سداب

سداب

:
🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌺🌻🌼🌻🌼🌻
@makhzanoladviyah
#سداب

👈به فتح وضم اول وفتح دال مهمله ومعجمه والف وبای موحده.
👈اسم عربی است ونیزبه عربی ذفری وبه یونانی فیجن وسفاین وافعاین وطرطفش وقیخافیون.
👈 وبه رومی فیعالس وفیغانون،به لغت تنکابن ودیلمی پیم وبه سندی سدا وبه هندی ساتول.
👈 وساتری وسدامت گویند ودربنگاله تتلی نامند وآن نباتی معروف است،
👈بستانی وبری درخت بستانی آن تابه دو ذرع باشاخه های بسیار که از ساق کوتاه بسیار سبز برآید وبر آن غبارمایل بااندک سفیدی وپرشاخ وبرگ آن ریزه وبرآن شعب مثل شاخه هاوبراطراف شاخه های آن روس کوچک برگ آن شبیه به برگ تمرهندی.

🌻 وبسیاربدبو وگل آن زرد وتخم آن درغلافی وسه عددبه هم پیوسته مثلث شکل وشاخه هاکمتر وبدبوترازبستانی.

🌻 وتخم آن بعدازپختگی زرد گردد .
✍️وگویند که تخم بری سیاهترازحرمل(اسپند) بودونوعی ازبری است،

🌻شبیه به بستانی آن رابه یونانی مولی گویند .

🌻وآنرابه یونانی شاشاوبه رومی فیمابون واغبریون نامند ودرخت آن ازیک بیخ برآید شاخه های اوبسباروبرگ آن درازتر ازبستانی وگل آن سفیدوروْس آن بزرگترازبستانی.

🌻 درآن تخم مایل به سرخی مثلث، 🌻زوایابسیارتلخ،ونیزکه خوردن آن خوب نیست 🌻ومستعمل آن برگ بستانی سبزتازه تیزبواست
@makhzanoladviyah

✅طبیعت رطب محلی گرم وخشک دردوم.

📚 وبه قول جالینوس درسوم ویابس آن گرم وخشک، درسوم ودرچهارم.

📚 به قول گیلانی:سداب رطب درحرارت ویبوست ازیابس(خشکی) ضعیف است به سبب تحبیل رفتن رطوبت.

🌻 پس بعد خشک شدن ناچارا دریبوست قوی گردد.

🌻وحرارت 🔥به جهت قلت اجزای سرد درآن هنگام شدید گردد.
🌻 وچون به خشک شدن تحلیل شود به جوهرنبات بسیارکم گردد وازقلت بارد(کم بودن سردی)استیلای حار اشتداد (گرمای شدید غالب میشود)

🌻 وحرارت سداب درجوهر ارضی(گوهر خاکی)است.

🌻فلهذا به خشک شدن بسیارتحلیل نمیشود وگل سرخ🌺 چنین نیست.
⬅️زیرا که اکثر حرارت آن به جوهر هوایی است وبدین سبب کم میشود .

🌹وچون گل سرخ خشک گردد بنابرتحلیل آن فلهذا گل سرخ خشک درحرارت کمتر ازرطب آن است وحرارت سداب قوی است.

✅وهمچنین یبوست آن.
پس جمیع عمل سداب تابع حرارت ویبوست است.

✅وتخم آن گرم وخشک.درسوم ودوم نیزگویند.

📚وگیلانی گوید:حق آن است که آنچه درزمین گرم رویدگرم وخشک وصمغ آن گرم وخشک است مگر آنکه خشکی آن کمتر ازگرمی آن باشد

📚.ولهذا بعضی گرم وبعضی خشک نوشته اندوصمغ آن قویتر ازنبات آن

🌻.وآن مقطع محلل اخلاط غلیظه مفتح مدر(باز کننده ادرار آور) مقشی ریاح به غایت مجفف(خشک کننده) متقی عروق مفرح قابض وبا تریاقیت(پادزهری) است.

🌻 ودرمعاجین کبار(معجون هال بزرگ)داخل شود .

🌻وخاییدن (جویدن) برگ آن بوی سیروپیاز ازدهان👄 ببرد وچون محلی آن را درنبیذها (سوراخ بینی) داخل کنند اوراخوشبو کندوباعث سکر(پرکردن ) قوی گردد .

