حکیم شیرازی در واقع یک سایت با رویکرد آموزشی می باشد که در عرصه طب سنتی ارائه خدمات به هم وطنان می کند

در این سایت با طبی که استخراج شده است با پایه استدلال و  مکانیزم از طب اسلامی و طب سنتی بوده و دلیل و برهان

مهندسی در دیدگاه سازنده سایت بسیار مشهود است