زیتون

زیتون

زیتون

🌲زیتون اسم عربی است وبه لاطینی الیوه گوین
🌲درخت آن معروف در اکثر سرزمین ها است ودارای عمری طولانی که هیچ درختی به عمر آن نمیرسد.
🌲وگفته اند درختهایی که یونانیان نشانده اند درفلسطین موجودند عمری هزارساله دارند ودرخت آن بعد از چهل سال میوه میدهد وآن بستانی وبری(بیابانی،خاکی)میباشد.درخت بستانی بزرگتر وسبزتر از بری است.
🌲گویند✍برگ زیتون جبلی (کوهی)نیز مانند برگ زیتون بستانی است وبهترین صمغ آن نو وسبز مایل به سرخی است. ودر صورت شبیه به سقمونیاومایل به سرخی باشد.
به قول شیخ✍ بهترین صمغ بری آن است که سوزش بر زبان کندوآنچه که باعث سوزش زبان نشود فایده ندارد .
🌲برگ آن وچوب آن هردو سرد قابض است.
وگویند✍برگ آن معتدل در گرمی وسردی است .خشک در دوم
وگویند✍گرم وخشک در دوم
وگویند✍برگ بری گرمیش از بستانی بیشتر است وگویند این درخت به جمیع اجزایش سرد وخشک وقابض است.مگر آنکه میوه پخته اش گرم به اعتدال بااندکی قبض است و
گویند✍در قبض کمترودر حرارت ورطوبت قوی تر است. وگویند معتدل مایل به حرارت

🌲.به قول شیخ✍زیتون پخته گرم است وخام سرد است و گویند بری ⬅️درختش کوچک وبرگ آن خشک تر ودر قبض شدیدتر اما میوه خام آن سرد وقابض است. و میوه سبز آن بهتراست ومرطوب ومملو از آب✅
✅طبع آن⬅️سرد وخشک وخشکی آن درابتدای اول است
✅میوه سیاه رسیده گرم وتر است و
گویند✍گرم وخشک در اول واما جبلی (کوهی)⬅️گرم وخشک دراول است.
وهر قدر که در آن نضج باشد آن در حرارت ورطوبت معتدل است. وغیر از آن در سردی وقبض شدیدتر باشد
✅کهنه اش گرمی زیادی داراست ودر تحلیل افزون تر.
✅میوه اش بعضی سبز رنگ وبعضی سرخ است.
✅سبز خام آن سرد وخشک دراول است. وسرخ و صمغ آن گرم تر وقوی تر.
وگویند✍گرم در اول وخشک در دوم.
✅عصاره (شیره)زیتون رااگر دردیگ مسی بجوشانند تا آنکه به قوام عسل در آید نافع است برای همه امراضی که آن را حضض(دارویی تلخ)نافع بود.
✅مالش برگ زیتون بری خشک ساییده شده مانع خروج #عرق💦میشود وطلایش نافع است برای بیماری داخس(#ورمی که در نزدیکی ناخن انگشت پا بوجود آید .

✅ضماد برگ بری آن نافع جمره و بثورات ریز سرخ بربدن و خارشی که زخم ایجاد میکند وخشونت پوست که بسیار خارش دار است موذی میباشد .ومانع پیشرفت آن است
✅خشک کننده چرکها از زخم های چرکین ونار فارسی است.

✅اگر چوب مرطوب بستانی آن را بسوزند ورطوبتی که از آن بیرون می آید را به محل خارش و خشونت پوست و شوره سر و زخم آن نافع است
✅اگر میوه🍈خامش را ساییده ضماد کنند آثار جدری(نوعی آبله)وآثار زخم آنرا از ریشه بر کند وزخم های کثیف وچرکین را از بین میبرد .
✅اگربا عسل ضماد کنند خشک ریشه را از ریشه بر کند واز بین ببرد و زخم های چرکی را صاف کند.
✅شیره زیتون بری برطرف کننده چرک زخم ها ومانع قبول انصباب(ریخته شدن) مواد ردیه وفضولات به سوی آن میشود .
✅همچنین طلا کردن آن با سرکه نافع جراحات وخارش های زخم دار وپوست خشن میباشد. وآنرا در داروهایی که زخم رابهم میآورند داخل میکنند.
✅اگر بعد سوختن عضوی از بدن زیتون خام رابر آن ضماد کنند دیگر آبله نخواهد زد .
✅ضمادش بر سر برطرف کننده #شوره سر میباشد.
✅لطوخ(آلوده کردن پارچه ای به آن)رطوبت روان آن از چوب بستانی برای شوره سر نافع میباشد وهمچنین ضماد میوه خام آن
✅شیره اش با شراب برای شوره سر قویتر ونافع تر است.

