شلغم

شلغم

#شلغم (شلغم)
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟

🌟شلجم : معرب شلغم به غین معجمه فارسی است و به فارسی برشاد و شلم و نیز به عربی لفت و به یونانی عنقبیلی و عنقلی و بورشاد نیز و به فرنگی پم به ضم بای فارسی و میم نامند.

🌟 و آن بستانی و بیابانی میباشد.

🌟 بستانی آن را برگ شبیه به برگ ترب و كثير التشریف (بسیاربزرگ)و از آن املس و بیخ آن مدور و پهن و بعضی اندک طولانی و بر سر آن اندک ریشه و ماکول است و در اکثر بلاد به هم میرسد.

🌟 و به قدر نارنج و در بعضی سرزمین ها و زمین قوى تا هندوانه🍉 میشود و نازک بیریشه و در زمین ضعیف کوچک ریشه دار و پوست آن سرخ و بعضی سفید و تخم آن سرخ و تیره و از بیابانی بزرگتر.👇
🌟 و این مزروع(روییده میشود) میباشد در خريف (پاییز)و شتا (زمستان)و اوایل بهار نیز اندک در بعضی سرزمین ها هم میرسد.

🌟 و بیابانی آن دو قسم است یکی را شاخه های گیاه آن دراز و برگ آن به عرض انگشت مهین و بیخ آن باریک مانند بیخ درختان دیگر و غیر ماکول.

🌟 و #تخم آن سیاه و مغز آن سفید محل رویش آن مزارع و دیگری را محل رویش صحراهای نمناک و نیز آبها و به یونانی آن را ننیاس و نونیاس نیز گویند .

🌟بیخ آن به قدر خیار و بسیار سرخ و ماکول و برگ آن شبیه به برگ بستانی و از آن باریک تر و املس و بسیار مشرف.

🌟 و تخم آن مانند بستانی و مایل به سیاهی و تخم آن مستعمل در تریاق فاروق(پادزهرها) است. و بالجمله بهترین و
ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۴٫۰۲٫۱۸ ۱۹:۱۱]
ادامه👈 #شلغم
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟
🌟مستعمل آن بستانی نازک بیریشه است #طبیعت بستانی آن #گرم در اول دوم و تر در آخر اول .

🌟و بری(بیابانی) آن گرم در وسط دوم و تر در اول و بستانی در حرارت کمتر و در رطوبت زیاده تر.

🌟 و برگ آن و خصوص کوچک آن #گرم در آخر دوم و #تر در اول .

🌟و #پوست سرخ آن به غایت گرم مثل خردل .و فلفل❗️ .

🌟و آن گرم در آخر سوم معتدل در رطوبت و خشکی.
🌟 و اما #مغز وگوشت أن #سرد و تر در دوم است .

🌟خوردن پخته أن كثير الغذا نافع #سرفه و #ملین سینه و #شکم و مشفى طعام و مقوی #باه(شهوت جنسی) و زیادکننده #منی و #مدر بول و مفتت حصاة (شکستن سنگ ها).👌

🌟و گویند دوام اكل أن(خوردن مداوم آن) مقوی #بینایی👁👁 است.👌

🌟 و در #برگهای نازک آن قوت ادرار زیاده.

❌ و نفاخ و دیر هضم و #مصلح أن فلفل سیاه و زیره و شیرینیها.

📚و جالینوس نوشته که خوردن مطبوخ أن خوب پخته غذای غلیظ بسیار دهد.

❌ و ادمان خوردن آن در بدن خلط خام جمع کند و سدد (گرفتگی)و ریاح(باد) پیدا نماید.

🌟 و مطبوخ در آب و نمک در غذاییت کثیر 👌.

✅و بهتر آن است که مطبوخ با گوشت فربه باشد و کسی که اراده تقليل نفخ آن نماید بالای آن قدری زیره به سرکه پرورده بخورد .

📚 ، و گویند تناول مطبوخ آن و خام آن نافع بصر(بینایی) است .

🌟و مطبوخ آن با گوشت فربه ملین حلق و سینه.

🌟 و شلجم یا # تخم آن با عسل و سرکه جوش داده به آب آن غرغرة کردن نافع درد #حلق و استرخای(سستی) ملاذه است.

🌟 و شلجم در معده دیر می ماند و تقویت آن نماید اگر به سرکه و خردل باشد و اشتهای طعام آورد و خصوصا اگر خردل در آن اضافه نمایند که آن مقطع جالی گردد و لیکن غذای آن عسر الأنهضام (دیرهضم)است.

🌟 و چون هضم آن در معده مستحکم گردد غذای آن بهتر باشد.

❌ و اگر از معده غیر هضم نفوذ کند غذای آن ردی باشد(خوب نباشد) و در جگر و طحال سدد پیدا کند

📚. و دیسقوريدوس گفته که بیخ آن را چون پخته بخورند مغذی مولد ریاح و مولد گوشت سست محرک شهوت جماع است.

🌟 و نطول طبيخ (آبزن پخته)جميع اجزای آن برای #نقرس و #شقاق عارض از سردی نافع .

🌟و ايضا #ضماد آن و تخم آن مفید.

