سبوس(پوست گندم)

سبوس(پوست گندم)

#سبوس(پوست گندم)

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

به عربی نخاله
به هندی(بهوسی یاچوکهر )میگویند
🌟طبیعت: گرم وخشک در اول و به قول جالینوس گرمی ان کمتر از ارد گندم وخشکی ان از سبوس جو بیشتر است

✅سبوس پوست گندم است که از ارد الک شده خارج میشود
✅در سبوس نرم کنندگی ،پاک کنندگی وتنقیه بسیار است 🌾🌾
✅محلل بادهای بلغم است🌾وگویند که قوت سبوس گندم مثل قوت ارد است ،محلل و منقی و زداینده رطوبات است🌾🌾
✅نان آن قابض وخشک کننده رطوبت معده است
وحریره ان نرم کننده شکم واخراج کننده مواد حبس شده در امعاء است.🌾🌾
✅پختن حریره با آب آن چاق کننده است.
اگر نمک و سبوس گرم در کیسه کرده و بر عضو بگذارند محلل بادهای بدن است

✅آب حریره آن با شکر وبادام نافع خشونت حلق وسینه است وبلغم سینه را میزداید وبرای سرفه نافع است🌾🌾

🌾ونفس کشیدن را اسان میکند

🌟🌟استشناق دود ان در سرکه برای زکام مفید بوده واگر با آب پخته وضماد روی پستان کنند برای بسته شدن شیر نافع است🌾🌾

✅وباسرکه کهنه سایر ورم های گرم وهمچنین برای اگزما قرحه دار،جرب زخم دار وقوباه مفید است وبا نمک برای ورمهای بلغمی و ریحی نافع است.🌾🌾🌾🌾🌾💐

✅ضماد ان نافع گزیدگی مار وعقرب خوب است
اگر بابرگ ترب بپزند وبرموضع ضماد کنند و نطول سبوس جو برای خارش وجوش ها مفید است (شستشو با آب جوشیده سبوس)🌾🌾🌾

✅ضماد سبوس گندم با روغن زیتون وسرکه جهت درد مفاصل مفید است🌾🌾🌾🌾🌾

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.