ریوند

ریوند

🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱
@makhzanoladviyah
#ریوند

👈به کسر رای مهمله ویای مجهول وفتح وواو وسکون نون ودال مهمله اسم مشهور راوند است وآنرابه

👈یونانی: ⬅️رایون ورآاء گویند
👈وبه فارسی⬅️ :نیزبه اسم ریوندمشهوراست وبیخ جگری نیزنامند.

👈ودرانگریزی :روبرت .

👈وبه هندی : ریورچینی گویند.

👈وآن بیخ ریباس است که دردامن کوه های چین وخطاوتب وترکستان وخراسان وبعضی ازبلد هند هم میرسد.
👈 واکثر چوپانان ومردمی که بدان نواحی میباشندوآنرا میشناسندبیخ آنرا برمی آورند.

👈ومیگویند که بعدحفرزمین اول بیخ باریک
سیاه رنگ ظاهر میگردد وازآن ریشه ها به اطراف درزمین رفته چون دوسه دست دیگربکاوند 👈ریوند است برآورده .
👈هریک رابه دو یا سه قطعه ویا زیاده بریده درآن سوراخ کرده برای سهولت باربرداری وآنکه به زودی خوب خشک شودوکرم نخورد وفاسد نگردد وبرگردن 🐑🐐🐄 حیوانات می آویزند و…

👈 ازآن مایل به سختی است وظاهر آن خاکستری رنگ تیره وموضع کسر وقطع کرده.

👈وآن درباطن زرد مایل به اندک زرقت وشبیه به قنطوریون الا ازآن زردتر مایل به سرخی
✨درفعل آن است که غیرمحسوس بالزوجت .
✨وچون بجوند رنگ آن زعفرانی💥 ظاهر گردد وچون این بیخ برمی آرند آن رادوسه قطعه کرده درریسمان کشیده درهوامی آویزند تاآنکه خشک گرددپس برمی دارند .

✨صاحب جامع نوشته📕 که اسم راونددرزمانه ما

بر۴⃣چیز واقع میشود ۳⃣ازآن راوند حقیقی است زیراکه متشابه ماهیت ونزدیک شده به افعال وتاثیرات است یکی از مشارک آن دراسم است و..

✨وگویند ✍️یکی ازآن چهارنوع ریوندچینی است .

✨ودوم ریوند زنجی است.
✨ وسوم ریوند ترکی واین همه ازچین می آورندوازآنجا به جای دیگرمیبرند واین درمیان هردوقسم است.
✨ ودرصفات مذکوره واندرون وبیرون آن بسیار زرد وآنچه شامی است ازنواحی عمان اززمین شام می آید ومعروف به جبلی است آن ریشه ریواج یاریشه انجدان سیاه نامیده به حروف است
@makhzanoladviyah

✨ وقوی تر ازآن زرد آمیخته به زرقت انجد تیره رنگ وموضع کسرآن اصلش ورنگ آن زرد آمیخته به زرقت میباشد واین مشهور به⬅️ ریوند دراب است .

✨ بالجمله بهترین آن⬅️ همه خطایی و چینی وتبتی آن است که قطعه های آن بزرگ شبیه به سم اسب 🦄

✨ورنگ آن ⬅️سرخ مایل به تیرگی وزردی وتندبو وسنگین مستوی الاجزا(اجزای مساوی وبرابر) وجوهر آن میان سختی ونرمی باشد.
✨ وچون جوییده آن برانگشت ویابرعضو دیگر ویابرپارچه بمالندزرد..

✨وچون بشکنند جای کسرآن زرداندک مایل به تیرگی باشد واین مستعمل اطبا است و..

✨ومامیران حافظ قوت آن است که آن نگاهدارندوآنچه برخلاف این اوصاف باشد زبون(پست) وغیرمستعمل.

✨ وگویند✍️ که بهترین قسم چینی آن است.

✅ که درجداشدن شدیدتر ودرقبض کمترزعفرانی رنگ مایل به سیاهی وکرم ناخورده ویاظاهرآن گردآلودمایل به محدت قانی(سخت) باشد .

✅ وهنگام جوییدن به رنگ عفران بالزوجت ورنگ قطعه کرده آن زردنیلنجی.
✅ وجوهر آن مایل به خفت وملایمت بود.