🌻واصلاح او واخراج او ازبدن به سرعت نماید ونوشیدن وضماد صمغ آن محلل اورام صلبه(ورمهای سخت)است.

🌻وچون بری (تراشیده)آن بانمک 🍚کوفته برعضوضماد سازندبرآن ورم گرم پیدا کند

🌻.وچون باحنازیر گلو وزیربغل گذارند تحلیل نماید وصمغ آن درجمیع این قویتراست.

⬅️.وبانطرون بهق ابیض(لکه پیسی)ونتوءصلب(بیرون آمدن های سخت)وزگیل وتوثه (آبله شبیه توت دررحم)راببردو..

🌻وطلای با قیروطی مرتب به روغن مورد وورم بثور (ورم کوچک)را نفع دهدولطوخ(داروی که به بدن میزنند)آب افشرده محلی باسرکه وسفید آب وروغن گل جمره ونمله مزمنه(موذی وکهنه) رانافع است .

✅وآن فالج ورعشه (لرزش)وتشنج واسترخای عصب (ضعف اعصاب) رانافع بود.چون یک درم آن تنها وباگلقند خورندوبر آن مداومت نمایند.

✍️ وبه قول شیخ خوردن وضمادکردن به عسل🍯 نافع فالج(فلج) واوجاع مفاصل(درد مفاصل) است.

🌻ومالش این روغن وشرب(خوردن) این به عسل🍯 اوجاع اسافل بدن (درد های پایین بدن)ومفاصیل (ومفصل ها)را بالغ النفع است

🌻.وروغن آن به قول شیخ ✍️محلل حارمسخن(حل کننده واز بین برنده گرمای شدید) است وبه غایت محلل نفخ(از بین برنده نفخ)وآن مثل روغن غار است.

🌻وگرم زیاده ازآن وهردومانع دردهای مزمنه (دردهای مزمن)ومحلل ریاح(حل کننده بادها)اندوچکاندن آن مفتح سده(باز کننده انسداد) گوش .👂

🌻ومزیل برودت(زایل کننده سردی)آن وبرای دردهای سر(سردرد) کهنه نیکو است.وایضا..
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است.‼️⚠️‼️

ادامه👈 #سداب

🌻جهت استرخای عصب (ضعف
اعصاب) وسردی گرده ومثانه ودرد پهلو وکمرورحم وتحلیل ریاح (وجود بادها)ولرزه تب ها نافع.

🌼 وقطوریک دانگ آن جهت رفع ثقل سامعه (سنگینی گوش) وحقنه بدان جهت مغص(دشواری) وقولنج ریحی(پیچش ودرد شکم) وخلطی .

🌻وحمول آن⬅️ جهت اخراج جنین ومشیمه (جفت)وادرار، حیض مفیداست،

🌼وطلای پوست درخت بری به شراب داءالثعلب رامفید بود.واگرکهنه باشدعصاره آن با اندک ریشه آن مخلوط به موم یا پیه موی رادرداءالثعلب برویاند.

🌻وباسرکه وسفیدآب یاروغن گل قروح رطبه (زخم تازه) سر رانافع وچون برگ آن افشرده در منخرین (هردو سوراخ بینی)طفل بمالند.
ام الصبیان وکابوس رانفع دهد.

🌼وضماد آن باپست، صداع مزمن(سردرد مزمن)رانافع .

🌻وکذا.صمغ بستانی آن چون به روغن گل وسرکه گداخته ضمادیاسعوط آن سازند.

🌼وچون تخم آن رابکوبند وازیک درم تادو درم باعسل بخورندصرع ومایوس وفلج ورعشه(لرزش) وتشنج وظلمت بصر(تاریکی چشم)وسردی معده وفواق(بادمعده) بلغمی وقولنج ریحی واکثر سموم رانافع است.

🌻وجالینوس گوید که خاصیت سداب نفع به صرع وغایله(سختی) سموم است.

🌼وتمیمی مینویسد:✍️که چون به عصاره برگ سداب بری سعوط (ریختن دارو به ببنی) نمایند ازاله(دور کردن)صرع کند.

🌻وآب افشرده آن درپوست انارگرم کرده درگوش👂 چکانیدن پاکسازی گوش از چرک ورطوبت وتسکین درد او ودفع طنین ودوی (وزوز گوش ودردوصدای گوش)وثقل سامعه(سنگینی گوش) وکشتن کرم، نماید.

