچک می شود .

خواص :

⭐️جاذب
⭐️مفتح ،محلل
⭐️مصلح همه عفونت ها و همچنین زرداب از اخلاط فاسد (در مدل گرم هم دارو هست به خاصیت )
👍 بقراط :حفظ نیرو انسان در مدت حیات می کند

⭐️تقلیل رطوبات اضافه و خشک کنند.
⭐️به خاطر آنکه گرم لطیف است،برای عصب به غایت نفع می رساند.
⭐️منشا باد بدن را می تواند از بین ببرد ولی در خارج کردن آن ضعیف هست و خولنجان و فلفل بهتر از آن عمل میکند.

⭐️محرک قوه باه در مقدار کم است.مصلح وپاک کننده رطوبات بدن است و خوشبو کننده دهان.
⭐️نافع سستی عضلات و خشک کننده رطوبات سر و تیز کننده ذهن و از بین برنده فراموشی و سرگیجه و نافع لقوه و صرع

⭐️با زرده تخم مرغ نافع درد چشم است.
⭐️به خاطر تجفیف و تحلیل که دارد در ادویه زخم ها وارد می شود و همچنین فتق

⭐️صدایی که به دلیل رطوبات مخرب و رطوبت های در حلق را از بین می برد
⭐️ضد اضطراب
⭐️نافع تنگی نفس بلغم

⭐️بی نظیر است اگر به آن هلیله اضافه شود در رطوبت زدایی از حلق و سینه و تنگی نفس ناشی از بلغم.

⭐️هلیله و دارچین :گرم کننده معده ( از بهترین دارو ها برای معده سرد ) و کبد ؛ [البته حداکثر تا دو درم]

⭐️چون با مصطکی جوشانده شود سکسکه را ساکن می کند

⭐️زردی بیضه )تخم مرغ( با دارچین ضد درد شکم و سختی ادرار و به همراه هل نافع بواسیر است.(منع در بارداری)

⭐️حافظ قوت های اعصاب رییسه
⭐️ملین ،ملطف،مفرح نفس و قلب و تریاق سموم حیوانی و نباتی و معدنی
⭐️محلل ریاح و مواد بارده
⭐️مزید عقل
⭐️جالی باصره )جلا دهنده قوه بینایی)
⭐️نافع خفقان ،وحشت وسواس ،جنون
⭐️رافع بدبوی دهان
⭐️ تنگی نفس
⭐️سرفه رطوبی کهنه ،مصفی آواز (البته نه صدای خسته ، صدایی که از بلغم بهم ریخته )
⭐️مفتح سدد جگر و مقوی آن ومقوی معده و مجفف و خشکاننده رطوبات آن.د نافع دردهای کلیه و رحم و ورم آنها

ادامه دارد …..
join us:👇👇👇👇

@makhzanoladviyah

#ادامه خواص دارچین👇

⭐️در ترکیب با روغن زیتون ،موم ،زرده تخم مرغ سختی ورم ها را در هم می شکند.و مدر بول وحیض وسقط کننده جنین تلف شده و مقوی باه

⭐️جهت سردرد سرد نافع است اگر ضماد شود و در دفع رعشه مانندی ندارد.

⚡️ابن سینا: تریاق رعشه است

⭐️تریاق دارو های زود عمل کننده

⭐️طلای آن بر پلک چشم جهت اختلاج(پریدن چشم)

⭐️اکتحال )سرمه کشیدن( آن جهت تقویت باصره
و رساندن دارو به طبقات چشم مفید است و برطرف کننده رطوبت غلیظ چشم است.

⭐️تسکین درد گوش کند
⭐️ضماد آن ضد لرزه و تب های بلغمی و سودایی

⭐️آشامیدن جوشانده آن با مصطکی و سرکه برای سکسکه بلغمی
⭐️و با پوست هلیله کابلی جهت رعشه و دفع لرزه تب های بلغمی و سوداوی و دانه بواسیر و تسکین درد آن و گزش عقرب توصیه می شود.

⭐️طلای پودر شده آن بر پایین آلت مرد لذت جنسی را بالا می برد.

👈مضر گرم مزاجان ، مایه آزار واذیت مثانه .
مصلح: کتیرا و اسارون(ریشه سنبل رومی)

👈مضر به کلیه گرم مزاجان و مصلح آن صندل سفید

👈مضر سر و مصلح آن خمیره بنفشه

👌البته این ضرر ها در صورت استفاده مداوم هست.

🌟روغن آن بسیار گرم و خشک در درجه سوم است ،محلل ،آب کننده و….بیشتر خواص دارچین با شدت بیشتر رو داراست.

➡️ join us:👀👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.