زرنباد

زرنباد

#زرنباد:
@makhzanoladviyah
💜💕💜💕💜💕💜💕

🔻در مکه معظمه معروف به #عرق_الکافور است
🔻در بغداد به عرق الطیب
🔻و به عرف عام سیطراکی
🔻 و به فارسی کژور
🔻و به هندی کچور و نرکچور و کپور کچری گویند

🌱و آن بیخی(ریشه ای) است تندبو و با #عطریت و تازه آن چون به دست بمالند از آن بوی #کافور آید و ظاهر آن اغبر و باطن آن اندک مایل به ردی و طعم آن مایل به تلخی و در آن حدت شبیه به زنجبیل و آنچه شیرین است و کم بو ضعیف است.

🌱بالجمله برگ آن دراز به قدر یک ذراع و عریض به قدر چهار انگشت مضموم شبیه به برگ #زردچوبه و از برگ زنجبیل طویل تر و عریض تر و از وسط نبات آن [۹۵] ساقی برآمده و بر سر آن گل های زرد طولانی شبیه به دسته گل بر می آید .

📕و گویند سفید و سرخ نیز می باشد و چون بیخ آن برسد، برگ های آن خشک می گردد و آن زمان بیخ آن را بر می آوردند.
🌱 و آن دو نوع می باشد یکی کوچک به قدر #زنجبیل و در بو تند تر و از آن اندک بوی #کافور آید و این را درست جوش داده خشک می نمایند و به هندی #کچور نامند.
🌱 و دوم بیخ سطبر و اندک دراز و بعد برآوردن از زمین جوش نموده ورق کرده خشک می نمایند تا زود خشک گردد و از فساد و کرم خوردن محفوظ ماند و این را در هندی #نرکچور گویند و به کپور کچری معروف و منبت آن اکثرا بلاد هند و جزایر زیر بادات وین.

✅ و بهترین آن تازه خشک کرده قطع کرده کرده غیرجوش داده.
📕 و گویند بهترین آن #صمغی است و قوت آن تا سه سال باقی می ماند.

📕 و به قول شیخ #گرم و #خشک تا سوم و به قول ابن ماسویه در آخر دوم گویند در اول سوم و گویند در اول و در آن #رطوبت #فضلیه کمتر از زنجبیل است.

🌱 و #محلل #ریاح و مفتح #سدد و مقوی #دماغ(مغز) و #قلب و #مفرح و و آن مشترک المنافع به درونج است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
💜💕💜💕💜💕💜💕
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال جایز است درغير اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #زرنباد
زرنباد
@makhzanoladviyah
💜💕💜💕💜💕💜💕

🌱و چون باریک سوده به آب وراسن طلا نمایند کلف(لکه) دفع نماید و آن مقرح است ا(باعث زخم میشود)گر زمانی طولانی بر عضو گذارند.
🌱 و چون دو درم از آن به عسل سرشته چند بار طلا نمایند ازاله(برطرف کردن) جرب صبیان ( #خارش های سخت)کند

🌱و شرب آن مسمن بدن( #چاق کننده) است
و سعوط آن(ریختنش به بینی) به آب و روغن بنفشه درد #سر سرد ورطوبی را نفع بخشد.

🌱 و چون تازه آن زیر پا ها طلا نمایند،برطرف کننده امراض #سر مثل #صداع و #شقیقه و غیره #بالخاصیت کند .

🌱و همچنین ضماد تازه آن بر ورمها و دردهای سرد #محلل و #مسکن آن است.

🌱و خوردن آن به عسل نافع #صرع #رطوبی و #فساد فکر و #فالج و #لقوه و امراض #قلب ❤️و سوداوی است.

🌱و نگاه داشتن در #دهان برطرف کردن درد #دندان سرد و حفظ صحت آن.
🌱 و رفع بدبویی دهان نماید .
و جویدن آن خوشبو کننده بوی دهان👄 و قاطع بوی #سیر و #پیاز

📕و شیخ در ادویه قلبیه نوشته که در آن در آن تفریح و تقویت #قلب به خاصیت قوی است .

🌱و آن را خاصیت عظیم در #تقویت #روح جگر است و #محلل نفخ و #ریاح غلیظ سرد و #معین(کمک کننده) بر #هضم و خشک کننده رطوبت #معده است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
💜💕💜💕💜💕💜💕
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده درغير اینصورت ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #زرنباد
@makhzanoladviyah
💜💕💜💕💜💕💜💕
🌱و رطوبت آن و به قول دیسقوریدوس نافع زحیر صبیان (پیچش شکم همراه خون)است
🌱 و خوردن یک درم آن، #اسهال سودا نماید و گاهی #قبض شکم.
🌱 و شرب و حمول آن مدر #بول و #حیض و #محلل اورام #رحم و دردها و.

✅ نافع باد آن است
✅و خوردن آن و طلای آن به عسل بر ذکر(آلت) باه(شهوت) و انتشار افزاید.
✅ و از خواص آن است که چون در گره بزرگ آن سوراخ کرده بر کمر صاحب منقطع الجماع(نا امید از جماع) و مایوس از آن به سببی تعلیق نمایند، اعاده باه به حال خود نماید.

✅و آن در #گزیدگی هوام(حشرات) قوی النفع حتی که در این باب نزدیک به جدوار است.

✅ و چون بدان در خانه بخور نمایند هوام و مورچه از آن بگریزند و بار دیگر عود نکنند
و مجرب نوشته شربت آن دو مثقال و گویند یک درم و مصدع
و زیاده روی آن مضر قلب❌
و #مصلح آن بنفشه و گویند #مصلح آن عسل با پودینه یا سنبل الطیب یا نبات.

❌ و مضر #کلیه گرم و #مصلح آن صندل سفید
و #بدل آن در تفتیح(باز گشایی) بوزیدان و درونج .

✅و در #ریاح و سموم یک نیم وزن آن درونج و دو ثلث وزن آن ترخشقوق و نیم وزن آن تخم ترنج و ضماد برگ تازه آن جهت رفع کلف (لکه)نافع است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
💜💕💜💕💜💕💜💕
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.