زاج

زاج

⚫️⚪️🔴🎾🌕⚫️⚪️🔴🎾🌕
@makhzanoladviyah
#زاج

🔅معرب از⬅️ زاک فارسی است.
🔅به رومی ⬅️:سنقریا
🔅به هندی:⬅️کسیس

🔅از معدنیات(هرچیزی که ازمعدن حاصل شود وفلرات و…)است.

غیر از شب(نوعی زاج که آنرا زاج بلور گویند واز کوه فرو چکد ومانند یخ است وبهترین است).
🔅دارای اقسام مختلفی میباشد
سفید⚪️
سرخ🔴
سبز🎾
زرد🌕
سیاه🌑
🔅جالینوس گوید✍️ قلقطار⬅️زاجی زرد است
قلقدیس⬅️سفید است
زاج سوری⬅️سرخ است.

🔅همگی دارای رطوبتی ماییه هستند که قابل منجمد شدن میباشند .

🔅وهمگی در آب وهمچنین طبخ(پختن وحرارت دیدن)قابل انحلال وحل شدن هستند.
🔅به جزء زاج سوری که آن شدیداً سخت ومحکم ومنجمد است.
🔅وسبز آن در وقت انطباخ(جوشیدن)در آب سخت تر ومحکمتر از زرد میباشد.

⚜️به سه قسم تقسیم شده اند:
۱⃣-زاج مقطر::♡ لطیف.ماییت ومحلول ونرمش،قابل چکیدن از معدن (اصل)خود میباشد.ودردرون زمین انجماد پیدا میکند

🔅واستحکام وغلظت خوبی پیدا میکند که به آن زاج مقطر گفته شده.
۲⃣-دومین آن زاج جامد::♡از آبی که در آن مجتمع روان وجاری هست ودر غارهای نزدیک آن معادن پیدا میشود وآنجا انجماد پیدا میکند که به آن زاج جامد گویند.
و۳⃣-سومین آن در اندلس(سرزمینی است)حرارت میدهند به این روش که:↪️
زاج سبز راباآب مخلوط کرده وروی حرارت میگذارند وجوشانده بعد از آن درجایی ریخته تامنجمد شود وقطعه ایشبیه(مهره سفید یا سیاه)میشود.بجز آنهایی که به هم متصل میشوندمثل خوشه انگور.

۴⃣-زاج مطبوخ:♥️آنهایی که درزمین پخش شده اند وبامعدنیه (اجزای دیگرمعدن)مخلوط شده اند آنها را با آب مخلوط میکنندحرارت میدهند بعد صاف کرده ومیگذارند تا انجماد پیداکندبه این زاج مطبوخ(پخته شده)گویند.

🔅جالینوس گوید✍️اگرزاج رابسوزانند سوزش وحرارت وتندی آن کمتر شود وهمچنین خاصیت خشک شدگی آن در هنگام سوختن بسیار کم میشود.

@makhzanoladviyah

🔅واز این جهت قلقطار(نوعی زاج)سوخته بهتر ونیکوتر ازغیرسوخته اش است در همه ی افعال آن(کنش های آن) برای اینکه باانجام دادن این کاراینزاج لطیف ونرم میشودبه مانند سایر داروها که وقتی سوخته میشوند حرارت وگرمی آنها زیاد نمیشود.

🔅در صورتی که حدت وگرمی بیشتر داروهابا سوخته شدن🔥 زیاد میگردند.

🔅درصورتی که بخاهیم از حدت آنها کم کنیم باید شسته شوند🚿 بعد که سوزانده شوند 🔥نرمتر ولطیفتر میشوند.

🔅داروهایی مثل زاج احمروزاج اخضرو قلقطار در (خاصیت ) نیرو وقوت وتوانایی که دارند واحد هستند وشبیه هم.

ا🔅ما در لطافت وسختی باهم متفاوت میباشند.
وبین این سه زاج از لحاظ لطافت ودرشتی↘️
درشترین وسخترین آنها ⬅️زاج سرخ است
ولطیفترین ونرمترین⬅️زاج اخضر
ومتوسط آنها⬅️(نه زیاد سخت ونه زیاد لطیف)زاج قلقطار است.
@makhzanoladviyah
🌟☁️🌟☁️🌟
⚜️زاج اخضر وقلقطار هردوقابلیت گداخته شدن وذوب شدن دارند وهمچنین قابلیت حل شدن⏮اگر به آتش حرارت ببیند .

