سنا

سنا

@makhzanoladviyah

#سنا

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
💠معرفی: بر وزن ثنا اسم عربی است و در انگلیسی نیز به اسم سنا معروف است. و آن گیاهی است که از دشتهای مکه میاورند.برگهای آن شبیه به برگ درخت حنا ست و اواع مختلفی دارد که بهترین نوع آن مکی است که برگ آن شبیه به برگ مورد هست.و آن همان است که از حجاز میاورند وسنایی که از مناطق دیگر میاد ضعیفتر از سنای مکی است. و
بهتر است که استفاده نشود.و بیشتر برگهای آن کاربرد دارد.و قوت آن تا هفت سال باقی می ماند.
@makhzanoladviyah

✅طبع: گرم و خشک در اول است وگویند در دوم و گویند گرم در اول و خشک در دوم و به قول گیلانی گرم در آخر دوم و خشک در اول
💠خواص :بزرگترین ادویه مسهله است مخرج بلغم و سودا و صفراست،خاصیت اخراج اخلاط سوخته و پاک کننده مغز و جالی پوست است.
💎اگربرگ آن را با حنا مخلوط کرده وبر مو بگذارند مو را سیاه می کند.
💎طلای آن داءالثعلب ،داءالحیه (ریزش ماری مو) ،جرب ،خارش ،سرطان ،جذام ،غلبه شپش بر بدن و بثورات زشت وبد را نفع می کند.
💎همچنین ضماد پخته آن در سرکه در حد غلیظ برای جرب ، خارش ،کلف(لکه های قهوه ای و سرخ پوست) و بهق نافع است. و نیز مالیدن آن با سرکه ،شاهتره و برگ حنای نرم سابیده بر بدن و شستن بعد از سه ،چهار ساعت جهت خارش ،جرب و زخمهای بد خیم با تکرار عمل بسیار مجرب است.و شقاق دست و پا و تشنج عضله های دردناک مفاصل بلغمی و صفراوی و مرکب از هردوی انها را نفع دهد و آن بهترین ادویه برای درد مفاصل است و تیزی و حدت سودا و وسواس سوداوی را بالعرض و امراض سوداوی و صرع و شقیقه و صداع کهنه را بالذات مفید بوده و آن موافق تنگی نفس و مقوی قلب و مفرح نفس است.
💠اخراج اخلاط سوخته و خام از معده می کند ودر اعماق بدن نفوذ کرده و از ان مواد موذی را بیرون می کشد ،لذا نافع نقرس و عرق النسا و درد مفاصل حاصل از اخلاط سه گانه است.
✅اگر نیم اوقیه از آنرا با دو اوقیه روغن زیتون خام بپزند تا نصف آن بماند و بنوشند مخرج بلغم خام کرده و درد کمر و استخوان رانها را نفع می رساند
✅ مصفای خون ،مفتح سدد و موافق قولنج و قاتل کرم کدو ،مدر بول و نافع عرق النسا ،نقرس و بواسیر است.
💎گویند آشامیدن آب جوشانده آن با ادویه مناسب و گل سرخ جهت خارج کردن اخلاط مذکوره و به دستوری نوشیدن آن از دو مثقال تا چهار بلکه تا شش مثقال و گل سرخ از یک تا دو درهم بر حسب مزاج و مرض و خوردن آرد آن با گل سرخ کوفته و با شکر مخلوط کرده با شیر تازه دوشیده نیز همین اثر را دارد.ولی آشامیدن آب جوشانده آن بی دردسرتر از خوردن آرد آن و خوردن یک مثقال ساییده آن با عسل سه روز متوالی تا هفت روز جهت رفع درد مفاصل و امثال آن مجرب تر است.
✅ گویند سفوف آن از یک نیم درم تا سه درم و آن باعث درد شکم و فراموشی است و مصلح آن صاف کردن آن از چوب و شاخ و تخم و چرب نمودن با روغن بادام بعد از کوبیدن و با گل سرخ و آنیسون استعمال کردن است. و در کل مصرف آن بدون گلسرخ و روغن بادام جایز نیست و عطش آور و غم زاست. و مصلح آن آب میوه ها یا آلو یا تمر هندی و بنفشه است.
⛔️مضر طحال است و مصلح آن عسل است
☣️مضر مثانه است و مصلح آن هلیله زرد وگل سرخ و صمغ عربی و کتیراست.
♒️بدل ان مثل شاهتره یا بسفایج یا تربد و دوثلث وزن آن هلیله زرد و برل آن سنای مکی یک دوم وزن ان و یا دو برابر وزن ان سنای هندی است.
❇️اطبای انگلیسی سنا را در استسقاء و یرقان استعمال می کنند.

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسند می باشد.
🗣🗣join us:👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.