درونج

درونج

#درونج (درونج)
@makhzanoladviyah
💥🍃💥🍃💥🍃💥🍃💥
🔰و آن معرب درونک
🔰و درونه فارسی است.

👈ظاھر آن خاکستری رنگ و در باطن سفید و مایل به سختی و ظاهري شبیه به شکل عقرب 🦂.

🍃و برگ گیاه آن شبیه به برگ بادام مایل به زردی و گسترده شده بر روی زمین و….

🍃🍃و برگهای ساق آن متفرق و باریک تر و درازتر از برگهای زیر آن از پنج عدد تا هفت عدد و گل آن زرد مجوف و آن در طبرستان و به بلاد شام و مغرب

_
🔰وبه شهرهاي شام ومغرب کثیر الوجود است و در آنجا معروف به عقربی است و مستعمل (به كار برنده)بیخ(ريشه) آن است .
🔰و دو نوع میباشد فارسی و رومی بهترین آن رومی به اندک تلخی و خوشبوی و با صلابت و گرانی و اندرون (داخل)آن سفید و عقربی است یعنی آنچه به شکل عقرب باشد
🔰و قوت آن تا ده سال باقی میماند #گرم و #خشک در سوم و به قول عیسی در دوم و آن از کبار (بزرگ)ادویه است.
@makhzanoladviyah

🍃 و لهذا در دوا المسک (جز داروهای ممسک و نگه دارنده بدن )میافتد و
🔰از خواص آن است که چون آن را در خانه بیاویزند #طاعون در آن داخل نشود
🔰 و چون آن را بر سر آویزند و به قولی چون سوراخ کرده آن به طول بر سر تعلیق (آويزان)نمایند خواب های بد و مشوش نبیند و در #خواب نترسد و آن مجرب بالخاصیت است 👌

🔰و خوردن آن با شکر جهت #صداع (سردرد هاي)بلغمی و درد #سینه نافع .

🍃🍃و آن نافع #فالج و لقوه(کجی دهان) و #مالیخولیا خصوصا مراقی و برطرف کننده دردها و کسالت و کسل و مقوی #قلب❤️ و #معده و جگر .

🍃🍃و مسخن (گرم كننده )آنها و مع ذالک تفریح قلب بسیار کند 👌🏻👌🏻
🔰و گرمی آن را شربت سیب🍏🍎 بشکند .

🍃🍃و خفقان بارد را تنها و حار را با کافور نفع کند.

چنانچه شیخ الرییس در ادویه قلبیه قلمی فرموده 📕که خاصیت آن در تقویت #قلب و تفریح او شدیدتر است افراط گرمی آن مقاومت او نمیکند .

🍃🍃و تریاقیت آن و قبض لطیف که اندر آن است اعانت او نمیکند.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
💥🍃💥🍃💥🍃💥🍃
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی اشکال دارد.

ادامه👈 #درونج
@makhzanoladviyah
💥🍃💥🍃💥🍃💥🍃
🔰و لهذا آن تریاق جمیع #سموم است و قوی و مفرح و شدت تسخین (گرم كنندگي)آن به آمیختن شربت سیب به آن شکسته میشود پس اگر اراده استعمال آن در خفقان (تپش)بسیار گرم باشد اندکی کافور بدان آمیزند که خاصیت آن باقی ماند و کیفیت آن شکسته شود.

🔰و آن إز بين برنده نفخ و ملطف ریاح غلیظه معده و امعا (روده)و دفع کننده اوجاع (دفع درد هاي)آن از مواد غلیظه نافخه .

🍃🍃و هاضم طعام و مفتت(شکننده) سنگ کلیه و مثانه و مسکن دردهای رحم و شکننده بادها آن است.

🔰و از خواص آن است که چون آن را بر ران حامله بندند ولادت بچه سهل (آسان)گرداند .👌

🍃🍃و همچنین اگر بر حامله آویزان از اسقاط و جمیع آفات ایمن گردد .👌

🔰ضمادا با انجیر مفید است و همچنین جهت گزیدن حشرات دیگر.

🍃🍃 و آن تریاق جمیع سموم مشروبه است.

🍃 مقدار شربت آن از یک درم تا دو درم.
❌ مضر سر و مصدع (سردرد آور)
#مصلح آن بادیان و فانیذ و نشاسته .

❌و مضر گرم مزاج و در آن محدث توحش و وسواس و

🔰و #مصلح آن سيب ورب غوره وريواس

🔰 #بدل آن در تحليل بادها(إز بين بردن بادها)به وزن آن زرنباد ودو ثلث وزن آن ميخك .

📕و گويند
🔰 #بدل آن به وزن آن قسط وشاپور گفته بدل آن عاقرقرحا است .
🔰وگويند دو وزن آن سورنجان وبدل آن نزد شيخ مثل زرنباد ودو ثلث آن ميخك وبقول رازي بدل آن در أمراض قلب به وزن آن زرنباد وثلث وزن آن قرنفل.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
💥🍃💥🍃💥🍃💥🍃
⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر این صورت از لحاظ شرعی ناپسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.