سیب

سیب

@makhzanoladviyah
🍎🍏🍃🍃🍎🍏🍃🍃🍎🍏
#سیب: (سیب)

🍎 به ڪسر سین مهمله و یاے مجهول و سڪون باے موحده اسم فارسے میوه معروف است
🍏 و نیز به فارسے ڪتل به
🍎به عربے تفاح
🍏 و به هندے سیو نامند و آن اقسام است شیرین و ترش و چاشنے دار و اندڪے گس و بهترین آن شامے پس اصفهانے پس سمرقندے و شیروانے و ڪشمیری‌،بِه درخت رسیده شاداب بزرگ لطیف آن است.

🍎 و شیرین پخته #معتدل در #حرارت و سردے است.

📕 و گویند :::: #گرم و #تر در اول و گویند در دوم و ترش آن سرد و خشک در اول و گویند در اول دوم و چاشنے دار معتدل در سردے و رطوبت .

📕و گویند معتدل در #حرارت و سردے و خشک در اول و گویند مایل به سردے با اعتدالے اندک بیمزه یعنے بے طعم آن سردتر با آب زیاد ونفع ڪمتر است.

🍏 مطلوب ڪلے از سیب تقویت #قلب و #روده است.
🍏و سیب بیمزه مانندنوشته بالا👆ڪارے انجام نمی‌دهد.و همچنین خام آن و خامے آن #غلیظ تر و #سردتر و تازه تر از آن و #گس و #قابض و ترش سرد غلیظ است.و ترش آن اندک لطیف تر و در خنڪے بیشتر از گس و قابض است.

🍎 و شیرین آبدار مایل تر به حرارت از غیر آن و اگرچه قالب سردے است پس آن چند نوع است
هم چنین برگ ها و درختهاے آن مختلف است و بالجمله غالب در جوهر آن رطوبت بسیارزیاد است و باشد ڪه بسیار شیرین معتدل در گرمے بو مایل بدان باشد و گویند جمیع اجزا در جهت آن سرد و خشک و قابض میوه ے شیرین رسیده آن بر درخت ڪه آن گرم و تر و از همه بهتراست.

🍃🍎🍃و برگ و میوه ے آن با قوت #پادزهرے ڪه دارد .

🍃 و مجموع آن #شادڪننده و با #عطریت و #رطوبت لطیفه.

🍎 و #بوییدن آن و اندک خوردن آن نافع #وسواس #تپش دل 💗و تن و مقوے #مغز و #قلب و #جگر و خصوصا خوشبو شامے .

🍎و خوشبو شیرین و ترش آن در این باب براے گرم مزاجان قوے تر است و ڪذا #سویق آن .

🍏و سیب را چون بپزند و بر ڪسے ڪه درد #چشم دارد #ضماد ڪنند درد او ساڪن ڪند .👌

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍎🍏🍃🍃🍎🍏🍃🍃
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه👈 #سیب
@makhzanoladviyah
🍎🍏🍃🍃🍎🍏🍃🍃🍎
🍎و داخل ڪردن آب آن🍹در معاجین #شادڪننده مقوے فعل آنها میڪند.

🍎و شیرین آن #مفرح و مرتب روح حیوانے و به وجودآورنده #صفرا در معده است.
🍹و #آب و شربت آن در جمعیع افعال #قوے تر از تفاله آن است .
🍹 و جهت شادڪنندگے #قلب و تقویت #معده و جگر و دفع #وسواس سوداوے .👌

🍎و رفع #سموم خصوصا سم #عقرب🦂 و دفع وبا بسیار موثر و مسڪن حرارت است .

🍎🍏و مرباے آن نیز نزدیک بدان و بهتر است از جرم غیر مرباے آن

🍹 و شربت سیب و مانند آن ڪهنه بهتر از تازه آن است به سبب ڪم ڪرون بخارات ردیه .

📕و گویند ڪه زیاد خوردن سیب بوجودآورنده #سل است.❌

👳‍♀و گیلانے گوید :ڪه این بعید نیست به سبب سرعت نفوذ آن به سوے #قلب و بودن آن نفاخ و ….

🍃🍃و عمل حرارت قلب ❤️در آن و ایجادڪننده #بادها از آن و نفوذ خون متولد از آن بوجودآمده بادها به سوے #ریه وزیاد شدن جرم ریه و #تفرق #اتصال آن از این ریاح و لزوم حدوث #سل از آن .

🍎و سیب شیرین #مقوے #معده و ضعیف و زایل ڪننده #سستے آن است .

🍃🍃 و سیب #بریان در آرد پیچیده نافع جهت #تقویت_اشتها است .

بهر آنڪه با وجود تقویت معده تنبیه اشتهاے ضعیف مے ڪند
و چون ترش آن را ڪوفته به آرد سرشته نان آن ساخته بخورند #ضعف معده و ڪمے اشتها را نافع باشد.