🌼وآن مسکن ضربان چشم 👁است.چون باپست ضماد کنند.
🌻وبه قول جالینوس✍️:ازخاصیت سداب است که عصاره آن بصر(چشم) راتیز گرداند.

✍️وگویند چون مملح (نمک سود)آن بخورند چشم راتیز کندوکذا..

🌻اکتحال (سرمه) آب افشرده آن به آب افشرده بادیان وعسل چشم راتیز گرداند.

🌼وآب چکاندن درآن خشک نماید.وهمچنین تخم آن وتخم بری که شبیه به محلی است به عسل 🍯وشراب وزهره ماکیان وزعفران 💥وآب بادیان ضعف بصر👁 را نافع .
🌼اکتحال(ریختن دارو) وادمان (تدوام )اکل(خوردن)آن مضعف بصراست.

✍️وابوجریح میگوید:که صمغ سداب زخم های چشم راصحت بخشد .

🌻وریختن افشرده آن باسرکه 🍶خون دماغ را بند آورد.
@makhzanoladviyah

🌼وهمچنین بااستنشاق سحق(بالا کشیدن) آن دربینی 👃.

✍️وبه قول روفس چون آب پخته تازه آن باشوید بنوشند جهت دردسینه وپهلو.

🌼 وعسر(تنگی)نفس وسرفه مزمن نافع واین مطبوخ ورم ریه بارد(سرد) رانیکو است.

🌻وتخم آن بادو درم ساییده تنهاوباسکنجبین فواق(بادمعده) امتلایی بلغمی رانفع دهد

🌼واشتهاآوردوتقویت معده سرد وتحلیل ریاح ونفخ او کندوسردی جگر وطحال رانفع دهدوضماد بستانی آن باانجیر جهت استسقای رحمی(آب های رحمی)نیکو است.

🌻وچون باشراب بپزندتانصف اوبرودوبنوشندوچون برتهیج متولداز ریاح(بادهای متولد از نفخ) نافع یابلغم رقیق ضماد کنند تحلیل اونماید.

🌼وچون به زیت 🍈پخته بنوشنداخراج دیدان(کرم) کند

🌻.وهردوقسم آن قبض شکم نماید وتسکین درد معده ومغص(دردشکم) کند چون باشوید خشک جوش داده آب آن بنوشند.

🌼وهمچنین تخم آن برای کل اوجاع(درد) باطن مفید ونیز شرب.

🌻 وضمادصمغ آن دافع ریاح غلیظ(بادهای غلیظ) است.

🌼ودرزیت(زیتون) پخته چون بیاشامندقولنج بادی رانافع بودونیزاحتقان (بند آمدن) بدان نفع به نفخ امعا(روده ها) کنند.

🌻وخصوصامعای( بیماری روده)مستقیم وقولون (روده)ونفخ رحم را مگر آن موافق معده نباشد.

🌼واخراج اخلاط غلیظه وتحلیل آن وپاکسازی عروق ازآن نمایدو.
🌻وهمچنین قبض شکم نمایند.زیراکه ماییت به طریق مثانه مندفع گردد .

🌼پس تجفیف(خشک کردن)ثقل (سنگینی) امعا(روده ها)کنندوچون به عسل 🍯سرشته فرج زن تامقعد آن بدان لطوخ(آغشته) سازند ازاله (برطرف کردن)درد رحم واختناق آن وحمول آن ادرار حیض کند.

🌻ومداومت خوردن برگ وتخم آن اسقاط جنین نماید.

🌼ونیزحمول وبخورآنهاواخراج مولودورحم به سرعت کند.✅
🌼وهمچنین فرزجه (شیاف)صمغ آن به قدر یک دانگ جهت اخراج جنین ومشیمه (جفت)وادرارحیض مجرب .

🌻ودرور صمغ آن نافع قروح(زخم) رحم و…

🌼وچون به زیت پخته تکمید(گرم کردن با روغن زیت)مثانه بدان نمایندوعسرالبول(سختی ادرارنفع کند.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی ایرادی ندارد.‼️‼️

ادامه👈 #سداب
@makhzanoladviyah

🌻وشرب آن مجفف(خشک کننده)منی وقاطع(قطع کننده آن) ومقلل(کم کننده)او ومسقط (ساقط کننده ،از بین برنده)شهوت جماع وانعاظ(نعوظ) است .

