شنبلیله

شنبلیله

@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#شنبلیله (حلبه)
شنبلیله
🔺حلبه :
🔻وبه عربی: شملیت وفریقه ونزد بعضی قرن الثور وقرن العنز
🔻درگیلان : خلبه به خای معجمه
🔻اصفهان : #شنبلیله
🔻شیراز : #شملیز
☘️وبه هندی : میتهی نامند .

💖ومعروف است درباغ ها وکشت ها میکارند وبرگ آن شبیه برگ کرسنه زرد رنگ روشن روبه سیاهی رفته وریزه صنوبری شکل زاویه آن متصل به شاخ وقاعده آن بالا.

💖 وطعم آن مایل به تلخی وبوی آن تند وپوست آن شبیه به پوست مامیثا وباریک ودرآن تخم زرد که گرد نیست اندکی پهن ونرم نیست و وبدون همواری.
💖 وبوی آن نیز شبیه به بوی برگ آن ولعابدار وهمین استفاده شود از حلبه که مُراد تخم آن است .

💖 وبرگ آن رانیز پخته ومیخورند که با گوشت لذیذ میشود .

💖وبعضی برای کم‌شدن تلخی وبوی آن اول برگ آن را اندکی درآب جوش داده وآب را ریخته با گوشت بریان کرده ومیخورند .
⬅️مزاج آن ::: #گرم درآخر اول .

👈وگویند::: دردوم و #خشک دراول .

👈وبعضی گویند #گرم وخشک دردوم ویا درسوم.

💖 که #لعاب تازه آن اول است که بالجمله خالی از #رطوبت #غربیه یعنی #فضلیه نیست .👌

💖 و #مزاج آن شبیه به مزاج #بذر کتان است مگر قوی ترازآن باشد درگرم کردن که #قوت آن #پختن ونرم کردن است .

💖 وقوت آن #حل کننده باد و #نفخ است که قوتش تا سه سال باقی ماند.

💖☘️💖::لعاب آن با #روغن #گل سرخ #شقاق بوجودآمده از #سردی و #سوختگی #آتش را مفید بوده.

💖 ودر داروی #لکه هم میشود استفاده کرد که رنگ را نیکو بوی #دهان👄 وبدبویی عرق💦 وبراز را تغییر دهد .👌
💖وچون کوبیده بر #ناخن شکسته 💅 گذارند اصلاح کند.
☘️ #پخته آن با آرد گندم 🌾وخوردن پی درپی آن بدن را #چاق کند .
☘️برای زنان #لاغر و #صاف کننده #پوست آنها☺️ مخصوصا که با #روغن آن استفاده کنند .

☘️واگر #جوش داده مالیده وصاف نموده و #سر را با آن بشویند #موی سر را #فر و #مجعدگرداند و #خشکی و #شوره سر را ازبین ببرد 👌
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️.
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #شنبلیله (حلبه)
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
☘️و #آرد آن #حل کننده ی #ورم #بلغمی سفت و #خشک است مخصوصا با #بذر کتان که به قوت #تحلیل نماید.👌

💖وهمچنین جهت #ورم های #گرم داخل وخارج که اگر سوزش نداشته باشدکه با سختی همراه باشند .
☘️ #پخته آن با #انجیر وآب تا لِه شود بعدصاف کرده تا سه روز وهر روز چهار اوقیه بنوشند #ورم #اعضای داخلی را نفع وبه سرعت کم کند.👌

💖 ونوشیدن و #ضماد آن بهتر برای #شکستن #اعضا و #سستی آنها است .👌 .

💖 وبا عسل 🍯جهت #ورم های سرد .

💖و #ضماد آن جهت رفع #چرک و #زیبایی رنگ صورت.👸

☘️ با مویزج ( نوعی مویز کوهی) جهت منع #شپش وچکاندن قطره ای از آب آن 💧برای #اشک چشم😢 که با #ضربه باشد .

💖وپوسته پوسته شدن وسرخی وبقایای مانده از #ورم #چشم👁👁 نافع باشد .

💖 وهمینطور #مقوی #ریه و #پاکسازی #سینه از #بلغم #چسبنده. آنقدری که ریه تغذیه کند .

☘️ وتصفیه #صدا ونرم کردن #سرفه وخشونت سینه و #حلق خصوصا اگر با خرما 🌴 ویاعسل ویا انجیر جوشانده.

💖 وهمچنین اگر با خرما 🌴 ومویز🍇 وانجیر بپزند وآب آن را صاف کنند باعسل 🍯مخلوط وبار دیگر بپزند تا قوام پیدا کند مانند شربت وناشتا بِلیسند جهت درد #سینه کهنه و #سرفه #مزمن #بلغم غلیظ چسبنده باشد .
☘️وبهتر آنکه با خرمای گوشتی مخلوط وشیره آن را گرفته وبنوشند وهمچنین اگر تنها جوش داده باعسل بنوشند #سرفه را ساکن کند.

