زیره

زیره

#زیره

زیره به عربی گویند👈کمون
یونانی👈خامون
سریانی👈کمون
انگریزی👈کیومن
هندی 👈زیره وحره
رومی👈اسقیقولس
🌿تخم آن نباتی وازبادیان باریکتر است واز گیاه بادیان کوچکتروبرگ آن دایره ای وبالای آن مانند شوید است .

🌿ومعروف است که در شهرها چهارنوع وجوددارد
۱_زیره کرمانی۲_زیره فارسی۳_زیره شامی۴_زیره نبطی(خودرو).ورنگهای آنها سبز،زرد،سیاه،وسفید میباشد.

🌿کرمانی آن⬅️ سیاه رنگ است وریزه وخوشبو است.👌

شیخ میفرماید:📕کرمانی قوی تراز فارسی آن است👌 وفارسی قوی ترازشامی ونبطی.

🌿درحواشی عراقیه نوشته:📕که نبطی موجود، درشهرنبط است وآن شهر درپایین دجله است.
🌿شیخ میفرماید:📕دونوع داریم👈بری وبستانی، وبری(بیابانی) آن قویتراست.وتخم آن شبیه به تخم سوسن میباشد،
گیلانی گوید📕قسمتی که تخم آن درغلاف است شبیه به شاخ حیوان است وسیاهرنگ.

👈 مانندشونیز(سیاهدانه)وکیفیت بسبارقوی دارد.

🌿وزیره کرمانی که⬅️ تخم آن شبیه به،شونیز(سیاهد
انه)ومقوی وگرم است وطعم ان تلخ وتند است.👌

✅گرم در دوم وخشک درسوم وبعضی گرم درسوم نیزگفته اند .
✅وزیره هم⬅️ محلل،هم خشک کننده،هم لطیف، هم قابض وهم #مقطع است.#بادشکن قوی وضد #نفخ است.

✅وزیادخوردنش رنگ چهره رازرد میکند .
✅و طلای آن راچون بانمک 🍚بجوند وآبش رافروببرند #آبریزش_دهان👄 راقطع میکند.👌
🌿واگر آنرا ازطریق بینی 👃مصرف کنند#پولیپ بینی رارفع میکند.

✅وبرای ورم پلک #چشم 👁نیز آب فشرده(شیره) آن مفید است..

🌿ونیز برای روشنی چشم 👁و#آبریزش چشمی مفیداست.

✅اگرآنرا کوبیده وباروغن زیتون🍾 وعسل 🍯مخلوط کنند ومرهم استفاده کنند #موهای_زاید راازبین میبرد.👌

✅ودر#خون مردگی نیز نافع میباشد.

✅ونیز جویدن ان برای #درد #دندان 😬مانند مسکن است وخصوصااگربا آویشن مخلوط گردد قویترمیشود.

🌿وچون آنرابا سرکه 🍶مخلوط کنند وباکمی آب💧 بخورند جهت #تنگی نفس(آسم) مثمر ثمراست.

📕جالینوس گوید👈جهت #اضطراب وبیقراری وسردی اعضاء نافع است ورطوبت #معده رانیزخشک میکند.

✅دراین باره برای سردمزاجان وپیران وبلغمی مزاجان بسیارنافع بوده.👌

🌿 واگر آنراباسرکه 🍶بخورند#سکسکه وپری شکم ودرد#معده راآرام میکند.
ادامه👈 #زیره
✅نوع کرمانی 👈قابض است .

🌿واگرزیره رادرسرکه🍶 خیسانده وبعد درسایه خشک کنیم وآنراپودرکرده واستفاده کنیم ومرتب بخوریم دچاریبوست شکمی میشویم.

🌿استفاده از عرق آن 🍾👈جهت تقویت #معده🔸#روده🔸#کبد🔸و #کلیه🔸وتحریک #اشتها🔸.

✅وازبین بردن نفخ🔸#سکسکه🔸باد #گلو🔸دردهای #شکمی🔸جهت #کرم روده🔸ورم #طحال🔸#اسهال بلغمی(بریان وتفت داده شود)🔸جهت شکستن #سنگهای مثانه🔸ومفیدجهت #سوزش ادرار و #قطره قطره ادرارکردن ودردهای لگنی وشکمی(دردهای حیض)تسکین دهنده میباشد.
🌿مصرف این پودر در👈دردهای #معده..دفع رطوبات معده،ودردهای شکمی است.

🌿وپخته آن👈#بادشکن ونفخ معده وروده و #کلیه راتسکین میدهد.

✅وضمادآن باروغن زیتون در ورم #طحال موثراست.
🌿 ونیز جهت گزش نیش حشرات و دفع سموم وگزش آنهانافع میباشد. خصوصا نوع (بری) آن باآردباقلا ازبین برنده ورمها است.
✅اگرباموم وروغن زیتون 🍾وآردباقلا مخلوط شود جهت ازبین بردن ورم بیضه هاوبهبود جراحات.
🌿وشسته شده وساییده آن برای افرادی که میخواهن لاغرشوندوبدنشان مستعداست مناسب میباشد.

🌿بایدهرروز ناشتا وبه مدت ۴۰ روز ازآن بطورمستمراستفاده کنند.

✅ومصرف زیاد آن مضراست ورنگ چهره رازردمیگرداند.
مصلح آن⬅️سرکه 🍶
⬅️وبه بدل آن از زنیان میشود استفاده کرد.

❌مضر ریه وروده است❌.
⬅️ ومصلح آن کتیرا است.

⬅️بدل زیره فارسی پنجم وزن آن کرمانی باشد.
📕 وگویند:بدل آن 👈تخم چغندر است.

⬅️ بدل زیره شامی 👈کرویا(زرنباد)وتخم گندنا(تره).
✅وچون زیره با ادویه های معطروشوید ودارچین درپختن طعام وگوشتها بریزندآنهارا لطیف ومقوی میگرداند

🔴زیره سفید👈کمون نبطی🔴
این نوع زیره ⬅️خودرواست دردوم گرم وخشک.
✅ وملین طبع وخارج کننده #سنگ کلیه ومثانه است،وجهت #خونریزی معده وکلیه خصوصا باآب کرفس وباسرکه جهت سکسکه وخارج کردن #کرم معده(انگل) نافع میباشد.👌

📕روفس گوید:که کمون نبطی(زیره خودرو)مسهل شکم است.
📕کرمانی گوید:قابض است وضماد آن باروغن زیتون وعسل🍯 جهت رفع خون مردگی زیرپوست وبهبودورمهای #بیضه مفیداست.

🌿زیره صحرایی(بری) را 👈کالی زیری نامند🔸
زیره رومی را👈کروبا نامند🔸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.