سنبل الطیب (خواص تریاقی)بازکردن سددوگرفتگی عروق وآریتمی قلب

سنبل الطیب (خواص تریاقی)بازکردن سددوگرفتگی عروق وآریتمی قلب

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی:
🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂
@makhzanoladviyah
#سنبل_الطیب

💐سنبل الطیب:وآن را سنبل العصافیرنیزگویند ودروجه تسمیه(نام نهادن)آن گفته اندکه✍ 💐عصافیر(گنجشکان)بدین حشیشه(اسم گیاه ، گل) خوش می شوندوازآن آشیانه خودمیسازندوبعیدنیست که اصل این سنبل العقاقیر(داروها) باشد .
💐بهرآنکه عقاقیر(داروها) ادویه خوشبوگرم رانامندوآن ازاین قبیل است ↪️
🔺وبه یونانی👈 : ناردین
🔻وبه لاتینی👈 :نارود
🔺وبه فارسی👈 :آیک ولاله
🔻وبه هندی👈: چهروبال وچهروجتاماسی نامند
💐وآن گیاهی است بی میوه وبی گل شبیه به دنباله سمور به درازی یک انگشت وکم وزیاده ازآن درقطرکمترازعرض انگشت وخوشه داروچندعددبه هموپیوسته به یک ریشه ورنگ آن اشقرسیاه مایل به زردی وبسیار خوشبووتندبو .

💐وریشه آن اندک سخت که آن رادرانگریزی وبلی رین گویند.
💐ومحل رویش آن👈 هند وبنگاله و
💐گویند✍آن دونوع است وهردو مزغب(پرزدار) الایکی ازآن هردوسیاه وآن ابنالی
💐گویند ✍درآن خوشبو بسیاراست
💐ودرانواع درآن خوشبواندک وزهومت (بوی بد) قلیلی ومستعمل درمعاجین (معجون) است .

@makhzanoladviyah
💐وبهترین آن⬅️ سیاه خوشبو نرم ملمس سخت بیخ اطول(طویل) واکثرسنبله باهم پیچیده سریع انفراک(مالیده شدن ) که ازآن غبارسیاه بسیارریزد .

💐وگویند✍بهترین آن تازه مایل به شقرت(رنگی به سرخی وزردی ) تیز وخوشبو که خوشه آن (۶۰) کوچک بود وبوی زهومت (بوی بد) نداشته باشد وبعدازآن دراز خوشبوباریک که بوی زهومت درآن کم باشد .

💐زیراکه کهنه آن بازهومت😷 میباشد وبوی آن اندک مشوب(آلوده شده) ازبوی سعد باشد.

💐وچون بخاید(بجود) بوی آن دردهان زمانی دراز باقی ماند وطعم آن مایل به تلخی باشد واین افضل ازسنبل رومی واشرف است
💐بهرآنکه خوشبوترودرفعل قوی تراست .

💐وبه قول شیخ✍ گرم دراول وخشک دردوم وگویند درسوم .

@makhzanoladviyah

💐وگویند✍حق آن است که گرمی آن زایدازخشکی است .
💐وبعضی گویند✍که سنبل هندی معتدل درگرمی وخشک دردوم است.

💐ودرقبض بیشتر ودرحرارت کمترازرومی.

💐بهرآنکه درآن قبض وحراقت (سوزش ) وحدت واسخان(گرم کردن) وتفتیح سدد(بازکردن گرفتگی ) کند.
💐وامراض بارده رانفع دهد

💐ودراجزای تریاق(پادزهر) ومعاجین(معجون ها) کباربه سبب عطریت آن ودرمراهم واشربه ولطوخات(آلوده شدن به آن) حاره می افتد.

وآن منع ذرور(دوای خشک کوفته) عرق💦 نماید
💐چون سحق (نرم کردن ) کرده بربدن بمالندبوی عرق خوش کند و
💐صنان (گندبغل ) وبدبویی عرق را زایل سازد. هرچونکه باشد .

💐وگل ریشه غسول دست خوشبو میباشد

@makhzanoladviyah
💐وضماد آن جلای کلف ( روشن کننده لکه ) وتحسین رنگ گرداند .
💐وخاییدن ( جویدن آن بوی بد دهان راخوش سازد
💐وپاشیدن آن بعدسحق (نرم کردن ) تجفیف قروح رطبه سایله وادمال (پوست برسرآوردن جراحت ) آنهانماید .

