سیر

سیر

@makhzanoladviyah
🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲
#سیر

🔷سیر اسم فارسی است. به عربی ثوم،به هندی لهسن
🔷انواع:صحرایی ،بستانی،وکوهی
معروف آن⬅️بستانی
کوهی آنرا⬅️موسیر گویند.برگش عریض مانند نرگس وگل آن کبود ،ریشه آن یک دانه به قدر پیاز کوچک.
🔹 در سرکه🍶پرورده بهتر است
نوعی دیگر⬅️مرکب از سیر وتره است آنراثوم کراثی نامند.
🔷مزاج سیر:⬅️
به قول شیخ✍️گرم وخشک در سوم وتاچهارم.
🔷رطوبت فضیله وحرارت آن شبیه به حرارت غریزی است.

✅ملین،محلل،جالی،مفتح،ومقرح(ریش وقرحه که تولید جراحت میکند) در پوست
گیلانی گوید✍️سیر دارای حدت وگرمی زیادی🔥 است.
پس لابد دارای خشکی زیادی هم هست.
🔷باعث سوزش پوست گردد اما✅ وقتی در داخل بدن وارد میشود سوزش وقرحه ای ایجاد نمیکند
🔹مرکب از جزو گرم بسیار لطیف وجز خاکی باشد.
🔶سیر پخته شده در حدت وحرارت کمتر از غیر مطبوخ است.
🔷چون سیر بیخی(ریشه ای )است غلیظ پس ناچارا دارای رطوبت فضیله زایده است.
وهمچنین آن تبخیر زیاد میکند وسریع النفوذ به ظاهر بدن است.
🔹خوردنش باعث کشتن شپش میشود .
🔷جالینوس گوید✍️سیر محلل بادهای زیاده تر از هر چیز است. وباعث تحلیل آن میشود. وتشنگی نیاورد.
🔹بعضی اطبا گفته اند✍️که آن معطش(تشنگی آورنده)است مطلقا وچنين نیست بلکه آن معطش در گرم مزاجان است.
✅نافع ترین چیز برای اهل سرزمین های سرد میباشد واگر آنها از این نخورند ضرر بزرگی میکنند.
🔹قطع کننده عطش بلغمی است که ازبلغم لزج باشد
🔹ویا از بلغم مائی وغلیظ ( که سبب گرفتگی وسدد روده میشود)است.
🔹به جهت آنکه ماده را در آنجا تحلیل میبرد وخشک میکند.
🔹جالینوس گفته✍️خوردنش در زمستان🌨بسیار مفید است.
✅بدن را گرم میکند
✅اخلاط بارده(سرد)را واخلاط غلیظ لزج را قطع میکند.
✅خون ❣️رارقیق میکند
✅اگر زیاده روی شود خون را میسوزاند وسیاه میکند.
✅لطیف کننده غذاهای غلیظ مثل:مضیره(نوعی طعام،شیر ترش)وکشکیه🍲(نوعی طعام از کشک).مینماید.
🔷مواد بلغمی را درافرادی که صاحبش هستند تبدیل به باد کرده وبخار میکند.
🔹حدت وگرمی اش در ترشی ها وروغن ها ضعیف میشود .
واگربا روغن🍾بریان کنند جهت خشکی خون در دست ها🖖 وپاها 👣موثر است.
✅کسی که سیر را با مراعات زمان ومکان ومزاج واعتدال مقدار مصرف نماید نفع زیادی میبرد👌وباعث سلامتی میشود.
✅چون پخته شده اش خورده شود فعل آن بیشتر وسریع تر باشد به علت نفوذ پخته آن به سرعت گاهی عصاره اش رابراي دردها مینوشند که در فعل قوی تراست.
@makhzanoladviyah

