زردچوبه

زردچوبه

⚜️〽️⚜️〽️⚜️〽️⚜️〽️⚜️〽️
@makhzanoladviyah
#زردچوبه

〽️زردچوبه : اسم فارسی است به عربی: عروق الصفر وعروق الصباغین وبقله الخطاطیف وهرد .

〽️وبه یونانی :خالیدونیون به معنی خظافی یعنی نوشته شده به خظاف وطوبانماوبروی کالیدونیون.

〽️وبه هندی هلدی وهردنیزودرانگریزی ترمیرک و.. .

📚وبه قول گیلانی ✍️این خطا است وآن ریشه گیاهی است ساقه آن دو زارع(یک متر) وازبیخ آن شعبه ها روییده وبرشعبه(شاخه) برگها به برگ موز وکوچکترازآن رسته(روئیده شده) وازبرگ زرانباد(زنجبیل) بزرگتر(۹۱) وگل آن زرد و…

〽️وتخم آن سیاه رنگ بسیارریزه وریشه آن زردوبعدبرآوردن اززمین آن رابریده جوش داده‌خشک نموده به اطراف میبرندوتازه آن بدمزه وبدبو سه چهارماه پس نیکو میگردد.

📚وگوینددرمیان آن به ندرت بعضی دانه های آن سمی به هم میرسندوآن سخت تر ومایل به تیرگی میباشدوآنرابه هندی هلدیانامند.

〽️وکسانی که میشناسندآنرا چیده برمی آورندوباقی را جوش میدهندومحل رویش آن بلادچین وهند است.

〽️ وبهترین آن⬅️ تازه وخوش رنگ بی ریشه‌ آن است وآن گرم وخشک درسوم .

〽️وبه قول شیخ✍️ تادوم ودرآن روشن کنندگی قوی است وبازکننده ی سده (گرفتگی ) جگر و

〽️ساییده آن با سرکه🍶 نافع حمره (ورم گرم ) وآن چرب راقلع(نرم) نماید وذرور(دوای خشک کوفته شده) آن مجفف قروح ورافع درد وورم است .
🔱〽️🔱〽️🔱〽️🔱〽️🔱〽️

@makhzanoladviyah

〽️ولهذا اهل هندبعدازحجامت وزالوبلافاصله ذور آن را برموضع میکنندوتکمید(گرم کردن) عضو بدان تسکین درد وتحلیل ورم نمایدخصوص ورم حادث بعد از ضربه وسقط وفصد.

〽️عصاره آن چون برآتش 🔥بپزند تا نصف بماندوبدان اکتحال (سرمه) کنندبصر(دیدن) راتیزکندونزول آب وبیاض(سفیدی ) چشم 👁زایل گرداند.

〽️وخاییدن(جویدن) آن جهت درددندان 😬ورفع کندی آن خصوص اندک بریان نیم گرم آن مفید وآن به قول روخس نافع یرقان سدی است .

〽️درمثل آن یرقان اگر بادی حرارت جگر واحشا باشد وضمادآن آب گل آن مزیل (زایل کننده ) کلف( لکه) وبهق( برص) وآثار جلد است .

❌وآن بسیارمضربه قلب ❤️است مصلح آن ⬅️آب لیمون وترنج .

❌وگویند که درآن مضرت جگر است ودافع آن ⬅️قرص کافور وشربت آن از یک درم وتادودرم.

⬅️ بدل آن فوه الصبغ ( روناس، ادویه خوشبو) ونیم وزن آن درامراض چشم مامیران ( نوعی ازعروق صفرا) ..
⚜️〽️⚜️〽️⚜️〽️⚜️〽️⚜️〽️
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.