✅ وبهترین قسم زنجی آن است که سنگین سخت باشد وبه دشواری کوبیده وجوییده شود وموضع قطع آن سیاه مانتد شاخ سیاه حیوان وبا چوب آبنوس وکرم ناخورده بود.
✅ وبهترین آن زرد وکرم ناخورده باشد وگاهی ازقسم اول عصاره آن به طبیخ ترتیب دهندتاغلیظ گردد .

✅ تامنجمدگردد وعصاره تازه آن تایک سال نیکو است وبعد یکسال ضعیف شود وگاهی ازمطلق ریوند همین مرادمیباشد.
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁
@makhzanoladviyah
️⚠️کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است
ادامه👈 #ریوند
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱
@makhzanoladviyah

✨وجالینوس گفته ✍️: که بهترین آن گیاه عصاره مرتب ازچینی تازه آن است وپخته ازخشک آن مخلوط به آب ردی است ،

✨و گاهی قسمتی ازریوند به مقلبه (برگرداننده،دگرگون)یافته میشود .

✨ونبات (گیاه)آن ملحق به اشجاراست وباساق وشاخه های آن بسیاروبرگ آن باریک وممتد .

✨وریشه آن زردمایل به سفیدی وازخراشیدن وازمسک کردن (چنگ زدن)اوبه آب رنگ زعفران ظاهرمیگردد.

✨درجمیع منافع آن لیکن ازفعل آن کمترولهذا مضاعف کنند.
✨ودراین زمانه نوعی ازآن ازکشمیر می آورند وآن بسیارزرد نیست ورنگ آن مایل به سرخی است وآن راچینی می گویند.
✨ ودرآن صفت جودت چنانچه درچینی مذکور شد یافته نمیشود الافعل ریوندچینی ضعف میکند.

✨وشیخ وشراح قانون مینویسد ✍️که گاهی ریوند رابه این طور مغشوش میسازند که میپزند وآب آنرا گرفته و..

✨لیکن دراین هنگام آن مغشوش .. ممتلی قابض به قوت میباشد.

✨ به خلاف خالص آن که درجداشدن شدیدترودرقبض کمتروجوییده آن زعفرانی بود .

✨وگویند ✍️که آنچه وقت قطع فسقی برآید وبه جوییدن آن قوی باشد آن بهتراست.
@makhzanoladviyah

✨ ودلالت بربلوغ آن درنضج (پختن)کند مایل به سبزی والحاصل.

✨ به قول تمیمی✍️ ریوند مرکب است ازجوهرهوای لطیف وسردارمنی تلخ طعم ودرآن اختلاف بسیاراست

✨وگویند✍️که آن مرکب القوی وگرم وخشک دراول دوم
✨مبرد(سردکننده) بالفرض ولهذا زردی آن راکرم میخورد .

✨وگویند ✍️گرم درسوم وخشک دراول وخشک دراول است

✨ وبعضی ✍️معتدل درگرمی وسردی دانسته اند

✨ودرقانون وشروح آن است✍️ که جوهر درخت آن آمیخته ازآب وهوایی است ودرآن زمینیآن تلخ وسوزانندگی درآن عمل کرده ولهذا سستی آن وقبض آن از زمینی آن است .

✨ولدونت (نرمی لینت)آن نیز هست .

✨وبه قول کازرونی✍️ دربودن رخاوت(سستی) آن اززمینی بحث است ودرقبض آن زمینی است که درآن نفع کند.

✨ وفعل آن به کیفیت زمینی آن تمام شود وخالص آن درقبض کمتراست بلکه درآن اسهال برای اخلاط غلیظه است ودرجمیع اقسام آن ارضییت ( زمینی ) است بدان قبض میکند .

✨وناریت (تندی)است نضج وتحلیل مینماید وارضیت آن تلخ است

✨وابن جمیع درحواشی عراقیه نوشته که هرگاه امتحان کردیم برطریقی یافتیم .
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است .در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁
@makhzanoladviyah
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁
@makhzanoladviyah

ادامه👈 #ریوند
✨ فاضل جالینوس ماراتعلیم آن نموده آن را مرکب از جواهرمختلفه یافتیم .

✨واین چنان است که مایافتیم درآن⬅️ قبض خفی نیست واین دلالت میکند برجوهر بارد (سرد)ارمنی وحدت وحراقت هردو خفی که دلالت مینماید .

