دوشاب

دوشاب

@makhzanoladviyah
🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷

#دوشاب (دوشاب)

👈 اسم فارسی دبس است که آن می فختح است.

👈 وگویند آب انگور 🍇چون ثخین(سفت وسخت) گردد.

🍷وگویندشیره خرمابالجمله آب انگور🍇وخرمایی وتوت سفیدوامثال آن است.

🍷 وازمطلق آن مرادانگوری است .

✍وبه قول گیلانی درعرف مخصوص رطب است.

🍷 ودوشاب انگوری چنان میسازند که ⬅️آب انگورشیرین🍇 رسیده را گرفته صاف نموده جوش می دهند تا چهارم حصه(اضافه)آن بماندپس برآن خاک خاصی که خاک دوشاب نامندوگویندکه آن خاک رس است میزنندومیگذارندتادردی آن ته نشین وشیرین گرددوتاخاک برآن زنند خوب شیرین نمی گردد بلکه اندک طعم آن ترشی داردواندک ناصاف ماند.

🍷وخاک نازده آن ازمطبوخ وغیرمطبوخ آن است که خرماهای رسیده راگرفته درآب جوش میدهندتا شیرینی وشیره آن درآب آید پس صاف نموده طبخ مینماید تاغلیظ و انگشت پیچ گرددوچون آتش بدان حس نکنند آن را سیلان گویند.

🍷وسیلان آن است که خرماهای بسیار،رسیده باهم جمع مینماینددرهمیان(کیسه)هاکرده آنچه شیره ازثقل آنهابرهم نشسته تراوش کندوبرآیدگرفته اندک طبخ مینمایند تاغلیظ ونزدیک به انجمادگرددویاآنکه درظرف سرگشاده کرده بالای آن پارچه تنگ انداخته درآفتاب🌞 میگذارندتاغلیظ و نزدیک به انعقادرسدواین بهترولطیف ازمطبوخ آن است .

✍وصاحب منهاج گفته که بهترین آن بصری است که ازسیلان رطب فارسی بود .

🍷ودوشاب توت آن است که آب توت سفیدشاداب راگرفته به آتش ملایم 🔥طبخ میدهندتاغلیظ گرددوبدین دستوردوشاب هرچیزراکه خواهندبسازندالحاصل دوشاب انگوری .

مزاج⬅️ #گرم دردوم و #تردرآخر اول است.

✍ وگویندگرم وتردرآخراول ودرآن حرارت مکتسبه از طبخ (اکتساب کرده از پختن)موجب غلیان است.

🔺 وآن با افتیمون طالح و #مسمن بدن (چاق کننده)و #مفتح #سدد.👌

🔺 باسداب جهت #صرع وبا #افتیمون جهت وحشت و #جنون

🔺وباانجیروحلبه(شنبلیله) جهت #سرفه کهنه ودرد #سینه.

🔺وبااندک زعفران 💥جهت رفع هم و #غم وغضب شدید.👌
🔺وباشیرتازه🍺 واندک بادام جهت #خفقان و #لاغری #مفرط و #ضعف #احشاء #عجیب الاثر است

🔺وبا اندک ⬅️سرکه 🍶جهت #یرقان و #طحال

🔺وباماءالشعیرجهت ⬅️شکستن #سنگ وادرار(مدر بول) #بول

🔺 وضمادمطبوخ آن با⬅️ خطمی جهت #تحلیل #اورام وگشودن #دمل نافع .

🍷مقدارشربت آن ازدو مثقال تابیست مثقال
🔺و زیاده روی آن سوزانننده خون ❣ ومصدع(#سردرد آور).

💙مصلح آن تخم ریحان وخشخاش است .

🍷 وسیلان رطب فارسی گرم وتر.گویند دوشاب خرما کثیر الغذا.

🍷 لیکن مولدخلط وخون غلیظ .

🍷و #ملین طبع سرد مزاج وجهت #فالج ودرد #مفاصل و #سرفه زرد .

🍷 وبا شونیز(سیاهدانه) جهت جمود(خشکی )اعضاازسردی

🔺وبه قول گیلانی✍ مضرگرم مزاجان وصاحبان عروق ضعیفه وسوداویان ونحیفان❌.

⬅️ ومصلح آن سرکه 🍶وبادام وخشخاش وسکنجبین🍹 وترشی ها .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.