شکر

شکر

#شکر
👈به فتح اول وثانی اسم فارسی است
🔺عربی ابوالشفا
🔻یونانی طوزسرا
🔺رومی فاربن
🔻انگلیسی شوکر
🔺هندی سنسکرت سرکرا
🔻وشکر سفید غیر جامد را که مثل آرد باشد به هندی کهاند
🔺وچینی وشکرتری وبوره نامند.

♦️ وشکر سرخ مایل به زردی را ⬅️گندوره .

♦️وسرخ مایل سیاهی جامد غیر صاف را به فارسی قند سیاه.

♦️ وبه هندی گر نامند وآن آب نیشکر است وچون بعد طبخ واستعمال خشک کنند وآنرا⬅️#قند خام گویند.

🔶 پس اگر شکر سفید را در آب حل کرده وبه طبخ تصفیه کنند ودر قالبها بریزند وآن بسیار سفید نباشد آنرا⬅️ شکر سلیمانی .

🔶وبه فارسی #نبات نامند.
♦️واگر در تصفیه آن زیاد مبالغه نمایند تا آنکه در جوش دیگر بر سرچرک نیاورد ودر قالب شیشه ای ریزند آن را نبات قراری و#سنجری نامند.

🔶 واگر بعد از تصفیه باشیر در هنگام انعقاد بر آن کف شیر یا سفیده تخم مرغ زنند وبا کفچه بسیار بر هم زنند تا منعقد گردد .

♦️وبه ریسمان کشند آنرا ⬅️#فانیذ خدایی وسنجری گویند.

🔶 واگر آنرا بعد از تصفیه وقرب انعقاد برداشته خوب بدست کشند تا تار بندد مکرر چنین کنند ودر میان کشیدن هرگز دفعه بر چوبی بزند تا خوب سفید شود سپس اقراص ( به صورت قرص درآورند) سازند آنرا⬅️ ناطف نامند.

♦️ وبه قول بعضی ها اگر در پخته آن شیر تازه ده بخش ریزند وصاف نموده به قوام آورند ودر قالب ریزند آنرا⬅️ #طبرزرد نامند.

♦️ واز شکر سرخ بعد از تصفیه به روش مذکور نبات وقند وناطف وغیره میسازند اما به لطافت ولذت شکر سفید نیست.
🔶 ودر کل بهترین شکر سفید وشفاف است خواه جامد باشد یا نه.
،مزاج آن⬅️ گرم در آخر اول
وگویند در اول دوم و همچنین رطوبت آن.
وگویند که شکر نو گرم وتر در اول است.
وگویند حرارت معتدل وکهنه مایل تر به حرارت وخشکی در اول .

🔶وشکر طبرزرد وانفاق در حرارت کمترند ودر کل شکر هرچه سفید زیاده باشد در گرمی کمتر هست.

♦️ وشکر #سرخ گرم زیاده ونزدیک به عسل ودر سنجری گرمای زیادتر از نوع خراسانی.

✅وسریع النفوذ به عمق بدن و#تقویت کننده روح وتولید کننده خون صالح

📘وبه قول شیخ درسلیمانی نرم کننده گی بیشتر است وخصوصا در #فانیذ .

وبه قول گیلانی شکر کثیر المنافع تر از عسل وهمه فواید ولطیف تر از عسل و معتدل تر از آن است .

📕وعسل خاصیت آن این است که⬅️ قوت ادویه را در معجون ها وامثال آنها مدت طولانی حفظ میکند و الا شکر بهتر ازآن است درسایر فواید ️.
✅جز در #معجون ها که توان حفظ ادویه‌جات آنها مدت طولانی است و اکثر آنها سوزاننده خون است بدلیل زیادی جلای آن واگر بدان مسکه (چربی که از ماست گیرند) اضافه کنند در جلا قویتر میشود وپاک کننده #زخم های پرچرک میکند.

♦️ چون شکر را با گلاب بپزند وکف آنرا دور کنند نوشیدن آن تسکین حرارت کند و #تشنگی را فرو مینشاند.

🔶 وچون کف آنرا بنوشند وآن #مقوی #قلب و #مفرح او ومقوی #معده بلغمی است نه معده گرم.

📕وشیخ میگوید که آن خیلی خوب برای معده است مگر آنکه در آن صفرا پیداشود که باعث ضرر میشود،

🔶یعنی خوردن پیوسته شکر کهنه وخصوصا سرخ آن وخصوصا در جگر گرم مولد خون دردی ( رسوب تیرگی در ته خون) است.

♦️وپاک کننده بلغم #معده است .

🔶وشکر #اسهال میشه آورد یعنی تلیین (نرم کردن) نماید .
♦️خصوصا آنکه بر نیشکر مثل صمغ یافت میشود
و سلیمانی.
وشکر سرخ در نرم کردن وروان کردن قویترند،

📕به قول گیلانی شکر محلل #باد های روده وشکم است خصوصا سنجری .

♦️ ودر طبرزرد قوتی است که بدان تسکین غلبه سودا در #معده میکند، پس نیشکر وشکر مقوی #جگر است.

🔶 وغذای آن بیشتر از غذای عسل ومعده وجگر را ضرر نکند مثل ضرر های عسل به معده صفراوی.

📕گیلانی مینویسد که شکر موافق مزاج گرم و سرد است به سبب اعتدالی که در آن است وچون مزاج را گرم گرداند بر آن میوه های می خوش امتصاص(مکیدن) نماید.

🔶 و از نبات وطبرزرد در #نرم کردن کمتر از غیر آن است.
♦️وضماد آن با گوگرد وقطران وسندروس ونوشادر جهت رفع #قوبا و#برص وسایر آثار قریب العهد نافع.

🔶 و ذرور (خشک شده) آن جهت حبس خون از جراحات و بردن گوشت زاید فاسد از آن و رویاندن گوشت تازه صالح در آن مفید

🔶 واگر به سوم آن اضطرار باشد با چیزی از رب های ترش یا قابض یا با سویق بخورند،
برای بیماری سل مضر است ❌

📕گویند شکر تولیدکننده خون صفراوی است خصوصا که در هنگام گرسنگی تنهایی تناول نمایند وایجاد کننده #سردرد در رطوبی ها هنگام غلبه بلغم و رطوبت بر مزاج وتولید بلغم که با روغن یا ترشی استعمال کنند .

🔶واقسام کهنه آن فاسد کننده خلط ها وسوزاننده آن ⏪ومصلح آن بادام و شیر تازه دوشیده وترشی ها و آب انار و بهی و طباشیر و کاهو .

♦️وبه سودا مزاجان مفید و دافع #بیهوشی وپر میو ( .
♦️ وسرخ منی را افزایش میدهد و#ملین ودافع باد وصفرا ومصلح خون فاسد وبلغم شگفت انگیز .

🍚وسفید در همه چیز قوی تر از سرخ ودیر هضم تر چونکه اصلا در وی دسومت (چرب بودن) نبود بلغم را می افزاید،

♦️ وشکری که از عسل سازند آن را در زبان کنتری مالکهند نامند.
🔶 واگر آنرا دوباره صاف کنند مسهل است وچشم را قوی مینماید وصفرا وبیهوشی وگردش ودردسر و #تشنگی را دور میکند. وبه هر دو زبان توراج گویند،.

♦️ اگر آنرا بار دوم صاف کنند و شکر سازند شیرین و سرد و #مفرح بود وحرارت و #تب و #بیهوشی و #تشنگی وگردش سر و #سردرد از حرارت آفتاب را دفع نماید.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.