زردک(گزر)

زردک(گزر)

#زردک (گزر)
@makhzanoladviyah
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍

✨ان جزر است به عربی ابو مقابل نیز گویند.
✨ زردک و به هندی گاجر گویند و آن دو نوع میان ہستانی و بری ان جدا مسطور گردد.

✨و ازمطلق آن مراد بستانی است و ان را به یونان، فاسطفلین و سامالینوس گویند .

✨سرخ و زرد میباشد و گویند که آن انواع است. برگ آن کوچک از برگ بادیان و شکوفه آن کوچک تر از ان.

✨ و آن را چتر مثل گشنیز و شویدو ساق آن به قدر یک وجب بلند شود و گل آن سفید خوشبو.
✨ دوم آنکه برگ آن برگ،آن سفید خوشبو شکوفه و اقماع آن مثل اقماع جزر و در غلاف أن. تخم شبیه به زیره .
✨ و سوم آنکه برگ آن مانتد برگ شاهتره و از آن عریض تر و مایل به تلخی.

✨ بالجمله بهترین آن سرخ و شیرین و شاداب کم

✨ ریشه شتوی(کاشتنی در زمستان) است گرم و تر در دوم و بعضی در اول نیز گفته و بعضی گرم در أخر دوم وتردر أول نوشته ودر أن رطوبت فضليه ومرطوبترو خوشبوتر از بیابانی آن.

✨ و چون برگ آن را بر قروح متاکله(زخم های خورنده) نهند نفع کند.

✨و گزر لطیف کننده اخلاط و باز کننده گرفتگی کبد و مقوی معده و ملین و شهوت آور و زیاد کننده جوهر منی و منعظ (نعوظ آور)و خاصیت آن تقطیع بلغم است .

✨و جهت #سرفه رطوبی مزمن و ذات الجنب و درد سینه و معده و جگر و اخراج سنگ کلیه و مثانه و ادرار بول مفید.

✨ و شیخ نوشته آن عسرالهضم(هضم دشوار دارد) است و مریای آن سهلتر است.در هضم .

و جهت اساسا مفید و خوردن خام آن خصوصاً اکثار ان بسیار نافخ است.
✨ و اگر در آن نفخ نبودی هر اینه از ادویه استسقا بودی.
✨ و أن بطىء النزول (سخت فرود میاد)أزمعده وغير موافق به گرم مزاج است مگر آنکه جوش دهند.

✨ و با آبکامه (نوعی غذا از گندم) سرکه خوشبو سازند و برای سرد مزاجان نیکو است لاسيما به طور اسنفیدباج با ادویه جات یا به خردل .

✨و چون در معادل باشد معده را قوی کند و برطرف کننده امراض رطوبی آن نماید و #گرفتگی #کبد بگشاید و همچنین جهت پیران نافع .
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال جایز بوده درغير اینصورت از لحاظ شرعی اشکال دارد

@makhzanoladviyah
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
ادامه👈 #زردک

✨چون با گوشت بزغاله پخته شود خلط نیک پیدا کند وآن مقوی معده ضعیف از بلغم لزج یا رطوبت غلیظ و #مفتح گرفتگی جگر ومعده وطحال است چون باسرکه ونمک ویا آبکامه پخته بخورند .

✨وآن اسهال به رفق نماید وکلیه را گرم کند. و مضر به صدر و ریه نیست ومدر بول است.

✨وهمچنین تخم آن وبرگ آن واین هر دو پاکسازی رحم از ریاح (بادها)وادرار حیض نمایند.

و بهترین اوقات استعمال مربای آن بهار وپاییز است.
✨ و چون استخوان میانه آن برآورده به عسل کف گرفته مربای آن سریع الهضم در معده باشد.

✨ و حلوای آن نیز تنها و یا با ادویه مناسبه قریب است به مربای آن و لذیذتر از آن .

✨و مخلل یعنی به سرکه پرورده آن با نمک جهت گداختن و تحلیل طحال بی عدیل.