🍃و #سویق آن مقوے #قلب و #معده است و مانع استفراغ خصوصا ترش ڪه این مقوے دهانه معده صفراوے و حرارت آن است.

🍎و #رب سیب ترش ڪه آب ان را بدون شیرینے به قوام آورده باشند در آخر اول #سرد و در رطوبت و یبوست معتدل و جهت غلبه صفرا وغلیان خون و #اسهال صفراوے و #استفراع آن و رفع #غم و درد سوداوے نافع.👌

❌ اما مضر #اسهال دموے و شش و عصب

🍏و شربت و مرباے آن با نفع ڪم و با حرارت ڪم و جهت #وسواس سوداوے نافع است .👌از شیرین آن

📕و گویند رب سیب ترش ڪه آب آن را جوش دهند تا ربع بماند #سرد و #خشک در اول است.

🍎🍏و ڪذا رب ان براے #غثیان و #قے صفراوے نیڪو است .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍎🍏🍃🍃🍎🍏🍃🍃
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه👈 #سیب
@makhzanoladviyah
🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏
🍎وهمچنین #شربت آن باشڪربه براے #ورم معده و سرڪوب حرارت آن خوب است و ڪذا میوه گس آن و سویق ترش چون به آبغوره یا آب انار بپزند جهت #استفراغ و #قے بسیار نافع باشد.👌

و تقویت #معده و قطع #اسهال صفراوے نماید و خوردن آن در خمیر گرفته بریان نموده نافع #ذوسنطار یا .

🍏و عصاره ان با #عسل پخته مدت دراز باقے مانده و فاسد نشود
🍎و سیب شیرین و ترش چون هر دو در معده منافے خلط غلیظ مستعد به اندفاع گردند اڪثر در براز فرود ارند و این به سبب سختے است و همچنین سفرجل(بِه ) و غیره از آنچه در آن عاصره است.

🍏و اگر #معده خالے از خلط یا طعام باشد #یبوست ایجادکند .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍎🍏🍎🍏🍃🍃🍎🍏🍎🍏
‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #سیب
@makhzanoladviyah
🍎🍏🍃🍎🍏🍃🍎🍏
🍎زیرا ڪه درآن #قبض وجود دارد وگویند انواع آن هرگاه باخلط گرم معده همراه شود آنرا دفع ڪند و #ضمادسیب خام وبے مزه #نافع ورم هاے گرم باشد وهمچنین نفع ڪننده ے #سم نوشیدن برگ آن به قدر ۷ مثقال

🍎ونوشیدن آن براے #گزش عقرب وتمامے حشرات موذے وهرسم گرمے نافع باشد.

❌ ومدوامت برخوردن آن مضر سینه واعصاب وایجادڪننده ے ذات الریه خصوصا ترش بهارے آن❌

🍎🍃گاهے در عضلات وسایر بدن #پرش ایجاد ڪند ودفع ضررآن با #عسل و #مصطڪے ، نعنا وگلقند ودارچین وغذاهاے #لطیف باشد.

🍏وسیب بهارے بوجودآورنده صفرا است وسیب خام بیمزه وترش ایجاد #عفونت و #تب است .

به سبب خامے #خلط آن وگاه #قولنج ایجادڪند وبه خاطر سختے هضم آن ❌ وڪسے ڪه باخوردن آن درمعده سنگینے احساس ڪند نباید بعدآن #آب سرد💧 بخورد .

🍏🍃وهچنین غذاے ترش نخورد ودفع ضررآن با غذاهاے گرم وشوربا وسوپ ها ولیسیدن #عسل است

🍎بوجودآورنده #فراموشے و #مصلح آن #دارچین وایجاد #تنبلے وڪسلے و؛#مصلح آن #خولنجان خصوصا ترش آن مانند غذا خورده شود .
🍎و #مزاج بلغم .

🍃🍃شیرین گس آنرا وبے مزه آنرا هیچ مزاجے نخورد .❌
🍎مقدارشربت آن ۷ مثقال و #مصلح سیب عسل است.

🍃🍏 و #بدل آن #بِه است .

📕وگویند ڪه #ضماد برگ آن براے دفع #فضولات و، ورم هاے گرم مفید وبرگ وپوست درخت آن دو ر ڪننده است .
🍏عصاره ے قابض آن وگُل آن مقوے #مغز وقلب گرم مانتد گل بِه است با ادویه مناسب جهت دفع اخلاط بدبو وبا ادویه گرم جهت شادڪردن موثر است .

🍃🍃 و #گلقند آن جهت #ضعف دل ومغز وتقویت باه نافع است .👌

🍏🍃 وگل آن را با دو چند شیره گلقند سرشته مانند گلقند گل سرخ مرتب بسازند .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍎🍏🍃🍎🍏🍃🍎🍏

⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.