روغن زرد

روغن زرد

#روغن_زرد (گهی)
👈به فارسی :روغن ستور(حیوان خانگی).
👈به عربی:سمن.
👈به هندی:نیت پت.

✨روغنی است که از شیر حیوانات 🐄🐏🐐 واز چربی که از دوغ میگیرند با عملی مخصوص بدست می آید.

👈نزد هندیان:مزاج آن مختلف است وبستگی به انواع حیوانات دارد.
✨مزه آن کاملترین جمله مزه ها است.

📒گفته اند:که درشش مزه روغن از همه بهتر وپیشواتر است ودر همه چیزها خوبی از اوست👌.
درنزد بعضی:📒در طعم آن اختلافات است .
✨ظاهرش شیرین وبه قول اکثربه طعم شیرین وطبع سرد وسنگین.
✨#اشتها آور ،دافع فساد زهر باد(#سموم)وصفرا وکمی مدر #عرق💦است.
وباعث برافروختگی رنگ بدن میشود.
✨باعث زیاد شدن #عقل وفهم میشود.👌

✨دافع #نفخ شکم،و #تب و #دیوانگی وخله(رطوبت های غلیظ مخاط بینی👃).

✨و #سینه صبیان وپیران رابسیار نافع 👌وباعث افزایش بلغم میشود.
✨وازجمله معجون هاست👌.
وگویند📒که نوشیدن روغن ازکف دست نافع #شنوایی👂 و #بینایی 👁وهول(ترس)😨وترک خوردن بدن،وپوست پوست شدن آن .

✨وبادرانافع وبه گرم کردن بدن کمک میکند نیرو میبخشد💪.

✨قوت باه آورد(زیاد کننده نیروی جنسی)👌

⛔️سست کننده معده است .پس زیاده روی
آن درتابستان 🌞خوب نیست.الخصوص فردی که بیماری معده دارد.
✨آن بهترین #منضج است👌👌.

🌕روغنی که از شیر خام گرفته شده ،سرد است وقابض.
🌕دفع کننده فساد صفرا،وخون وباد وسوزش اعضا. وسنگینی #سر و #تشنگی 👌.
✨لایه ی نازک ولطیفی(سر شیر)که برروی روغن گرد آید در خواص با روغن برابر است👌
بجز آنکه تند وسبک وملین(نرم کننده)است.

✨وگویند📒روغن گاو کامل است.👌

✨باعث نیروی بدن میشود وافزایش منی ودافع بلغم وسودا وصفرا ودرد سینه واضطراب ودشواری اعضا وباعث نضج اخلاط فاسد شود.👌
✨اشتهای به طعام آورد.

🔆✨👈روغن گاومیش👉 در افعال :نزدیک به روغن گاو است.
✨مگر سست کننده معده است .وبرای افراد با بدن های قوی شایسته میباشد.
.
✨نافع بواسیر است زیرا که درآن تلین(خاصیت نرم کنندگی)باقبض است.👌
✨مفید برای زحیر(پیچش شکم همراه بالاآوردن خون)است.

✨بعضی گفته اند📒⁉️روغن گاومیش بسیارسرداست وصفرادفع میکندوبادمیکشد ودیگرامراض بدنی رادوست است👌.

🔆✨روغن 👈بز🐐👉برای :پرهیز خوب است.👌وسبک وگرم میباشد.
🌕نافع:سرفه،تنگی نفس وکف(سیاهی)وتب دق است.
🌕دور کننده گوش👂بادی ودرد شکم ودردی که از قیء شود است.👌
🌕اشتها آور ،مفید اسهال،وهاضم وبرای ریزش مو مفید است.👌

🌕امراض رحم لرزش اندام ها ورعشه را مفید نوشته اند👌
🔆🌕روغن👈 شتر🐪👉:نافع استسقاء(تشنگی زیاد)وقولنج(دردوپیچش شکم)وبلغم است.👌
🌕وروغن 👈اسب🦄👉:دیر هضم ومحدث بادها.
وگویند📙که روغن حیوانات که یکجاجمع کرده باشند مقوی شنوایی وجلا دهنده بدن واشتها آور وتحریک کننده شهوت ومقوی اعضا است.👌
🌕بینایی رابهتر وموافق اطفال وپیران .