💖 ودرد #پشت و #جگر را نفع کند وپخته آن با #عسل مسهل جهت موادحبس شده در#سینه و#سرفه وتنگی و #سختی نفس و #بواسیر و، #ورم های داخلی بدن وشکننده بادها ودفع بلغم چسبنده از#سینه 👌 وتنقیه (پاکسازی) #روده نافع است .
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #شنبلیله (حلبه)
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
🍹وشربت آن به روشی که در بالا نوشته شده ساخته با آب #پرسیاوشان جهت #تنگی نفس و خوش صدایی و #زخم سینه ودرد کهنه آن مجرب است.👌

💖 و #ضماد آن با #بوره ارمنی جهت کم کردن #ورم #طحال نافع.👌

💖 واگر با #سرکه 🍶 پخته وبنوشند #زخم #روده را نفع دهد.

💖وپخته آن با #عسل #اخلاط #ردیه وخصوصا #غلیظه رااز روده فرود آرد.

☘️وپخته آن با #سرکه نافع #ضعف #معده و #زخم آن است .👌

💖 خصوصا #تازه آن چون با #روغن گاو شکر مساوی مثل سویق یا پخته ناشتا بنوشند بادهای غلیظ خام را از جمیع اعضا دفع کند.

☘️خوردن آن با مُری ( نوعی نان ترش) بیش از غذا با عسل شکم را روان کرده واخلاط ردیه را دفع کند ومولد کیموس ردی است وخون را زیاد کند به جز خون به وجود آمده از آن که ردی است و #باه را زیاد کند و #طبع را نرم کند چون قبل ازغذا بخورند خصوصا بامُری (نوعی نان ترش ) ویا عسل ونرم کردن آن با #خردل بیشتر باشد مثل باقلا که با سختی از معده خارج نمیشود وچون با نان بخورند قدرت #نرم کنندگی آن کم شود بلکه گاهی #قبض کند.
💖 وحمل آن (داخل کردنش)با #پیه مرغابی نافع #خشکی رحم و؛#پیوستگی #دهانه رحم است.

💖 وآسان کند #زایمان را و #سقط جنین کند از بچه دان وتنقیه(پاکسازی) #رحم کند. وخشکی رحم را نفع کند .👌

☘️وهمچنین پخته آن با ادویه مناسب جهت آسان کردن زایمان وادرار #بول و #حیض.

💖 ومداومت برخوردن آن به آرد گندم وشکر وعسل مخلوط شده جهت #چاق کردن بدن واصلاح بدن موثر است.

💖 وبرای بیمارانی که #بواسیر دارند نافع است براز را خوشبو وبول و #عرق را بدبو میسازد🙊

join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است

ادامه👈 #شنبلیله (حلبه)
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

☘️وهمچنین پخته آن بالا برنده #استفراغ⭕️ ودفع ضرر آن⬅️ باسرکه .

📕 وگویند زیاد خوردن آن دردسر دهنده وغثیان آورنده❌ ومضر بیضه ها❌ است .

⬅️و #مصلح آن سکنجبین ترش 🍷وانیسون ومکیدن انار می خوش..

❌ومضر بیضه ها است و #مصلح آن روغن بادام تلخ.

و #بدل آن 🔁بذر کتان واکلیل الملک ( ناخنک) است.

و #برگ آن #منضج و #نرم کننده و #محلل ومدر بول و #حیض .

💖 وضماد آن جهت #تقویت #مو نافع .

☘️☘️ وخوردن آن با نان مانع نرم کردن آن است وچون گیاه آن با #ماء العسل پخته #ضماد کنیم #ورم داخلی را به زودی کم کند.👌

💖 وگیاه خشک آن نافع درد جگر وسردی #مثانه وتکررادار ودرد #رحم سرد است .

وهمچنین برگ آن وبهتر آن سبزی تره هست چون با گوشت بپزند وتکرادرار ودرد #رحم سرد را نفع کند.

💖 وپخته برگ آن با برگ اسفناج ویا برگ خرفه ویا زردک نیکو ومصلح آن است برای گرم مزاج .

☘️☘️ و #روغن تخم آن #گرم وتند و #حل کننده ونرم کننده ی سفتی ها وپختن #دمل های گرم وتند و #محلل و #نرم کننده ی خشکی ها وپختن دمل ها وبهتر روغن آن است که دربوی حلبه است وطعمش با شیرینی وتلخی همراه است و #جلا دهنده ی #خشکی سر.

💖 وزخم آن با موم
☘️خصوصا برای رنگ فاسد کاسه #چشم نیکو ونافع زخم سر است وجهت #پیچش شکم در#اسهال و #خشکی روی سر ومو .

و #زخم صورت و #شقاق عارض شده از #سرما.

💖 ویا ادویه لکه جهت #جلای پوست موثر است .

☘️ وجهت #ورم #مقعد وصاحب #بواسیر ونرم کردن سفتی آن نیکو است.

💖 وآن با مورد نافع #موی وآثار زخم آن .

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

join us::👇👇👇
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.