شاهی

شاهی

@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
#شاهی (تره تیزک)
شاهی.
🍃چرچرا : اسم چرچته است .
🍃اسم عربی است وبه یونانی : اوویمن
🍃وبه فارسی : کیکیر وکلجه وکهزک وکهزل
🍃وبه هندی : ترمرا نامند.

وبعضی ازعدم تحقیق آن را #تره_تیزک
🍃وتخم آن به هندی : هالون وهالم نوشته اند
🍃وابن جنان وابو حنیفه وابن سمجون گفته اند : که ایهقان #جرجیر است .

🍃وکازرونی نوشته✍️ که آن را بقله ( )عایشه
🍃وبه شیرازی : کهرک گویند وصحرایی ومحلی میباشد صحرایی آن را مرشا وایقان نامند

🍃وصحرایی آن دونوع میباشد::👈 یکی با ساق سبز وبرگ آن مانند ترب است وازآن کوچکتر وخشن وگل آن زرد وبسیار تند وبا تره وسبزه می خورند واین را خردل بَری گویند.

👈 ودیگر بی ساق وبرگ آن و سوزش کم وگل آن سرخ.

🍃🍃 ومحلی آن سه نوع است یکی شبیه به ترب وساق دار وبرگ آن با خشونت وزبری وآن را درمازندران شاه تره و کورتره ودرتنکابن خاص تره نامند .

🍃🍃 و #تخم آن سفید وحرف بابلی عبارت ازآن است .
🍃ودوم بی ساق وبرگ آن بزرگ وگل آن سرخ ارغوانی رنگ وتخم آن مایل به سرخی سوزش این کم.

واین را به فارسی #تره تزک #شاهی نامند.

🍃🍃 وسوم برگ وتخم آن به کوچکتر از حب الرشاد ومراد ازآن همین است و #بهترین آن محلی است که درآن #سوزش کمتر باشد .

🍃✅ #گرم و #خشک دردوم .

✍️وگویند #صحرایی آن #گرم درسوم وخشک درآخر.

✍️وگویند #صحرایی آن گرم در سوم وخشک درآخر دوم.

✅ و #محلی آن گرم دردوم وخشک دراول وتازه آن در رطوبت دراول .

🍃🍃 وچون مایل به گرمی وسوزش است بالابرنده باه (قوه شهوانی) است به خاطر آنکه فایده به #منی میرساند با #گرمی که دارد .

✅و #طبیعت آن:: #سخت کننده آن است به سبب #گرمی و #حرارت وآنچه از حرارت تبخیر شده گرم میباشد.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال جایز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #شاهی
@ makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

✅و #گرم کننده و #نرم کننده و #بازکننده #گرفتگی های #جگر و #طحال و #جلا دهنده و #ادرار آور #بول .

🍃🍃ومحرک #جماع و #حل کننده #بادها و #هضم کننده ی غذا و #نرم کننده #شکم .

✅واز خواص آن است که آب افشرده آن با ریشه درخت انارترش میوه آن را شیرین کند وخوردن آن نافع #بدبویی بغل است .
🍃🍃 و #ضماد آن زایل کننده ی آثار #زخم خصوصا با #زهره گاو.

🍃🍃 و #تخم آن تنها وبا #زهره گاو و #ضماد آن #لکه را ازبین میبرد👌

🍃🍃و #تخم آن یک درم چون با آب گرم وسکنجبین بخورند #استفراغ #بلغم آورد.

#زیاد کننده #باه و #منی است چون تخم آن کوبیده با #نمک به زردی تخم مرغ نیم برشت پاشیده بخورند وادامه آن #محرک #شهوت #جماع

✅ و #چاق کننده بدن است وتخم آن تنها وآن را با کبارادویه باه (داروهای بزرگ محرک شهوت)است

✅ ونوشیدن #تخم آن وضماد آن نافع درد #ساقین است .
🍃 ونوشیدن آن با شراب ریحانی #پادزهر گزیدن و گاز گرفتن موش خرما است .
✅وآن درد سردهنده وایجاد کننده #ریزش مو و #بخار و #تاریکی چشم وسنگین کننده سر وموجب دیدن خوابهای بد است .❌

⏪و #مصلح آن #کاهو و #کاسنی وخصوصا برای گرم مزاج.

🍃🍃 وهمچنین خرفه وسرکه وسکنجبین.

✅ وموافق سرد مزاج وصاحبان باد ها ونفخ .

❌ومضر مثانه . ومصلح آن ⏪ کتیرا

🍃وتخم آن درخواص ذکر شده قوی تراز برگ آن وگرم وخشک درسوم وقوی الجلا است.
📕 وصاحب کامل گوید✍️ که #تخم آن #حل کننده ودرآن #جلا است .
📕 وکازرونی می نویسد✍️ که #تخم آن به صورت #پخته استفاده میشود.
🍃 وآشامیدن آن با آب گرم وسکنجبین استفراغ بلغم آورد
.
✅ ونافع سختی #بول وادرارآور #قوی وافزاینده #منی و #نعوظ آورقوی درصاحبان مزاج سرد بلغمی.

🍃🍃 ایجاد کننده تاریکی در #چشم❌
⏪ومصلح آن بادام .
❌وایجادکننده سردرد.
⏪ و #مصلح آن اسفرزه ولعابش .

❌ ومضر مثانه ومصلح آن⏪ کتیرا .

✅ وزیادخوردن آن بالابرنده خون❣️ ویا برانگیختن خون و آن باعث شیر تازه دوشیده است .

و #بدل آن⏪ به وزن آن تودری یا تخم گزر ویا تخم گندنا ( تره) ویا حب الرشاد .

⏪ و #بدل صحرایی در پخته خردل چنانچه بدل خردل آن است وبه قول رازی #بدل آن تخم آن گیاه است .
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.