✨شارح کازرونی گفته✍️: که تلخی آن اندک نیست ونه خفی آن راهریک ازکسانی که بچشند معلوم کندواین دلالت میکند برآنکه افعال ارمنی آن بیشتر ازناریت(تندی) اند .

✨ورخاوت(نرمی،سستی) آن وملایمت آن دلالت مینماید برجوهر هوایی لطیف وچیزی که به این صفات باشد .

✨وبرمزاج آن⬅️ حرارت ویبس (خشکی)که این هردو قوی نباشد ونه مفرط لیکن هردو قریب به توسط باشد .
✨واما اویل آن⬅️ پس گرم کننده و خشک کننده است که هردو دردرجه دوم باشند .

✨واما باقی مانده ازآن پس تحلیل وتلطیف مواد وبادهای غلیط وبازکننده سدد و..

✨ وادرار بول و بازدارنده ومنع مواد جلب شده وتقویت. .

✨وخشک کننده زخم های تازه رهله(سست وجنبان شدن گوشت) است وجزاین نیست که افعال جوهر سردقابض که درآن است قوت آنها ازآن ظاهر میشود.

✨ واگرچه آمیخته به ضدخوداست زیرا که این هردوجوهر بازدارنده ومتضاده درافعال خودها نیستند.

✨ لیکن جوهر گرم ازآن بدرقه جوهر سرد ارمنی از آن میکند .
✨واین افعال آن وآنچه از طول تجارب ظاهر شده فادزهریت وتخلیص(پاک شدن) ازسم حشرات موذی ودارنده سم است.

✨ودیسقوریدوس نیز حکم کرده که 📚درریوند فادزهر هریق است واما قوت اسهال آن را احدی ازمتقدمین (گذشتگان)تفطن(درک) نکرده ونه برآن اکثر

✨کسانی که بعد ایشان از محدثین آمدند واقف شده اند وجز این نیست که برآن کسانی که ازایشان عهد به سوی ماقریب تراند خبریافته اند وخاصه از اهل بلاد وتنقیه دوخلط رقیق نمی کند چنانچه گمان آن قومی ازعوام اطبا کرده اند.
@makhzanoladviyah

✨ لیکن ازآن صحیح شده که آن تنقیه بدن ازاخلاط به اختلاف اقسام آنها حتی که بلغم لزج وخام میکند وجهت اکثر امراض متولد ازاین هردو نفع مینماید .

✨ ابن جمیل 📚وسفیان اندلسی گفته📚 که

👈 ریوند اطلاق طبیعت به بلغم لزج وخام کند وتقویت اعضای داخلی وبازکننده سدد آنها وخشک کننده رطوبت فاسده آنها و.. نماید.

👈 وفعل آنها درجگر قوی تر دراین باب است .

✨ودرجمیع اقسام آب آوردن نفع زیاد کند مگرآنکه ازورم گرم درجگرباشد وسنگ کرده ومثانه بشکند.

✨ واوجاع(دردها) آنرا به غایت نفع بخشد وادرار بول نماید وانواع اسهال که از اسهال سرد ماساریقا (روده بند،رگی که روده رابه شکم متصل میکند)وجگر باشد یااز رطوبت بسیار معده وروده باشد نفع کند.

✨ودیگران نوشته اند 📚که گرم کننده وخشک کننده محلل لطیف وجلاددهنده ی

✨ حبس مواد جدب شده از اعضا مشدد اعضای مترهله واگر حرارت آن به عصاره زرشک و.. بشکنند اعضای باطنی راقوت دهد.

✨وگویند:📚 که آن قابض ومنضج وقطع کننده وفادزهر سموم سرد وخصوصا عقرب 🦂ومسهل اخلاط غلیظه ورقیقه وخام به عصر ومقوی جاذبه جگر وباز کننده گرفتگی آن وطحال و. .
✨ونافع سرفه مزمن وسل وزخم ریه وتنقیه روده ها وتحلیل ونفخ وباد آن ، است .

✨وبه قول شیخ 📚چون با بعض مرطبات(رطوبت دهنده) مثل آب گشنیز و عنب الثعلب ومانند آن آمیخته وضماد کنند ورم گرم وتاول هارا نافع.

