سلیخه (دارچین خطایی)

سلیخه (دارچین خطایی)

#سلیخه
#دارچین_ختائی

👈بروزن سلیقه
👈وبه هندی : تج وپوست درخت هندی است وقتیرازدرخت جدا کنند به این نام میخوانند
🌱به عربی : ریحان الجمال : گیاه خوشبو وزیبا
🌱وبه فارسی : اشترگیاه
🌱وبه عامه کهیلی وکهیلا نامند .

👈وپوست درختی کوچک است وبرگش مانند درخت سوسن آسمانجونی وساقه وپوست آن کلفت است .

🌱سلیخه ازشهرهای عرب ویمن وهند می آورند وبه ۹ شکل نوشته اند
۱: 🔸زرد کلفت وخوشبو
۲: 🔺 سرخ وخوشبو ،وخوشمزه
۳:🔸بویش شبیه به سداب
۴: 🔺سیاه مایل به کبودی ونازک شبیه به بوی گل سرخ
۵:🔸سیاه وبدبو ونازک پوست وشکافته شده
۶: 🔻ازنوع سیاه باریک لوله ای وتوخالی
۷: 🔸سفید و، وسط آن خالی وبویش مانند تره
۸: 🔺سفید وشبیه سلیخه .

💢وگاهی متصل شده به خود،دارچین وپوست آن نوعی از دارچین است که درشهری از شهرهای شهرکرد بختیاری است ونواحی نزدیک آن وهرچه ازآن نواحی دورتر میشوی بویش کمترشود .

💢وسلیخه قوتش ازدارچین کمتر است.

💢 وبهترینش سرخ رنگ و صاف ونرم ودراز ویاکلفت لوله ای ای باریک با سوراخ های کوچک پر وخوشبو
و، 👌
💢وقتی بشکنند بویی مانند ریوند ازآن ظاهرشود وطعم تند وتیز که زبان را بسوزاند.

💢 وجمع کنندگی وسستی کم وبوی آن مانند بوی شراب وسداب بود .

💢ومورد استفاده ان پوست آن است ودرچوب آن منفعتی نیست .

💢واما سیاه نازک پوست با بوی بد وپوست شکافته شده آن خوشبو نباشد وسوزش ندارد وپوست وروغن یا چربی اش چسبیده به آن است وآنچه عریض ولوله ای وخشن وسوراخ دار وسفید رنگ وخالی وبوی زیاد باشد ازجمله ردی است وصلاحیت استفاده ندارد وفرق آن شکافتگی آن است .⛔️⛔️⛔️

💢 وشکافته آن برعکس آن است و تا هفت سال قوت آن باقی بماند.
🌱وبه گفته شیخ 📕 گرم وخشک .
📕 وگویند درآخردوم .

♨️ ودرآن خاصیت “گرم کنندگی وحل کنندگی وخشک کنندگی وبازکنندگی وجمع کنندگی کم با سوزش ونرمی بسیار.

💢 وقطع کننده ی اخلاط غلیظ به سبب سوزش ونرمی بسیار به سبب سوزش وحرارت وروشن کنندگی است.

♨️ وآن دراخلاط مرهم های خاص برای #زخم های بدبو گذارند .

♨️وگاه درادویه های #چشم 👁 جهت تیزی دید چشم به کاربرند ونوشیدن آن درد #سینه وپهلو را که از بادهای غلیظ ومواد لزج باشد نفع وسود بخشد .👌

♨️اگر خشک آن را بسابند برجلوی #سر بمالند ویا باآب ضماد کنند🤕 .

♨️ وبخور آن مخلوط باادویه گرم تقویت کننده وگرم کننده ی #اعضای داخل بدن .

💢 وباز کننده ی گرفتگی آن وحل کننده ی باد های غلیظ ونرم ومواد غلیظ وخارج کننده ی فضولات بدن نماید .

📕به قول شیخ به سبب حل کنندگی وجمع کنندگی ونرم کنندگی وتقویت #روده و#معده و#جگر نماید .

📕وشارح کازرونی گفته : که گرم درسوم است .

💢وبه کاربرنده درورمهای گرم وسرد به وجود آمده از روده .

📗 وشارح کازرونی گفته گرم درسوم است درورم های گرم روده خطربزرگ دارد وازآن باید حذرکرد.⛔️

💢ونوشیدن آن نافع #معده وجگر سرد وتقویت آنها مثل دارچین نماید.

♨️ ونشستن درآب پخته آن 🛀نافع گشادشدن #رحم ولغزندگی آن است

💢ودود آن 🌪ونوشیدن آن برای سختی بول مفیداست ونوشیدن وبخور ونشستن درآب پخته آن 🛀#سقط جنین نماید

💢واگر زن فرزجه آن با عسل🍯 کند بچه مرده وزنده وبچه دان را ورطوبت فاسده بدبو از #رحم را خارج کند وخوشبو سازد .

♨️ و دود دادن آن ونشستن درآب پخته آن پاکسازی رحم کند .

♨️ونوشیدن آن با ادویه سمیه وگزیدن افعی از یک درم( شش دانگ ) تا ۱۲ دانگ .

❌ وآن مضر کلیه است . ومصلح ⬅️آن کتیرا .

❌ ومضر روده ومصلح آن ⬅️آب سپستان وصمغ عربی .

وبدل آن 🔁 نصف وزن آن دارچین ویا مثل آن قرفه ( پوست درختی که مانند دارچین است ) .

💢سلیشمانتک : به کسر سین مهمله ولام وسکون تحتانی مجهوله وشین معجمه وفتح میم والف وسکون نون وفتح تای فوقانی وسکون کاف اسم گوندنی خرد است .

♨️سلیخه السودا : نوعی ازسلیخه است
💢سلیط : به فتح اول اسم یونانی زیت است .

💢سلیعون : به کسر اول بچه کبک است .

💢سلیقون : به فتح اول اسم اسرنج است .
💢داراشکنه است .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.