✨ و مقوی #معده وکبد سرد و دوشاب آن قریب به مربای آن است و لطیفتر وقویتراز آن است

✨و عرق آن که با ادویه مناسبه گرفته شود در جمیع آثار قایم مقام شراب است و اندک مسکر و جرم گزر سکر قوی آورد دیرهضم و نفاخ.

✨و مصلح آن ادویه گرم و آبکامه و سرکه و کرویا و خردل است .

✨مقدار شربت از جرم آن ده درم و گویند تا شصت و صد مثقال و از مربا و حلوای آن از ده تا بیست مثقال.

✨ و از نبيذ أن تاينجاه مثقال واز عرق أن تاهفتاد مثقال وتخم آن که در انگریزی آن را کیرت سید گویند.

✨ #گرم و خشک در سوم و نافع زخم های خبیثه و عفنه و قروح اکاله چون تخم و برگ آن را ساییده بر آن ضماد نمایند.

✨ و به قول بولس شرب آن یک درم با قند یک درم نافع درد ساقین و آن مفید استسقا است و محرک باه به سبب شدت نفخ است.
✨ و در این باب از بیخ آن قویتر و حمول ان و شرب آن یک درم باقند یک درم نافع دردساقین وآن مفید استسقا است .

✨ ومحرک #باه به سبب شدت نفخ است ودر این باب از ریشه اش قویتر است و حمول آن وشرب آن عسر حبل رانافع ومانع مغص و #مدر بول وحیض حتی که اسقاط حمل نماید :

✨ اسقاط حمل نماید چون یک اوقیه ان کوفته در آب جوش داده و صاف نموده بنوشند فعل قوی نماید .

@makhzanoladviyah
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
⚠️‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی اشکال دارد

@makhzanoladviyah
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
ادامه👈 #زردک
ودر سایر افعال مانند گزر است و چون بگیرند آن را با هم وزن آن تخم شلغم و ترب را مجوف(خالی) نموده در آن پر کنند و سر ترب بند کرده زیر آتش بپزند و بر آورده بخورند جهت اخراج سنگ کلیه و مثانه و عسرالبول مجرب گفته اند .👌

✨ #گزر_بری : در بلاد قزوین آن را گزرا و در بربری سرغنت و سرغند و اسرغنت و به یونانی اسطافالیوس و اسموسا و به سریانی حراسیا و به هندی جنگلی گاجر نامند.

✨ نبات آن شبیه به گزر بستانی و بیخ آن به قدر انگشت و خشن و مایل به زردی و گل آن زرد و تخم آن در غلافی خارناک و آن قریب آب ها می روید و سهو نموده کسی که آن را شقاقل دانسته #گرم در اول دوم و گویند در سوم و خشک در آخر اول و در آن حدت و لذع و گرمی بین و تلطیف و قدری تلخی است.

✨ و در جمیع افعال سوای باه قوی تر از بستانی است و گویند بلکه در تقویت باه نیز اقوی است به سبب کثرت نفخ آن .

✨و مدر قوی و حمول آن منقی(پاک کنتده) #رحم و مخرج جنین و مدر حیض و تخم آن و بیخ آن نافع عسر حبل .

✨و خوردن آن جهت درد سینه و شوصه(درد شکم) و پشت و استسقا وعسرالبول(دشواری بول) وانتفاخ شکم (نفخ شکم)وگزیدن هوام(حشرات) مفید و معین بر حمل.
✨ و گویند که چون آن را کسی بخورد شارب آن را بگزد از گزیدن آن ضرر و اذیت نیابد.

✨ وخوردن خام آن جهت رفع سموم و ضماد پخته برگ و ریشه آن جهت انجماد خون که از سردی هوا باشد .نافع واز خواص آن است که آویختن آن در باب منازل باعث گریختن هوام از آن جا است .

❌وآن مضر معده وغیر موافق به عصب وحلق وسینه ومولد خون ردی است

⬅️. مصلح آن انیسون وگویند مری یا سرکه یا خردل.

⬅️ وبدل آن بستانی آن است یا تخم سداب یا شونیز وتخم آن قوی تر است .
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی اشکال دارد

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.