✨ وهمچنین با لعابات وبه دستور باآردجو وتخم خبازی ویا خطمی وآن جهت سقطه (لغزیدن)وضربه به غایت نافع است .

✨وضماد آن با دستمال رطوبت از، زخم خبیثه است.

✨وچون با شربت ریحانی بخورند نافع فسوخ(ضعف) عضل(عضله) وعصب وکوفتگی وسستی ایجادشده ازصدمه وسقطه(افتادن،لغزیدن) است .
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁
join us👉👉👉
@makhzanoladviyah
‼️‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #ریوند
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁

✨وهمچنین اگر به روغن آن مالش نمایند جهت فسخ عضل واوجاع(درد) آن وامتداد آن نافع بود.

✨وهمچنین ضمادآن جهت قروح اعصاب وفسوخ (ضعف)آن جهت وهن ازضربه ویا سقطه وجهت ورم مفاصل نافع .

✨وبا قوابض وصفراوی واز هردو معا وازاله ضعف آن نافع قوابض جهت استحکام استخوان به دررفته.

✨وپاشیدن آن جهت خشک کردن زخم تازه مفید است .

✨وضمادآن ⬅️باسرکه نافع لکه وغش ودافع آثار کل بدن وآثار سبزی عارض ازضربه وغیره و.. است .

✨وشیخ نوشته 📚که آن نافع لکه وآثار باقی برجلد است چون باسرکه ضماد کنند استفراغ بداندکنند.

✨شارح کازرونی گوید📚 : یعنی اسهال به ریوند جهت موادی که موجب لکه وغیره ازآثار باشد وازاین قول معلوم نمیشود که نزد شیخ 📕درریوند قوت مسهله است .

✨وضماد وشرب آن جهت ضربه نافع وعطسه آور آن جهت امراض مغزی مفید .

✨وبه قول سفیان📚 خوردن آن باصبر وهلیله کابلی تنقیه (پاکسازی)مغز نیک نماید ودهن را نیکو گرداند.

✨وجهت صداع بلغمی وآنچه ازبخارات متصاعد شده باشد به تنقیه منفعت بالغ نماید.

✨ واگر بالوغاذیا کهنه اضافه کنند فعل آن قوی تر باشد وبه این اضانت ومفرد جهت سستی فالج .

✨وگویند که 📚با هلیله کابلی وغاریقون وصبر حب ساخته خوردن جهت تنقیه مغز و..

✨وجمیع درد سر وعلل آن متولد ازبلغم وصفرا وفالج ودوار وکزار وتصفیه وتوحش وجنون ونزلات سرد ودوی وطنین.

✨ ودردچشم 👁ایجاد شده ازنزلات نافع ولاسیما وشربت آن نافع درد وسستی آن .

✨وجهت فالج ایارج لوغاذیا کهنه مفید وشرب وضماد آن نافع صرع بلغمی وسهر است .

✨وآن علل صدرودرد ریه و، تف خونی است .
@makhzanoladviyah

✨وچون آنرا باریک ساییده با لعاب بهدانه سرشته حبوب سازند وزیر زبان نگاهدارنر وآب آن را فروبرند جهت سرفه کهنه سرد رطب وتنگی نفس و..

✨ وامثال اینها نافع وچون تنها دردهن بگیرند وآب آن فرو برند جهت ربو(نفس بلند) وانتصاب نفس ونفث الدم(خونی که ظاهر شود از دهان) نفع بخشد ونفث سهل گرداند.

✨وبه قول سفیان 📚ریوند شافی خاصه نافع امراض سینه وسدد(گرفتگی) حادث درنواحی است.
✨ وریوند یا راسن جهت امراض صدر مانند سرفه وضیق النفس(تنگی نفس) وبهر وغیرها نیز مفید است .

✨وچون برمیان کتفین ضمادکنند ازاله (برطرف کردن)خوف وردع ازقلب❤️ نماید .

✨وآن نافع خفقان سرد ومقوی اعضای باطنی ومفتح سدد آنها وخشک کننده رطوبت فاسد ومزیل علتی است که از سستی ونرم شدن پیدا شود.

✨وبه قول شیخ 📚آن نافع جگر ومعده وضعف ودرد آنها ودرد باطنی است از سکسکه.