✨لایه ی نازک ولطیفی(سر شیر)که برروی روغن گرد آید در خواص با روغن برابر است👌
بجز آنکه تند وسبک وملین(نرم کننده)است.

✨وگویند📒روغن گاو کامل است.👌

✨باعث نیروی بدن میشود وافزایش منی ودافع بلغم وسودا وصفرا ودرد سینه واضطراب ودشواری اعضا وباعث نضج اخلاط فاسد شود.👌
✨اشتهای به طعام آورد.

🔆✨👈روغن گاومیش👉 در افعال :نزدیک به روغن گاو است.
✨مگر سست کننده معده است .وبرای افراد با بدن های قوی شایسته میباشد.
.
✨نافع بواسیر است زیرا که درآن تلین(خاصیت نرم کنندگی)باقبض است.👌
✨مفید برای زحیر(پیچش شکم همراه بالاآوردن خون)است.

✨بعضی گفته اند📒⁉️روغن گاومیش بسیارسرداست وصفرادفع میکندوبادمیکشد ودیگرامراض بدنی رادوست است👌.

🔆✨روغن 👈بز🐐👉برای :پرهیز خوب است.👌وسبک وگرم میباشد.
🌕نافع:سرفه،تنگی نفس وکف(سیاهی)وتب دق است.
🌕دور کننده گوش👂بادی ودرد شکم ودردی که از قیء شود است.👌
🌕اشتها آور ،مفید اسهال،وهاضم وبرای ریزش مو مفید است.👌

🌕امراض رحم لرزش اندام ها ورعشه را مفید نوشته اند👌
🔆🌕روغن👈 شتر🐪👉:نافع استسقاء(تشنگی زیاد)وقولنج(دردوپیچش شکم)وبلغم است.👌
🌕وروغن 👈اسب🦄👉:دیر هضم ومحدث بادها.
وگویند📙که روغن حیوانات که یکجاجمع کرده باشند مقوی شنوایی وجلا دهنده بدن واشتها آور وتحریک کننده شهوت ومقوی اعضا است.👌
🌕بینایی رابهتر وموافق اطفال وپیران .

ادامه👈 #روغن_زرد
✨ونیز موافق اشخاص پیر👧👨 وروشنی بخش وطبع را
نازک کند و #ضعف را دور میکند و #کرم رامیکشد.

✨ونافع باد وانواع #دیوانگی و #خفقان وغیره.

✨از بین برنده بدی ونحسی #صفرا است وبه هزار کارآید👌.
✨روغن تازه که به وفور از مسکه(چربی که از دوغ میگیرند)گرفته باشند .↘️
✨دافع جمیع #امراض👌👌.
✨وموافق مزاج های سلاطین وبزرگان وامیران 👸خصوصاً از مسکه گاو .

✨باعث #رشد ونمو سریع #کودکان میشود👌

✨اگر روغن راگرم کنند وسرد نموده واز پارچه بیفشرند ویک کرش هر روز بخورند بدن را روشنایی بخشد.
🌕روغن کهنه که ده ساله یا زیاده تر ازآن باشد بسیار سخت میگردد و با آلات آهنی شکسته میگردد‼️.
🔆ودر دارو به کار می آید.وطعمش تلخ است.
🌕وهنگام هضم تیز وتند وبه طبع مفسد اخلاط ثلاثه.⛔️
⛔️وباعث دردچشم👁وگوش👂وجذام وصرع ورطوبات غلیظه مخاط بینی ودرد رحم زنان و تنگی نفس وتب ⛔️

🌕وگویند 📙روغنی که ده سال یا بیشتر برآن بگذرد به طبع سبک وبالخاصیت دافع آسیب #شیطان و #جن👹👺👻میشود.👌

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.