✅ضماد خاکستر آن با عسل وآب میوه آن برای بیماری داءالثعلب (نوعی بیماری که مو رامیریراند) و داءالحیه(نوعی بیماری)وصعفه(زخم سر) وجوشش های آن نافع است.
✅همچنین جهت فراموشی نافع خصوصاً بستانی وعصاره آن درتقویت ذهن قویتر از کندر میباشد.

✅گویند✍زیتون سیاه رسیده برای سر ردی (ضد خوبی ونیکویی)است که گاهی سردرد میآورد و گاهی بیخوابی.
✅اگر برگش را ساییده وضماد کنند پوشش سر بریده را بهم میچسباند وپبوند میدهد.وبرای کم دیدی چشم نافع است .

مالیدن آب جوشانده پخته شده اش جهت سردرد و شقیقه و سر گیجه نافع است .
✅اگر به آب پخته شده (نیم گرم)برگ وریشه آن مضمضه نماید درد سر سرد را ساکت میکند. ومالیدنش بر سر نافع سرماخوردگی 🤒میباشد.
وبه سرعت رطوبت دماغ راتحلیل برده وباعث خشک شدن وکم شدن آن میشود. وآن دارویی است جلیل القدر برای این بیماری.

✅بخور با آن رطوبت را از سر به سوی منخرین(سوراخهای بینی)👃فرود آورد.

✅وگوش که زخم است واز آن چرک جاری است را خوب میکند وآن را در داروهای چشم میکنند خصوصاً روان ورقیق آن را.
✅برگ سوخته اش بدل سرمه است در داروهای امراض چشمی.وهمچنین گل سوخته آن
✅همچنین سوخته شاخه های تر ونرم آن جانشین سرمه است
وطریقه ساختن⏪باید با عسل آغشته کرده وبسوزند یا آن را دردیگ نهاده وگل حکمت بگیرند ودر تنور یا گلدان نهاده تا این که بسوزد پس بیرون آورده وبر آن شراب بپاشند وسرد کنند بعد با عسل سرشته (مخلوط کرده)بار دیگر بسوزند که این لطیف تر از اولی است وسوزش آن کمتر میشود. بعد مانند سفیداب شسته وآن رابردارند که این دوانیکو است.

✅خوردن زیتون سیاه رسیده برای چشم مضر میباشد و رد شده است. که آن باعث بوجود آمدن تاریکی چشم(نابینایی) میشود.
✅عصاره و شیره آن در سوراخهای دندان مانع خوردگی دندان وپوسیدگی بن دندان میشود.

✅نافع چرک چشم و آبریزش چشم
همچنین تحلیل غلظ(ضخامت)قشر وپرده چشم میشود.
✅عصاره برگ آن نافع جحوظ(بزرگ شدن چشم،نوعی بیماری)چشم وبیرون زدگی چشم و زخم های قرنیه همچنین قاطع آبریزش چشم از آن است.
✅ضماد خام آن تاکل(خورده شدن) پلک رانفع رساند.

به قول شیخ بستانی آن برای #چشم بهتر از بری آن میباشد.زیراکه بری (بیابانی) آن دارای خشکی شدیدی است.

