درمنه

درمنه

🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿

درمنه🌿دونوع وجوددارد…
🌼یک نوعش خارداربرگش شبیه به برگ سرو..بیشتربرای بخورات استفاده میشه..
🌼نوع دومش برگش شبیه برگ طرفا
وگاهی نوع سومش پیدامیشود که زردرنگ است.🌼
محل رویش درکوهستان وبیابان است⛰🏜
مزاجش گرم وخشک دردرجه دوم است.
خواص🌼
مفیدبرایه رویش مو..اگرخاکسترش باروغن زیتون ویاروغن بادام تلخ مخلوط شودمفیدبرایه رویش مووریشی که دیررشدمیکند..
حتی درقسمتی که مونمیرویداگراستفاده شودمورشدمیکند💆
ضمادش درمان دملهاست..
روغنمالیه آن برایه سرگرم است
خوردنش برایه گوسفندان باعث چاقیه آن میشود🐑وروغن آن مقویه معده است اگرمثل آب نوشیده شود مسهل ولزج است…ضدبلغم …وضمادش برناف ..اگرتنهایابابرنج بپزند ویاباعسل بخورن مسهل خوبی است..
وهمچنین اگرباعدس پخته شودهمان خاصیت رادارد..
خوردن ویاماساژدادن باروغنش نافع بردردپشت وشکم است..
مالیدن روغنش قبل ازدوره تب باعث منع سردی ولرزه میشود.🤒
ضمادش نافع عقرب ورتیل گزیدگیست🦂
آشامیدنش باعث ازبین بردن سردیه بدن است..
روغن آن که به دستورروغن گل میسازن
جهت رفع لرز..وبیماریهایه سرد..ورم معده..دفع کرم..گزیدن عقرب.ورتیل..
ورویاندن گوشت مفیدست..
.
https://telegram.me/makhzanoladviyah
🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.