درنج

درنج

🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
درونج.
ریشه گره داروکوچک..ظاهرش خاکستری ودرباطن سفید.وسخت وشبیه به شکل عقرب🦂
برگ گیاه 🍃آن شبیه به بادام مایل به زردی🍂
شکل بوته ای دارد..گل آن زرد🌼
گیاه معروف به عقربی است🦂
دونوع دارد..فارسی ورومی.
بهترینش رومیست…اندکی تلخ وخوشبو🌼
مزاجش گرم وخشک دردرجه سوم..
خواص🌼
اگردرخانه نگهداری شوداهل خانه ازطاعون درامانند..
🌼اگردرسرببنددخواب آشفته نبیند
ودرخواب نترسد
🌼محلل بلغم وسوداست.ومقویه حواس است..
خوردن آن باشکرجهت صداع بلغمی وسینه درد مفیدست..
🌼آن مقویه قلب❤️ ومعدوجیگر❤️ومفیدبرای فلج ومالیخولیا..گرمیه آن راشربت عسل بشکند.
شیخ الرءیس میفرماید.:درتقویت قلب بسیارمفیدست..
مصلح گرمیه آن خوردن آب سیبست🍎
پس اگرشدت گرمیه آن بسیاربالاباشدمقداری کافوربه آن اضافه کرده تاخاصیت آن باقی بماند.وکیفیتش شکسته نشود..
🌼مفیدنفخ معده وهضم کننده غذا..مفیدبرایه سنگ مثانه ومسکن دردرحم…
دیگرخواص آن 🌼چون برشکم زن حامله ببندندزایمانی آسان دارد.
واگرسوراخ کرده وبرنخی پشمی به کمرزن حامله ببندنددردزایمان کم میشود وجنین ازبلاهاحفظ.میشود👶
🌼ضمادش همراه انجیرسفیدبرایه نیش زدگیه عقرب ورتیل مفیدست..ودرکل مفیدنیش زدگی هاست..🐍🦂🦀🕷
مصلحش نشاسته وبادیانست..
مصرفش برایه گرم مزاجهاممنوعست⛔️
مصلحش آب سیبست🍎
https://telegram.me/makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.