✅وچون به آب برگ آن سعوط(چکاندن دارو به بینی)کنند جهت صبیان(قسمی شپش که در مژگان پدید آید)نافع است.
✅اگر برگش را با سرکه بپزند ومضمضه کنند (دردهان بچرخانند)برای درد دندان مفید است.
✅پختنش در آب ومضمضه کردن با آن باعث محکمی لثه میشود ودندان راقوی میکند .
✅همچنین مضمضه با آب ونمکی که زیتون را در آن خیسانده اند وعصاره بری آن نافع درد دندان خورده شده میباشد.و همچنین اگر آنرا با این پرکنند.
✅جویدن برگ آن برای قلاع و زخم دهان نیکو میباشد .
همچنین مضمضه شیره وپخته شده اش.خصوصا با بورق(بوره ارمنی)وزیتون سیاه رسیده باهسته آن از بخورات. نافع #تنگی نفس وامراض #ریه میباشد

✅عصاره وصمغ زیتون برای سرفه کهنه وخارج شدن بلغم مفید است .وآن را نباید خورد به جهت کمی غذاییت آن که آن سخت ودیر هضم میباشد .

به قول شیخ زیتون غذایئت کمی دارد وسیاه آن غذایئت بیشتری دارد .
✅زیتون نمک سود مدر ونرم است وباعث تحریک اشتها وتقویت فم معده است وتولید خلط قابض میکند جز مخلل(یعنی در سرکه پرورده شده آن)در هضم وانحدار سریعتر عمل میکند.
✅سیاه آن برای معده نیکو نیست وسریعتر فاسد میشود وتولید کننده ی خلط سوداوی است.

✅سبز آن خصوصاً باعث تحریک اشتها به غذا وتقویت معده است

✅شستن با آب نافع سودا وترشی آن باید با غذا خورده شود نه به تنهایی ونه بعد از غذا که در آن وقت مقوی معده و اشتها آور وقابض شکم است.
وچون باروغن زیتون یاشیر خورده شود یا بعد از آن سرکه بنوشند بهتر وصالح تر است.
✅ سبز آن باعث اشتها میشود به علت پاکسازی معده .
✅اگر پرورده آن را قبل از غذا بخورند طبع را نرم کرده وچون از آن نه اوقیه به آب گرم یا به ماءالشعیر بخورند اسهال شکم را خوب میکند.
✅ضماد برگ آن با آرد جو براسفل(زیر)شکم جهت اسهال مزمن نافع است .
✅وهمچنين نوشیدنش وپارچه آغشته به عصاره وشیره اش (پخته شده اش)وتازه یاقوتی رنگ آن باعث حبس شکم میشود(اسهال رانفع رساند)

✅حقنه با آن (وارد کردن از طریق مقعد)نافع قولنج ثفلی(درد شکمی همراه با دفع فضولات)میباشد.

✅وصمغ آن بادها وفضولات غلیظه را بالخاصیت نفع رساند.مدر بول است وحمول(واردکردن)آن باعث باز شدن حیض میشود وهمچنین خارج کردن جنین.

✅شیره سرخ آنرا اگر زن حمول کند باعث قطع(جاری شدن رطوبات مزمن وخون از رحم)میشود.
✅واگر با آن حقنه(واردکردن داروی مایع از مقعد)نمایند زخم های باطنی و مقعد و رحم رانفع رساند.
✅برگ زیتون بری وشاخه های آن سوخته به آب اشخار(سنگی است)یا سرشته با سرکه کهنه نافع عرق النسا میباشد.

✅صمغ زیتون بری نباید خورده شود که آن از داروهای کشنده میباشد.
✅از خواص آن این است اکه اگر ریشه اش را تعلیق(آویختن)نمایند نافع گزیدگی عقرب وغیره است.وپخته شده ی برگش رااگر در جایی بپاشند باعث کشتن کیکان میشود ودوری حشرات.
✅نگاهداشتن عصای چوبی آن جهت قبول عامه وبرآوردن حاجات وبرکت موثر است.

مضر ریه است ومصلح آن⏪عسل.
گویند به وجود آورنده بیخوابی ولاغری است ومصلح آن⏪مغز جوز وبادام وروغن ها وسرکه است.
✅مداومت آن سوزاننده اخلاط است ومصلح آن ⏪شیرین ها است.

✅ وبدل صمغ آن ⏪صمغ سماق وعصاره طراثیت (نوعی میوه).
✅وگویند بدل آن شونیز (سیاهدانه).

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.