⚜️اما زاج احمر نمیگدازد(ذوب نمیشود)وحل نمیگردد برای اینکه از لحاظ جامد بودن قوی وسخت ومحکم است.
⚜️وگفته شده ✍️آنچه از این سنگها که نمیسوزند وگداخته نمیشوند قوت وتوانایی آنها زیادتر از آن زاجی است
⚜️که قابلیت سوختن دارد واکثرا تلخ مزه هستندبه جز نمک .🍚

⚜️پشکل(سرگین)سوسمار ونطرون (بوره ارمنی)وآهک را اگر بسوزانند 🔥قویتر از غیر سوخته شان میشوند.

⚜️همه ی زاج هایی که غیر محرق هستند(قابل سوختن نیستند) اگر قابل بدل شدن وتغییر باشند در این صورت↪️
⚜️به قول شیخ الربیس✍️بین این زاج ها↪️
لطیفترین که سوخته شده قلقدیس است وزاج اخضر وبهترین آنها قلقطار است.

⚜️وسخترین آنها سوری ◀️که با آب حل نمیشود
ونیرو وقوت زاجی که از همه درخشانتر وطلائی تر است قریب(نزدیک)به قوت قلقطار میباشد

⚜️وقابلیت خوردن پیدا میکند وطعمی تند وتیز داردکه ◀️قوت دهنده ی اعضای سست ونرم وکرخت است.
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah 🌟☁️🌟☁️🌟☁️🌟☁️

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

ادامه👈 #زاج
@makhzanoladviyah
🌟⚡️🌟⚡️🌟⚡️🌟⚡️

🌟قابض است وجلا دهنده زخم وجراحت دربدن وباعث خوب شدنش میشود.

🌟خواص قابضیت در سوخته اش بیشتر از غیر آن است.

🌟به قول ارسطاطالیس✍️همه اقسام زاج ها خون جاری ازجراحات راقطع میکند ورطوبت را به خود میکشند وباعث خشک شدن آنها میگردند .

🌟مگر آنکه⬅️زاجی باشد که باعث سیاه شدنمحل جراحت شودکه لازم است این نوع را برزخمهای بزرگ وزیاد مورد استفاده قرار ندهند.

🌟وهمچنین اگربرزخمهایی که دررگ ها ومفاصل هستند گذاشته شوند باعث تشدید بیماری میشوند خصوصاً جایی که گوشت کم دارد و.

🌟همچنین بر جراحات زبان👅 و صدغین (بناگوش شقیقه.گیجگاه) وپلک گذاشته نشود.

🌟اگر زاج را ساییده وبر موضعی از بدن (خارجی) که از آن خون جاری است قرار دهند خون را بند میآورد.

🌟 واگر زاج سوخته 🔥را قرار دهند در این کار بهتر وقوی تر عمل میکند.

🌟واین از بزرگترین داروهای خارش است مخصوصا اگر آنها راطلا کنند به موضع وباداروهای مناسب که میخاهند استفاده کنندمخلوط کنندبهتراست..

🌟اگر آنرا درروی زخمی که درحوالی مقعد هست وعفونی شده فتیله کنندیاقراردهندنافع واقع میشود.

🌟جهت دفع زالو⬅️غرغره کردن اقسام زاج ها همراه با سرکه برای دفع
زالو از حلق کسی که دچارش شده تجربه شده است ونافع است.

🌟اگر زاج را در بینی 👃بجکانند زالو(کرم)که درقسمت درون ومجرای بینی است را ساقط میکند(باعث افتادن واز بین رفتنش میشود).
@makhzanoladviyah

🌟اگر زاج راساییده برورمهای ردیه(فاسد)وزخم های آن بپاشند نافع است.

🌟وبرای ورم نغانغ(عضلات حلقوم)وخوردگی دندان نیز مفید است.

🌟اگرزاج رابسوزانند🔥 وبا سورنجان مخلوط کنند وباوزغ(قورباغه) آمیخته وبه صورت مرهم در آورند وبر لسان(زبان)قرار دهند نیز نافع است.

مضرات⛔️در اقسام زاج سمیت است باید از نوشیدن وشرب دوری شود که گاهی باعث هلاکت فرد میشود گاهی نیز باعث سرفه شدید می گردد تا آنجا که منجر به سل گردد.

🔺گاهی ریه راخشک میکند که:
مصلح🔹آن ⬅️شیرزنان است
🔻گاهی باعث زخم اعضای درون بدن میشودو….
وعلاج آن⬅️نوشیدن شیر ومسکه(کره گاوی یا گوسفندی)همراه با قند یا شکر سفید است که پیوسته مداومت کنندبه آن.