📚 و سمرقندی گوید که چون بیخ شلجم را پخته بخورند چیزی در جنس آن از نبات غذا دهنده تر (خوردنی تر)از آن نیست إلا غذای آن غلیظتر از معتدل است و باید که اصلاح آن به جودت طبخ آن کنند(خوب پخته شود) و خون متولد از آن متوسط میان ردی و جید(خوبی وبدی) است و آن به سبب تولد نفخ منعظ (نفخی که باعث نعوظ شود) و افزاینده منی و صالح است برای کسی که اراده فربه کردن بدن خود(چاقی)

ادامه دارد……
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکرلینک کانال مجاز است درغير اینصورت ازلحاظ شرعی اشکال دارد

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۴٫۰۲٫۱۸ ۱۹:۱۱]
ادامه👈 #شلغم
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟
🌟 داشته باشد و در آن قوت ملطفه است بدان جهت ادرار بول میکند.

🌟 و ملین حلق و صدر و گرم کننده کمر و نافع ضعف بصر(بینایی) است .

⭐️و گرم مزاجان را موافق نیست الا در سرکه پرورده .

🌟و ریختن آب مطبوخ آن نافع سبزی اطراف حادث از سردی است .
🌟و #ضماد برگ آن و تخم آن همین فعل کند و به دستور جهت شقاق عارض از سردی .

🌟و ضماد شلجم در سرکه پخته نیز مفید و آبزن به آب طبيخ أن نافع حکه صفراوی(خارش صفراوی) در اعضا.
📚 و گیلانی گوید که چون ریشه های باریک آن را ساییده با عسل بیاشامند جهت #طحال و عسر البول(سخت ادرار کردن) مجرب👌

🌟 و جرم آن مولد منی و آب آن مدر بول و این هر دو قوت در آن ظاهر است .

📚 و گویند که آن مدر است و در سرکه پرورده آن جلا نیست و نفع آن بسیار است و محرک باه است و بریان کرده آن در تحریک باه شدیدتر وقتی که در بریان کردن زیاده روی نکنند.

🌟 و چون شلجم را کاویده در آن تخم آن سه درم پر کنند و قطعه آن بالای آن نهاده در آرد آن را گرفته بالایش گل حکمت کنند و در خاکستر گرم دفن کنند تا پخته شود و شلجم و تخم بخورند #سنگ کلیه و مثانه را بالخاصیت نفع کند.👌

🌟و ضماد مطبوخ آن #محلل ورم هاو اگر با سرکه ساییده بر لکه طلا نمایند آن را ببرد.

🌟 و #ترشی اچار آن لذيذ و ملطف رطوبت و حمی(تب بر) مقوی احشا و مشهی(اشتها آور) و نفخ خصوص با خردل و یا چاشنی دار.

🌟و قوت جلا و تقطيع آن زياده است👌 و در آرد پیچیده زیر آتش 🔥خوب پخته خوردن قليل النفع و آروغ آورنده و محرک باه زیاده از اچار آن و جميع اجزای آن با تریاقیت است و .
ادامه دارد….
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکرلینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۴٫۰۲٫۱۸ ۱۹:۱۱]
ادامه👈 #شلغم
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟

🌟و #تخم آن #گرم در اول سوم و تر در اول .

📚و گویند #گرم در دوم و تر به اعتدال و گویند خشک در اول.

🌟 و آن از ادویه جلیل القدر کثیر المنافع است و #منضج #محلل #ملطف #مرقق(رقیق کننده) اخلاط غلیظه.👌

🌟 و مقوی باه(شهوت جنسی) و منعظ(نعوظآور) و مولد منی است 👌

🌟و چون در معاجين داخل کنند دفع مضرت سموم و ادویه قتاله(سمی وکشنده) نماید👌👌

📚 و گویند که آن مبیهی تر(تشدید کننده نیروی جنسی) از بیخ آن است خصوصا که اندک بریان نموده باشند و مشهی(اشتها آور) و مدر بول و با تریاقیت و در جميع افعال قویتر از آن.

🌟 و مولد ریاح(تولید کننده باد) و مصدع(سردرد آور) گرم مزاجان .و #مصلح آن سکنجبین و ترشیها و گلقند و خشخاش سیاه و شکر.

✅ نیز مقدار شربت آن دو درم.

♨️ و #روغن #تخم آن #محلل رياح و رافع اعيا و #مقوی آلات تناسل شربا و تدهینا(روغن مالی).

🌟 و مرهم شلجم برای زخم ها كثير النفع است.👌

📚 و دیسقوريدوس گفته که تخم شلجم در اخلاط بعض معاجين نافع گزیدن حیوانات سمی🐍🦂.

🌟و مسکن دردها مستعمل و در ادویه سموم مشروبه داخل میشود و چون بخورند شهوت جماع برانگیزد.

📚 و گویند بیخ شلجم بیابانی گرم حريف کريه الرايحه است و خوردنی نیست و گاه به برگ آن پخته میخورند .

🌟و نوعی از شلجم است که برشاد نامند و آن مزروع کوچک سرخ است و تخم آن الطف از تخم شلجم معروف است و آن را ساق مقدار سه انگشت مضموم بود و تخم این نوع در تریاق فاروق مستعمل و .

🌟 #تخم قسم اول برای طلا کردن جالی و نیکو کننده رنگ چهره است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌟🍂🌟🍂🌟🍂🌟🍂

⚠️‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی اشکال دارد

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.