⛔️ و مضرطحال است ⛔️

✨وبه قول گیلانی 📚آن ازاکبرادویه (داروی بزرگ)معده وجگر است به خاصیتی که اندرآن است

✨وهمچنین ضمادریوند برشکم⬅️ وآن مقوی احشاء ومفید سکسکه وتخمه است ویاشربت سیب آن جهت سکسکه.

✨ وبه دستور به انیسون ویا آبگرم جهت سکسکه وآروغ ترش نافع

✨وبه دستور یاسنبل هندی .

✨وبه قول یوحنا ابن سرافیون 📚نافع ورم معده ومفرد آن جهت تخمه مفید.

✨ وبه قول سفیان📚 آن انفع دوا جهت تخمه متولد از اکنارطعام است .

✨وبه سبب تنقیه معده وامعا ازآن وچون⬅️ با صبر بخورند فعل آن قوی گردد و..
@makhzanoladviyah

✨وگویند 📚که پاک کننده روده ومعده است خصوصا چون با ⬅️صبر بخورند فعل آن قوی گردد وهمچنین کابلی ویل غاریقون بخورند ونافع قولنج ثفلی وبلغمی وبادی است به سبب اطلاق طبیعت وتحلیل باد خصوصا با جاوشیر

✨وشیخ میفرماید :📚 نافع ذرب(زبان تند) ومغض وذوسنطاریا(اسهال خونی) است.

✨وشارح کازرونی گوید📚: که نفع ریوند درامثال این امراض به سبب آن است که خشک ومنشف (جذب کننده)ومحلل رطوباتی است که آن سبب این امراض است.

✨ومینویسند که 📚آن مقوی روده ونافع زخم آن ومغض وذرب است .

✨ ودر آن قوت مسهله است که بدان اخراج اخلاط غلیط ازصفرا وبلغم خام ورقیق ازاعصاب ونفع به امراض عارض ازآن کند واخراج فضول به اسهال وادرار .

✨وچون با⬅️ گل سرخ خشک 🌹یا مفرد بخورند قطع اسهال کند که از ماساریقا(روده بند) باشد .

✨وهمچنین اگر با⬅️ سنبل هندی بخورند
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکرلینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.
ادامه👈 #ریوند
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁
@makhzanoladviyah

👈وگویند : 📚که گاهی قطع اسهال ونزف (روانی آن)کند .
✨ولهذا درسفوفات(داروی کوفته وبیخته) مسهله می افتد وآن اسهال ایجاد شده ازرطوبات بلغمی ازضعف معده وروده و✅نفع کند

✨وچون تنها به شربت ورد بخورند وآن نافع جهت اسهال مزمن از ماساریقا ویا سنبل هندی است.

✨وجهت ذوسنطاریای (اسهال خونی)معایی باادویه یعنی مضعفه قوت مسهله آن منغشه قوت قابضه .

✨ذوسنطاریا کبری به سبب تفتیح گرفتگی آن و..

✨وبه قول گیلانی📚 آن نافع انواع استسقا(آب آوردن) است اگرازورم گرم جگر نباشد وبا سکنجبین🍷 ⬅️جهت غلظ طحال وخصوصا اگر سکنجبین بزوری(بذرها) واصولی به حسب مقتضای حال باشد .

✨وگویند:📚 که با ، بابونه وغافث وسنبل هندی ویا ماء الاصول به حسب شدت وضعف قوت مرض جهت آب آوردن نافع و…

✨ وسنبل هندی یابه آب کشوت یابه آب بقول یابه ماء الاصول به مقتضای سدد .

✨وتحلیل بادها ورفع حبس بول با سکنجببن خصوصا بزوری وبا ماء الاصول نیز به حسب اقتضای حال مفید وآن.

✨ نافع دردگرده ومثانه ومنفعت سنگ آنها است .
@makhzanoladviyah

✨وچون با برگ اسقولوقندریون وپرسیاوشان جوشانیده آب آن بخورند خصوصا چون سنگ غیرمستقیم وغیر طلب باشد.

✨چنانچه درعهد طفولیت 👶میباشد وبه قدریک مثقال تادودرم با شیر تخم خربزه وشیره خارخاسک جهت رفع حبس بول که به دوای دیگرنگشاید مجرب.✅

✨ وآن نافع درد رحم وقاطع نزف الدم(روانی خون از بدن) از آن با آب سنبل هندی و..