💐وآن تحلیل اورام کند.
💐گرم کردن اوتجفیف فضول او ورفع سردی اووحبس مواد منحدره (ازبالا به زیرآینده) .
💐وتفتیح سددآن کند .
💐واکتحال(سرمه) به سحیق ( نرم شدن ) ودرادویه چشم استعمال برای نشف ( جذب ) رطوبت می افتد .
💐ودرادویه چشم 👁استعمال میکنند .

💐واکتحال(سرمه) آن ریختن موی مژه رانفع کندوتقویت کند.
💐چون به آب گشنیز⏪ تسقیه ( آب داده ) بسایند واکتحال نمایند وازاله سرخی چشم مجرب است.
💐وآن ضیق النفس (تنگی نفس) وخناق(حلق وگلو) رانفع کند.

💐وتنقیه آنها وصنع (ساختن)انصباب(ریزش) مواد به سوی آنهانماید.

join us👉👉👉
@makhzanoladviyah
🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂
⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر لینک کانال جایز میباشد در غیر اینصورت حرام میباشد.

🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂
@makhzanoladviyah
ادامه #سنبل_الطیب

💐وجالینوس گفته✍ که سنبل مسخن (گرم کننده ) دردرجه اول ومجفف دردرجه دوم آخرآن است.

💐وهرگاه مرکب ازاین قوت ها باشد محقق شد که نفع به جگروفم معده کند
💐وچون بخورند ویا بنهند بالای آنها ازخارج وآنکه اورابول کند ولذع حادث معده ( سوختن ایجادشده درمعده ) راشفا دهد.

💐وتجفیف(خشک شدن) مواد منصبه(ریخته شده) به سرنماید .

💐وصاحب جامع ازمجربین نقل کرده ✍که آن جهت استسقای (آب زرد شکم)لحمی منفعت بالغ نماید و…

💐تقویت فعل قوت ماسکه درهمه داخل بدن وقطع قیء و…. کند.
💐وگویند✍ که شرب وضمادآن گرم کننده معده وجگرسرد وتفتیح ( بازکردن ) سدد( گرفتگی ) آنها وتقویت آنهاوتسخین(گرم کردن) سایراعضا نماید.
@makhzanoladviyah

💐وبه جمیع انواع آن یرقان رابه تفتیح خودنفع کندوآن منع انصباب نماید .

💐وشرب آن به سوی احشاء ( روده) وآن نفع به اوجاع معده و… بدن ونفخ کند
💐وشرب اوبا پخته افسنتین نافع اورام معده است .

💐وچون با افسنتین و… بنوشند معده حار، را قوی گرداند .

💐وچون به آب سرد💧 بخورند غثیان(استفراغ کردن) راساکن کند .

💐وجمیع انواع آن نافع خفقان (ثپیدن) سرد و…. ومدراست .

💐ونشستن درآب پخته آن جهت اورام رحم نفع دهد .

💐وفرزجه آن راخاصیت عظیم در⬅️قطع نزف الدم ( روان شدن خون ازبدن ) .

💐وتنقیه داوازآن وادرارحیض واعانت برمحل نماید .

💐ولهذا اهل حبش درسایر امراض رحم استعمال میکنند
💐وچون دخان ( دود) آن به رحم رسانند تفتیح (نرم کننده ) آن کند.
💐وشرب وحمول(وارد کردنش) آن نشف بله (جذب رطوبت) ازفرج کند .

💐وشرب آن منفعت حصاه(سنگ ریزه ) است.

💐وگویند طباشیر وبدل آن تایک ونیم وزن آن اذخر( کوم یکجورگیاه خوشبو) ومثل آن سلیخه( گیاهی از نوع دارچین ) وربع آن دارچینی و
💐گویند✍که ساذج( یگجور گیاه که برگش مانند گردو است ) وسنبل رومی وپوست بیخ کبر ( ریشه کبر ) .
🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂
join us👉
@makhzanoladviyah
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلا مانع است .در غیر اینصورت جایز نمیباشد‼️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.