🌼واکل (خوردن) وحمول (واردکردنش)آن بعدازجماع منع حمل(مانع بارداری) نماید وچون به عسل سوده برقروح (ریش بر آمدن از پوست) مقعد نهند نفع دهدو نیز بابرگ غار ورمهای انثیین(تخمدان) رانافع بود.

🌻وآن نفع به عرق انسا ونقرس ونافض کند چون تخم آن ازیک درم تا دو درم بخورندوبه برگ آن ضماد کنند وبه روغن آن مالش نمایند.

✍️وگیلانی گوید:که چون تخم آن نیم درم بخورند برطرف کردن عرق النساکند وخوردن سداب نافع لرزه است.

🌼ونیزمالش روغن آن وهمچنین مقاومت برسموم کند.چون تخم آن یک درم همراه برگ آن به شراب وخصوصا با انجیروگردوکوفته قبل تاثیر سم بخورند.

🌻ونیز برگ آن باهردو یعنی انجیرو گردکان(گردو)دفع ضرر نیش هوام(حشرات موذی)کند وچون تخم آن یک کسونافن باشراب بخورد دفع ضرر ادویه قتاله(کشنده ومسموم) کند.

🌼ودودرم آن برطرف کردن دردگزیدگی عقرب،🦂مار🐍،رتیلا🕷،وسگ هار🐈نماید ونیزضمادآن وازخواص آن است که چون انسان آن راباخودداردازاو هوام(حشرات موذی)بگریزد وبالجمله آن حافظ بدن ازاثر سموم است.

📚ودیسقوریدوس درکتاب سموم گفته:کسی که سداب بری هرروز نهار بخورد خوف نکند ازخوردن سم وطعام یاشراب .

📚وگویند که سداب بری (مبرا،پاک)ازسمیت(سم) نیست.پس واجب است که ازاکثار آن اجتناب نمایند .

🌻ونیز آنچه شبیه بستانی برویدوآنچه درمواضع افاعی (مارها افعی)وحیات روید .
@makhzanoladviyah

📚وگویند که چهاردرم ازآن قاتل است مثل خرزهره به عروض(تغییر) سرخی چهره وورم بدن با خارش.

🌻 وعلاجش خوردن خرزهره است وچون بدان حیوان را طلا کنند یا آب طبیخ(پخته) آن یاعصاره آن درمکان پرندگان🐔🐧🐦🐤 ومیشان وغیرآن بپاشند.حیوان موذی بدو ملاقی(روبرو) نگردد

🌼.ومحرورمزاج(مزاج خیلی گرم) رااستعمال آن اصلا جایز نیست ومبرودمزاج(مزاج سرد) به قدر ثلث مقدار بستانی استعمال نماید وشربت برگ وتخم وعصاره بستانی آن تا سه درم وبرای اطفال ازقیراط تا چهارقیراط.

✍️وتمیمی نوشته:که حق شربت آن دودرم است وتکرار

❌ اکل(خوردن) آن مضرسروقلب است وشم (بوییدن)آن حواس مکدرکند.❌

❌وغثیان(تهوع) پیدانمایدواصلاح آن ⬅️به خوردن انارشیرین باشحم (پیه) او یا بهی باید کرد.

❌وچون ضرر به صاحبان امزجه حار(مزاج های گرم)کندومصلح آن⬅️ اشیای بارده (چیزهای سرد)است.

📚 وبه قول صاحب منهج ❌مضردماغ راکه مصدع(باعث درد)ومورث (علت)شقیقه ومحرق اخلاط ومنی است.
⬅️ مصلح آن سکنجبین وخرفه

📚،وبه قول جالینوس: قاطع(قطع کننده) جماع مصلح آن ⬅️انیسون بالخاصیت است .

⬅️وبدل بستانی،نعناع وپودینه،باسوسنبریاصعتر(آویشن)است

⬅️.وبدل نبات آن صمغ آن .

📚وگویند سکنبیج .

📚وجالینوس گوید:که تخم آن مقطع(قطع کننده) منی ومفسد وسوزاننده آن است.
⬅️ مصلح آن کتیرابه عسل 🍯وشربت تازه آن یک درم
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.⚠️‼️⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.