🌟جایگزین آن اشخار(زاج سیاه)است وگویند✍️ مقدار یک دانگ(یک ششم)نوشیدنش بی خطر است وزیاده اش خطرناک است.

🌟ومصلح آن ⬅️استفراغ کردن باشیرتازه🍺 وروغن تازه است و..

🌟جایگزینش ⬅️زنگار(زنگار معدنی،زاج سبز )وفولاد است
👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است👉👉👉

🔴▫️⚫️▫️⚪️▫️🎾▫️🌕
❄️🍚❄️🍚❄️🍚❄️🍚❄️#زاج_احمر
🔴⚪️🍥🔴⚪️🍥🔴⚪️🍥
💢زاج احمر قسمتی از زاج سفید است ومایل به سرخی داخلش سیاه است ودارای منفذ وسوراخهایی است ومتعفن وبدبوست.

💢زاج احمر دروقت سوختن با آتش کمتر از قلقطار(نوعی زاج)وغلیظتر از سایر اقسام.در کل کارایی اش مثل آنهاست.

💢از زاجهای روشن وتیره ضعیف تراست.
💢گویند✍️زاج احمر را قلقدیس.
به یونانی حلقیس.
به رومی قلقنت.
💢قلقدس سه نوع است
۱⃣سبک ،ملایم،زودشکن،مایل به سفیدی که این بهترین قسم است وتندتر وگرم تراست.

و۲⃣کثیرالارضت به رنگ گوگرد که این رابه یونانی مالیطن ومالیترایا نامند
و۳⃣دروقت لمس کردن نرم است ودارای اجزای متساوی وسست است.اگر آب به آن رسد سیاه میشود.که این راجع رااساکفه گویند وآن را به یونانی مالیطرنا ولیطرناگویند.

💢نیروی مالیطرناسوخته شبیه به قلقطار سوخته است وقوت سوری شبیه به مالیطرنا است.چه محرق باشد وچه غیرمحرق.

💢زاج اساکفه از همه قابض تر است.زاج سوری درداروهامسود(سیاه شده)شعر(گیاه ،موی انسان)داخل میشود.
بالجمله ⬅️در قلقدیس دارای قبض شدید میباشد ومخالط(مشارکت)آن دارای حرارت قوی است ودلالت میکند بر این که هر دارویی که با توجه به حرارت.

💢 وگرمی خود به خشک شدن رطوبت از گوشت واصل وجوهرش مینماید.وبه علت خاصیت قبضش هر آنچه که در درون زائد وفساد باشد خارج میکند وسخت ومحکم میگرداند جواهر(نوعی از یاقوت)را.

@makhzanoladviyah

💢گویند✍️قلقدیس وقلقنت اگربه ادویه مناسب )مخلوط کنند وبر ورمهای بلغمی قراردهندباعث تحلیل آنها میشود.

💢اگر آن را در آب💧 حل کرده وبه پشم پاره(یا پنبه)آغشته به این محلول کنندودربینی👃 بچکانند باعث پاکسازی سرمیشود.

💢قلقدیس شوره سر را از بین میبرد .
💢چکاندن قلقنت با آب تره🌱 در بینی قطع کننده ی خون دماغ است.

💢واگر آنرا مرهم درست کنند برای زخم عفونی بینی مفید است.

💢همچنین مرهم گرفته شده از زاج سرخ زخم عفونی دهان👄 را نفع بخشد.

💢اگرزاج مسمی به قلقنت با آب خورده شود باعث تحریک استفراغ میشود.

💢زاج سوری واساکفه هر واحد اگر باآب ساییده وبر تاول لبنیه مرهم سازند آن راازبین میبرد.

💢زاج سوری وزاج اساکفه دندان متحرک(دندان لق شده،دندانی که در حال کنده شدن است)رامحکم میکند وبرای درد دندان😬 سودمند است.

💢احتقاق زاج سوری باشراب برای بیماری عرق النساء نافع است.ودرد آنرا ساکت میکندبالخاصیت.
💢جایگزین زاج سوری⬅️ یک نیم وزن آن شب (نوعی زاج) یمانی است.

💢شیخ درقانون نوشته✍️که پزشکان قبل ما وزمان ماتجربه کرده اند که خوردن یک درم زاج سرخ بلخی باعث ریختن موی سفید👨 میشود وبه جای آن موی سیاه 👱میروید.

⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🔴⚪️🍥🔴⚪️🍥🔴⚪️🍥
‼️‼️‼️کپی برداری ازمطالب فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.
#زاج_اخضر
♻️🎾✳️♻️🎾✳️♻️🎾✳️
@makhzanoladviyah

🍀یعنی زاک سبز
به هندی آنرا هیراکسیس نامند
🍀شیخ الرییس آنرا قلقند (بین شب وزاج)نامد
وبه یونانی مسیق.

گویند✍️زاج که به مسیق مسمی شده بهترین آن قبرسی طلایی رنگ است که شبیه به ستارگان درخشان ✨✨است که آنرامالیطرنا گویند که چهار قسم است↪️
۱⃣برسرمعدن مس به مانندبرف منجمد میشود
۲⃣بالای معدن یافت میشود
۳⃣درترکیب وآمیخته شدن باخاک زمین است.
۴⃣درمعادن مختلط یافت میشود
🍀که از اینها:بهترینش آن است که گوگردی رنگ ومتساوی الاجزاونرم پاک است.

اخضر مصری↪️
✅بهترین آن ⬅️براق است که به فارسی شتردندان نامند که مثل زاج یاقوتی یا قبرسی است.وآن قویتر است ازهمه آنچه که در قبرسی مورد استعمال قرار میگیرد (مگر در امراض چشم)که خود قبرسی قویتر است.
✅زاج اخضر گرم وخشک تر از سایر اقسام است.
✅غیر محرق آن قویتر است وسوخته اش لطیف تر ونرم تر.
وسوختن آن 🔥برای لطیف شدن آن است.
@makhzanoladviyah

✅آن محرق وخورده ⬅️گوشت زائد از جراحات است .

گیلانی نوشته✍️که قلقند نوعی
از زاج است که رنگش فیروزی وبه قول شیخ👇
✅قلقند گرم وخشک تاچهارم است.
✅خشک کننده است به کل بدن..
✅برای زخم بینی 👃نافع است ومانع خون دماغ میشود.

🍀اگر یک قطره محلول آن(درآب)دربینی چکانده شودباعث پاکسازی سرمیشود.

✅وآن از جمله داروهایی است که تمیز کننده گوش👂 .

✅خوردن یک درم آن جهت برطرف کردن سل واستسقا وکرم کدو (انگل)نافع است.
شارح کازرونی گوید✍️
در خوردن آن خطر است
✅آشامیدن یک درم سوخته آن جهت رفع سمیت قارچ سمی نافع است.
✅وهمراه با عسل🍯برای اخراج کرم معده وکرم کدو نافع است. وباعث نابودی کرم کدو میشود .

✅اگر یک قیراط از آن باداروهایی که سل را خارج میکنند خورده شود خاصیت آن قویتر میشود وخارج شدنش بهتر انجام میگیرد.
@makhzanoladviyah
♻️✳️🎾♻️✳️🎾♻️✳️🎾
⚠️‼️⚠️کپی برداری از از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است.
#زاج_اصفر
🏵🎗🔥🏵🎗🔥🏵🎗🔥🏵
@makhzanoladviyah

✨زاج اصفر یعنی زاج زرد وآن را قلقطار گویند وگویند زاج زرد بهترین اقسام زاجهاست.وبهترین آن طلایی ودرخشنده است.

✨آشامیدنش کرم معده را از بین میبرد وخارج میکند
✨در تحلیل ورم ودرشتی وسختی طحال موثر است.
✨گویند✍️ قلقطار زاج رومی است که اجزایش شبیه طلا 💫است.
✨جالینوس گفته ✍️گاهی قلقدیس(زاج سفید)تبدیل به زاج قلقطار میشود.↪️
قلقطار معتدل ترین زاجها است وگویند قویترین آنها نیز هست که↪️
بهترینش طلائی رنگ ،براق ،وشبیه به زرنیخ زرد وپاک خالص است وزود شکن↪️
✨که این در مرهمها وداروها مورد استفاده قرار میگیرد.
✨وبهتربنش◀️رنگ آن مسی رنگ🎨 وبه آسانی شکسته میشود وبدون رنگ است ونو میباشد ومستطیل شکل وبراق است.