✨وبه دستور ⬅️ضمادآن با انزروت جهت بواسیر ونواصیر(زخم مزمن) مقعد وامراض آن نافع وضماد آن .

✨وشرب آن به تکرار با آب بعضی مطبوخات نافع تمدد زیرناف وزیر شراسیف (استخوان پهلوکه سوی شکم باشد)وشکافتن وعرق النساء است .

✨وبه قول سفیان 📚جهت حمیات (تب ها)کهنه منفعت قوی نمایر تا آنکه چندان ضعیف نشده باشد که متحمل استعمال آن نباشد .

✨وآن درحمیات بلغمیه هنگام نضج خیلی سودمند ✅واجب است که دراوایل حمیات ازآن اجتناب نمایند .

✨ونیز گفته اند 📚که آن نافع حمیات کهنه وذی ادوار(در گردش) متطاوله(بلند) دراواخر آنها است

✅وتقویت اعضای باطنی ضعیف ازطول مکث آن درآنها خصوصا به چیزی که حدت وحراقت ازطول مکث آن درآنهاخصوصا به چیزی که حدت وحراقت آن بکشند مثل گل سرخ🌹 یا عصاره زرشک یا صندل سفید وقنطوریون دقیق خصوصا بعد از نضج بخورند وآن نافع سموم وگزیدگی حیوانات سمی🐍🦂🕷 است بهرآنکه درآن قوت تریاقیه(پادزهری) است.
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱
👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداریاز مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده درع غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.
ادامه👈 #ریوند
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁
@makhzanoladviyah
✨وضماد آن نافع⬅️ سموم سرد خصوصا اسم عقرب🦂 است.

✨ و، واجب است که آن رابه طفل وضعیف القوه ندهند که ⛔️مضر امزجه اطفال وضعفا است .
⛔️ مضربه اسفل(پست تر،زیرتر).

⬅️ مصلح آن صمغ عربی و…

✨حکیم فضل الله تبریزی طبیب میرتیمور درشرح موجز نوشته📚 که صالح نیست برای جگر گرم.
⬅️ ومصلح آن⬅️ کاسنی است

✨وبه قول بعضی📚 زرشک وطباشیر وبه قول ✨دسیقوریدوس📕 مقدارمثل شربت غاریقون است .

✨وگویند 📚این نوع از چینی آن است واز دیگر انواع آن زیاده ازاین جایز است ولاسیما درمفرد آن وبدل آن درامراض معده .

✨وگویند 📚بدل چبنی آن یک نیم وزن شامی آن است و عصاره افسنتین .

✨وفایده جلیلی قرشی درموجز نوشته📚 که استفراغ به آن وضماد ازآن نافع آثار پوست است که ازلکه وغیره است .

✨وصاحب اقصرای درشرح موجز گفته 📚که قوله استفراغا دلالت دارد وبرآنکه دوای مسهل است ونیافتم درکتب که نزدیک من است درآن خواص اسهال است ونیافتم .

✨درکتب ارزانی درقرابادین قادری نوشته📚 که تجربه آن عزیز که برمسهل گفتن ریوند وخطا گرفتن برقرشی ظاهرمیگردد.
@makhzanoladviyah

✨وقدما برای قبض به عمل می آورند
✨ومتاخرین برای استفراغ واسهال استعمال میکنند

✨وگیلانی گوید📚 : که این اذهان جماعتی را مشوق کرده بعضی از ایشان گمان میکنند که این ریوند موجوددراین زمانه ریوند قدیم نیست چراکه آن قبض میکرد واین اسهال می آورد.

✨ وظن بعضی آن است که⬅️ این ریوند همان ریوند قدیم است لیکن حقیقت آن متغییر شده به حسب اختلاف اوضاع فلکی

✨وجهت تفتیح خود مسهل وتفتیح آن شدیدتر ازقبض آن است فلهذا چون ریوند را تنها استعمال نمایند اسهال آورد .

⬅️ به سبب آنکه درآن قوت قابضه است پس فعل آن شدیرتر ازفعل قوت مسهله گردد به واسطه آنکه درآن مذکور شد وافعال وخواص عصاره آن قوی العمل بود وطریق گرفتن آن مذکور شد وافعال وخواص به قول اطبای انگریزی درروبرت مسطور شد .
🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱🍁🌱
👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.