زنجبیل

زنجبیل

🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼
@makhzanoladviyah
#زنجبیل

به عربی👈قفیر
یونانی👈هوطیون
سریانی👈زنگبیل
فارسی👈شنگویز
هندی👈خشک آن راسونتهه
سندی👈تازه آن رابه ادراک وآوا گویند

⭐️ریشه آن شبیه گیاه شقاقل وازآن کوچکتر وبرگ آن مثل برگ راسن🌿 باریک🌱 طولانی،

⭐️ساقه زنجبیل گرم وطعم آن مثل طعم فلفل تند🌶 ودارای بوی خوش میباشد.

⭐️درنواحی عمان،مازندران،،چین،،هند،،وسند بسیاراست.وکشت میشود.
⭐️برگ آن🌿مانندبرگ سداب درغذا ونوشیدنی هاودرپخت استفاده میشود.

⭐️استفاده ازریشه زنجبیل بیشتر متداول است.
نوع شامی وکوهی دارد که نوع کوهی آن مایل به زردی کم،وتیزمزه وسوزنده زبان است که این نوع بهتراست،

⭐️دارای دونوع:زنجبیل کوهی،،ودشتی است.
نوع کوهی آن بزرگتر درریشه وگیاه وزنجبیل است.

⭐️بهترین نوع آن ⬅️زنجبیل ریشه سفید خشک است که هندی به آن سونتهه میگویند.

⭐️گاهی زنجبیل رادر آب💧 ونمک🍚 قرار داده وخشک کرده وصادر میکنند.

⭐️مزاج⬅️زنجبیل گرم درآخرسوم،وخشک دردوم است.

⭐️تازه آن گرم درسوم وخشک دراول وخشک آن گرم وخشک تاسوم

⭐️گویند✍️دردوم وگویند گرم درآخر دوم وخشک دراول
⭐️وگویند✍️گرم وتراست. ..
⭐️یبوست ایجادنمیکند و..
@makhzanoladviyah
.
⭐️به قول :ابن ماسویه،✍️گرم درسوم وتر دراول اولی است ودرآن رطوبت زیادی است،و…

⭐️شیخ میفرماید✍️:طبع آن شبیه فلفل است و درآن لطافت نیست …

⭐️اگر آن را با بادیان کوبیده والک کرده وبا زرنباد(نوعی ازتیره زنجبیلیان) مخلوط کرده برای جمیع سموم وگزش حیوانات موذی 🦂🐍🕷مفیداست.

⭐️برای ❌حلق مضر است .
⭐️ومصلح آن ⬅️عسل🍯 و.. است.

⭐️بسبارگرم والتهاب آور است و
⭐️مصلح آن⬅️ قرص کافور .

⭐️مصلح آن برای معده آب به
⭐️وجایگزینش ⬅️دارفلفل،.

⭐️اگرهم وزن، عاقرقرحا،فلفل سفید وسیاه را با زنجبیل تازه را بساییم و ضمادی درست کنیم جهت ریزش مو مفید است.

⭐️نوع کوهی آن قویتر است وچون آن را باریک بساییم والک کرده وبر آبگوشت بپاشیم وبخوریم جهت دفع،امراض سردی مزاج،ورطوبت بدن مفیداست.

⭐️اگرزنجبیل را ورقه ورقه کرده وبا آب💧 لیمو🍋 مخلوط کنیم برای تقویت دستگاه گوارش مفیداست.

⭐️ ونیز برای خوشبوکردن غذا 🍲وتغییر مزه دهان نیز نافع است.

🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾
@makhzanoladviyah
‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب فقط با لینک کانال جایز است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.