✨گرم وخشک در سوم .دارای خواص قبض وخشک کردن و.. میباشد

🌟واگر خواص قبضیت آن معتدل وگرما وحرارتش به درجه(مرتبه )برسد گوشت زائد را میسوزاند

✨سوخته آن لطیف تر است برخلاف سایر املاح که از سوختن قویتر میشوند.
✨شسته شدن💦 آن از حدت وگرمایش کم میکند.
✨شیخ گوید✍️در قلقطار احراق(سوختن)🔥شدید است.
وقبض برای جریانات خون باعث خشکی آنها میشود.
✨درسوخته اش قبض بیشتر است ولذع(سوختن )کمتر
✨بعضی گویند✍️قلقطار سوخته در خشکی ولذع دارای خواص کمتری میباشد.محرق(سوخته اش)آن بهتر است در جمیع افعال به علت لطافتی که دارد.
@makhzanoladviyah

✨اگر بعد ازسوختن🔥 آنرا بشویند🚿 درحدت وگرما نرم تر میشود واز لذع (حرارت)آن کمتر میشود.

✨گاهی دارویی از آن میسازند که به یونانی فسوریقون نامند که طرز ساختن آن این است↪️
دو قطعه قلقطار و به همان اندازه اقلیما برداشته وهر دو را با سرکه ساییده ودر ظرف گلی🍶قرار دهند ودر سرگین(فضله چهارپایان)در فصل گرما قرار دهندوتاچهل روزدفن کنند بعد از آن بیرون آورند که این دوا در فعل تیز تر وقویتر از قلقطار است وهمچنین خشکی این نیز بیشتر از خشکی آن بدون سوزانیدن است.

✨گاهی قلقطار را به این روش میسوزانندکه:↪️
🔆آنرا در ظرف گلی نوقرار داده ومیبندند وبر آتش …

✨واگر خشک باشد علامتش این است که تغییر پیدا میکند وسرخ میشود واگر رنگ داخلش شبیه به رنگ مفتره تغییر پیدا کند آن را از آتش🔥برداشته وسرد میکنند وگاهی بریان کرده به این طریق↪️
✨که بر آتش نهاده🔥 تا متورم شود ومایل به رنگ زرد شود ویا ظرف گلی را بر آتش قرار میدهند و قلقطار را روی آن قرار داده وحرکت میدهند تا آنکه گرم شود ورنگش تغییر پیداکند وغیر سوخته آن قویتر است وسوخته اش لطیفتر .
✨درقلقطار وقلقنت قبض بسیار است

✨اگر با آب 💧مخلوط کرده وبرورم لبنیه قرار دهند آن را از بین میبرد.
✨پاشیدن آن برای زخمهای ناپاک وسخت وشتابزده (سریع)نافع است
✨اگر قلقطار رافتیله سازند ودرنواصیر(علتی در بدن کنار مقعد و…)داخل کنند باعث سلامتی وصحت آن میشود.
قومی◀️آن را درشراب ساییده وفتیله میسازد ودوای مسمی به فسویقون ذکر شده در این مورد بهتر است.
✨اگر قلقطار باکندر ساییده شود وبه گلاب🍸 آمیخته 🍜وبر آتش قرار دهند تا پخته شود وبه مانند مرهم شود واندکی از آن را بر کاغذ نهاده وبر ناصور بگذارند تماما آنرا از بین میبرد.
@makhzanoladviyah

✨قلقطار ⬅️گوشت اضافی جراحت را زود از بین میبرد وریشه اش راخشک میکند.
✨داخل کردن آن در اکحال(داروی چشم)جهت جلا وروشنایی چشم👁 👁وسرمه کشیدن قلقطار سوخته با عسل🍯ساییده

✨چشم را ازغش(ضعف)وخاشاک وآب پاک مینماید
✨اگر عسل 🍯را به فتیله آغشته کرده وبر آن قلقطار ساییده بپاشند ودرگوش قرار دهندجهت زخم های گوش👂نافع است و.

✨همچنین اگر آنرا به صورت خشک در لوله ای کرده وبه بینی 👃دمیده شود برای خون دماغ نافع است.

✨همچنین مخلوطش با آب تره وچکاندن آن به بینی نیز خون دماغ❣️ را قطع میکند.
✨اگر از آن مرهم سازند پارچه ای را به آن مرهم آغشته کرده ودر بینی بچکانند جهت زخم های بینی نافع است.
✨استفاده آن بامصلحش جهت خونریزی رحم نافع است ومانع خونریزی میشود.
✨اگر قلقطار راساییده وباروغن زیتون🍾 آمیخته وبر قلاع(بثورات بر پوست دهان 👄وزبان👅)طلا کنندآنرا برطرف میکند

✨بدل زاج رومی⬅️ به اندازه سه وزن آن شب (نوعی زاج)یمانی است
@makhzanoladviyah ⏪⏪⏪join us
🏵🎗💛🏵🎗💛🎗🔥💛🏵🎗🔥💛
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.