سقمونیا

سقمونیا

@makhzanoladviyah
#سقمونیا
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

💢 به عربی ” محموده” و در انگریزی “اسکیمونی” می گویند.

🌱عصاره ی گیاهی ست که که از ریشه اش،شاخه های بسیاری در می آید و طول آن تا سه یا چهار ذرع می رسد.
🌿گاه بر زمین مفروش و پهن می شود و گاهی بصورت راست و ایستاده است.
🌴روی آن رطوبتی ظاهر می شود که به دست می چسبد و شاخه های آن باریک ،سبز،گره دار و به شکل”لبلاب” است و گل آن سفید و ریشه آن دراز و غلیظ و داخل آن سفید و با ظاهری خاکستری رنگ پر از رطوبت و با بوی غلیظ.🍥

@makhzanoladviyah

💠بهترین نوع سقمونیا صاف و نرم و متخلخل است و رنگش مثل یشم مایل به سیاهی است که چون در آب حل شود سفید رنگ شود.وبهترین نوع آن همان است که از انطاکیه (ترکیه) و شام میاورند و آنچه از فلسطین ؛موصل و کوههای ان میاورند مضر است چرا که موجب غم واندوه ،دل پیچه و درد شکم همراه با اسهال خونی می شود.لذا بایستی تدبیر کرده و مصرف شود.
💠روش تدبیر:داخل سیبی را خالی کرده وداخل آن می کنند وسرش را خمیر گرفته و در خاکستر گرم میگذارند و بعد با آب سابیده و با تخم کرفس مخلوط میکنند
💠حبیش ابن حسن و رازی روش دیگری گفته اند: سقمونیا را در سیب کرده با خمیرگرفته و بریان می کنند و آنرا با انیسون و تخم زردک صحرایی مخلوط کرده به روغن بادام چرب می سازند
💎 گاهی اول در به یا سیب داخل کرده و بریان می کنندبعد موقع استعمال با رب السوس و کتیرا مخلوط می کنند و گاهی نیز اصلا بریان نمی کنند بلکه بعد از خیساندن در گلاب یا با آب به و سیب آنرا ساییده و قرص باریکی ساخته و در سایه خشک می کنند.و موقع نیاز استعمال می کنند.
🔴 و گاهی آن را با به خشک و آب کرفس ترکیب کرده و قرص حاصله از آن را خشک و استفاده کنند،این قرص برای تقویت معده مفید است.
✅ وگاهی آنرا با ادویه خارج کننده بلغم مثل زنجبیل ،فلفل و تربد تقویت کرده به آن نمک و انیسون اضافه کرده و استعمال می کنند

✳️ اگر معده ضعیف بوده و لزوما باید از آن استفاده شود،بایستی چیزی که مقوی آن باشد مثل:
صبر ،مصطکی و عود برای سرد مزاجان
به آن اضافه می کنند.
و برای گرم مزاجان نیز می بایست به آن عصاره گل سرخ و به اضافه کنند.
👼👼قدرت بریان کرده آن تا دوسال باقی می ماند وبعد آن ضعیف می شود.پس بهتر است که انرا موقع استفاده بریان کنند.
✅ طبع :بقول شیخ،طبع آن گرم خشک در سوم است. و گویند در دوم است
گویند گرمی آن بیشتر از خشکی آن است یعنی گرم در سوم و خشک در دوم.♨️

🔴خواص :جالی ،محلل ،مفتح و مقوی عمل ان در اسهال و بسیار سریع العمل در اسهال ،مدر فضولات است .

🔴⚠️🔴 به قول شیخ دشمن معده است و بخصوص کبد و اذیت کننده قلب است و به امعا ضرر می رساندوصمغ آن گرم خشک در دوم.

@makhzanoladviyah

☯️ریشه آن حرارت شدید دارد.وچون آنرا با تخم نیلوفر مخلوط کرده و بسابند و در مس گداخته ریزند انرا سفیدمی گرداند.
💠طلای آن به تنهایی یا با سرکه و ریشه اش جالی (پاک کننده) برص ،بهق ،نمش (نقطه های سفید در ناخن ) و ماه گرفتگی می کند.و با ادویه مناسب نافع و مقوی فعل انهاست و بخصوص ریشه ان با سرکه جهت برص نافع است و چون با عسل و زیتون آمیخته و بر جراحات بگذارند آنرا تحلیل می دهد
💠و اگر با سرکه پخته وبر جرب زخمی بمالند و این عمل را تا چهار ،پنج مرتبه تکرار کنند زخم را ازبین می برد.

🔴و اگر با سویق جو و سرکه آمیخته بر مفاصل و درد کفل ضماد کنند درد آنرا خواهد بود.
🔴طلای آب افشرده ریشه آن باسرکه انگور و روغن گل بر سر برای سردردهای مزمن مفید است.و بخصوص اگر سردرد نوع سرد باشد و آن مسهل صفرای قوی است.و جرب اضافی و کثیف و لزج را از دورترین نقطه بدن می کشد. و نیز با سنگ لاجوردجهت امراض سوداوی و با زنجبیل و تربد جهت اخراج مواد بلغمی بکار می رود.
💠گاهی ریشه آن جوشانده و می خورندو اما سیب یا به که در آن سقمونیا بریان کرده باشند.چون دودرهم تا سه درهم آن را بخورندمسهل بسیار قوی خواهد بود.
💎اگر به بریان شده مزبور را با روغن بنفشه مخلوط کرده استفاده کنند دوای بسیار نافعی باشد برای افراد تبدار در کلیه امراض صفراوی
💠قرص سازی:اگر مغز سیب یا به مزبور سه جزء با بنفشه مخلوط کرده یک جزء سقمونیای برشته و مصطکی هر کدام نیم واحد ساییده و با آن قرص سازند این قرص بهترین نوع قرص های بنفشه در خارج کردن مواد تب و انواع صفرا و بلغم شور و مخاطی مخلوط با صفرا بوده و جاذب فضولات از اعماق بدن است. و برای جمیع امراض صفراوی ،ورمهای حاد صفراوی ؛سردرد ،چشم درد صفراوی و هر آنچه علت آن خلط صفراوی یا بلغم شور و یا هردوی آنها باشد نفع می کند و از این قرص نیم درهم می خورند.و در تبهای صفراوی کودکان بسیارنافع است.
ادامه دارد
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی پسندیده نمی باشد.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.