ذخیرهٔ خوارزمشاهی

ذخیرهٔ خوارزمشاهی

ذخیرهٔ خوارزمشاهی

📗کتابی‌است به زبان فارسی در پزشکی نوشتهٔ اسماعیل جرجانی.
✍️آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است.
کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است.
ذخیرهٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. 📕 خوارزمشاهی در
نه بخش و یک تتمه است که هر یک کتابی است. محتوای کتاب‌ها به بیان نویسنده چنین است:

🕵️شناختن حد طب و منفعت آن و شناختن گوهر تن مردم و چه چیزی و چگونگی او و شناختن مایه‌ها و خلط‌ها و مزاجها و احوال و عادتها و
👅👂👃 تشریح اندامها و یادکردن قوتهای اندامهااندر شناختن حالهای تن مردم از تندرستی و بیماری و
🤕🤒😷 انواع و اعراض و اسباب آن و شناختن نبض و تفسره و شناختن احوال هر چه از تن مردم بیرون آید چون عرق و نفث و بول و غایظ.اندر نگاه داشتن تندرستی و تدبیر هوا و مسکن و
شناختن احوال آبها و تدبیر آنها💦💧
و تدبیر طعام🍲
و شراب و تدبیر خواب 😴
و بیداری و تدبیر حرکت و سکون شناختن احوال کسوتها و عرها و افرم‌ها و به کار داشتن روغن‌ها و تدبیر قی کردن و داروی مسهل خوردن و تدبیر فصل و حجامت و دیوجه و حقنه و شیاف و تدبیر اعراض نفسانی چون شادی😉
و اندوه😞
و اندیشه🤔
و غیر آن و همچنین تدبیر حالهای که اندر تن مردم پدید آید و پدید آمدن آن نشان بیماری باشد … و تدبیر پروردن طفلان👶
و تدبیر پیران 👴
و تدبیر مسافران💼
.…اندر استخراج مرض یعنی شناختن هر بیماریی که کدام بیماری‌است و همچنین شناختن نضج و بحرانها و شناختن حال بیمار که چگونه خواهد شد…اندر یادکرد نتب و احوال و اسباب و علامات و اقسام و انواع آن و علاج آناندر علاج بیماریهای اندامها از سر تا پایاندر علاج آماسها و ریشها و تدبیر شکافتن و داغ کردن و علاج اندامی که تباه شود و تدبیر شکستگی و آزردگی و زخم و مانند آناندر تدبیر پاکیزگی و آراستگی ظاهر تن و بشره مردم که آن را زینت گوینداندر انواع زهرها و پادزهرهااندر آغاز کردن قرابادین که تتمه ذخیره‌است.
📚 @ketabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.