دلفین

دلفین

🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬

دلفین..
حیوانیست دریایی🐬..ماهی سیاه رنگ وبزرگ…
بامزاجی سردوتر روبه اعتدال..
گوشتی سردوبسیارچرب دارد ودیرهضم است🐬
تولیدسودامیکند..
به قول گیلانی…اگربیمارکزازی بخورداعضایه بدنش قوی میشود.
وگویندگوشت آن مقویه اعضاءاست.
چربیه آن گرم خوردن ومالیدن آن جهت دردمفاصل مفیدست
اگرپیه آن رادرپوست حنظل قرارداده ودرآتش حرارت بدیم وچندجوش بزند ودرگوش چکانده شود..درمان عفونت کهنه ونواست
ودیگرخواص آن اگردندان آن رابرکودک ودیگرکس همراه کنیم درخواب نمیترسد..
اگرپیه گرده آن حرارت داده وروغن زنبق اضافه کنیدووزن به صورت خودبمالد محبت اوزیادمیشود..
وچون ناب راستش درروغن گل به مدت هفت روزبماندوآن روغن راانسان بمالدنزدمردم محبوب میشود..
ناب چپ آن برعکس عمل میکند…
https://telegram.me/makhzanoladviyah
🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.