به قول سایر اطباء✍️سیر خشک کننده رطوبات معده ومفاصل ونافع درد معده.
✅نیکویی رنگ صورت☺️
مدر بول، وحیض وعرق💦 وباقوت تریاقیه(پادزهری)
✅دافع ضررهای آب های مختلف💧
وهوای وبایی(آلوده)ومتعفن خصوصاًبا سرکه.
✅نافع◀️فراموشی 😇 وفرد فلج ولقوه(کجی دهان).ورعشه(لرزش).
✅واکثر امراض عصبی وتصفیه حلق وآواز وتنگی نفس😷
وزالوی چسبیده به حلق واقسام کرم معده وطحال.
✅ودفع بادهای کمرگاه وقولنج (پیچش شکم) ریحی(بادی).
✅وسنگ کلیه وقطره قطره آمدن بول ودردمفاصل وعرق النساء ونقرس و درد استخوان سرین وتب های کهنه🤕

✅حقنه با آن⬅️جهت عرق النساء نافع است برای اینکه باعث سیلانی خون وخلط های مراری می نماید.
✅ مخلوط آن با سرکه تند وگذاشتن بر موضع نقرس مفید است
✅همچنین مخلوط آن با آب نیز نفع بخشد
✅خوردن پخته سیر شپش رامیکشد خصوصاً اگر پخته شده ی پودنه کوهی🌿به آن افزوده شود.
✅مالیدنش⬅️بر شپش نافع است.
✅طلا کردنش⬅️خاکستر آن با عسل بر بهق وبرص وداءالثعلب(نوعی بیماری پوستی) وخون منجمد زیر پلک چشم 👁مفید است.
✅بریان کرده اش با روغن جهت شقاق(ترک)که از سردی بوجود آمده نافع است.
🖲جهت برطرف کردن بوی سیر🙊⬅️جویدن برگ صنوبر🍃صغار بعد از آن ومضمضه نبیذ ریحانی(شراب خرما).

✅طلای خاکستر آن ⬅️بربثور(نوعی آبله ریزه )همراه با نمک وروغن زیتون نافع است.
✅اگر با عسل 🍯 آمیخته شودبثور لبنیه(نوعی ازبثور برظاهر بدن) رااز بین میبرد.
✅ساییده خاکسترش ⬅️با سرکه سرشته بر ورمهایی که در آنها رطوبت غلیظ جمع شده باعث تلطيف(لطافت) وتحلیل(از بین بردن)آنها میشود.
✅ضماد آن باعث باز شدن قرحه وآبله بزرگ میگردد .
✅وبرای خارج شدن چرک ازدمل سیر را در شیر🍺پخته وضماد کنید تاخوب نرم شود.

@makhzanoladviyah

🔷اگر سیر راساییده وگرمی آنرا با بعضی از شحوم(روغن ها) کمتر کرده وبر ورمهای سست ونرم ضماد نمایند ورم آن از بین میرود چه تازه باشد و چه کهنه.
✅طلای خاکسترش با عسل🍯⬅️نافع قوبا وجرب متقرح(خارش دار )وقروح رطب سر(زخم های مرطوب سر) وشوره سر میباشد.
بواس گفته✍️که آن جرب (خارش)را ببرد اگر درهرپنج روز به اندازه چهارمثقال خورده شود.
✅پخته سیر وبریان کرده اش مسکن درد دندان😬است.
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@màkhznoladviyah

@makhzanoladviyah

🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲

#ادامه سیر:

✅مضمضه به پخته شده آن نافع درد دندان است.
✅مخصوصاً اگر به آن کندر افزوده شود.
✅وهمچنین اگر سیر راباکندر آمیخته وبا چوب صنوبر وکندر بپزند وآب آن را در دهان👄گیرند درد بارد دندان راکم کند.
✅ومالیدنش بر دندان باعث از بین رفتن درد ریحی(بادی) ورطوبی دندان ونافع خوردگی دندان است.
✅خوردنش ⬅️با عسل کف گرفته(مصفا)نافع لقوه (کجی دهان) وفرد فلج است.
✅پخته شده اش⬅️جهت سرفه کهنه ودرد سینه از سردی نافع است .
✅ساییده اش باسرکه وغرغره اش زالوی در حلق رااز بین میبرد. وخوردن بسیار آن وصبر کردن برتشنگی زالو رااز حلق بیرون میکشد.
✅پاک کننده سینه است.
✅نافع حبن(دمل وریش مانند ،مرض تشنگی) خصوصاً پخته شده اش با سیر وزیتون و جوز جذب کننده رطوبات وکم کننده بادها واشتها آور است.
✅مطبوخ آن ⬅️نافع درد معده است.
✅خوردن دو مثقال از آن ⬅️ با شربت عسل نافع سوزش دهانه معده است.
✅نافع افراد بلغمی مزاج 🚶است و سودا رابسرعت خارج میکند.
✅حافظ سرد مزاجان وپیران👵🎅است.
✅وپختنش🍲از گرمی آن کم میکند.
✅وچون با جوز وانجیر آمیزند فعل آن درجمیع منافع نوشته شده قویترگردد.

✅نافع قولنج بوجود آمده از بادهای غلیظ میباشد.
✅خوردن دو درهم سیر کوبیده با ماءالعسل باعث اخراج بلغم وکرم میشود.

@makhzanoladviyah

✅نشستن درپخته شده ی برگ سیر🌿وساق آن🌱⬅️مدر حیض وبول است.

✅کوفته آن با زیتون سیاه⬅️مدر بول است.
✅فعل آن در باه(قوت شهوانی)⬅️به علت شدت خشکی وتحلیل ضرر میرساند

✅پخته شده اش⬅️تولید منی خوب کند.
خاصیت مدریت⬅️تازه اش بیشتر از خشک آن است.
✅نافع تب های کهنه است.
نافع ⬅️گزیدن حشرات وعقرب ومار🦂🐍🦀🐝 واگر با شراب خورده شود مجرب است.
✅نافع جهت⬅️ گاز گرفتن سگ هار🐈
✅نافع گزیدگی راسو⬅️ضمادش با انجیر وزیره وبا مغز گردو قویتر ازپادزهر است.
✅جهت نعوظ⬅️بینظیر↪️
پختنش در شیر گوسفند وبریان کردنش با روغن گاو تازه
.
✅روغن آن که مکرر سیر را در آن جوشانده ⬅️جهت خشکی خون در اطراف بدن وترک بوجود آمده از سردی ودرد مفاصل وسحج(بیماری روده که از اسهال بلغمی بوجود آمده وباعث خراشیدگی روده شده)که از خلط لزج بوجود آمده نافع است.
✅طلای سیر با نوشادر⬅️نافع برص وبهق.
💎💎طلای سیر با زفت⬅️نافع ورم حار عارض برانگشت وخشونت ناخن وکجی🖖 آن است.

مضرات⛔️❌⛔️
گیلانی نوشته✍️سیر امراض را به هیجان میآورد.
❌به قول شیخ✍️سیر باعث سردرد وضعف بینایی میشود.به علت⬅️تبخیر وخشکی آن
❌وبثور در چشم بوجود میآورد.
❌وسنگینی در چشم⬅️به علت زیادی تبخیر آن ومصلح آن⏪سرکه وروغن است.
گویند✍️مداومت بر آن طبقات چشم را میسوزاند❌ومضر ریه است ومضر افرادی که خنازیر دارند❌
♨️از مصرف مداوم آن صفرای سوخته پیدا میشود خصوصاً در گرم مزاجان.
❌برای زن های حامله وشیرده مضر میباشد❌
❌خشک کننده دهان گرم مزاج وعطش آور
ومصلح آن⏪پختن آن به آب کم 💧واندکی نمک🍚زدن
آمیختن با روغن بادام وروغن مسکه(گرفته از کره گاو)وبعد آن خوردن انار می خوش(ملس)🍎.
گویند مصلح آن⏪ترشی وگوشت فربه است.و✍️مصرفش با گشنیز وسکنجبین 🍷.

🍑🍍🍑🍍🍑🍍🍑🍍🍑🍍🍑

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@màkhznoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.