شیر بز

شیر بز

#شیر_بز 🐐🐐🐐🐐
@makhzanoladviyah
🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺

:👈 به عربی لبن المعز
👈و به هندی بکری کا دودهه نامند ماییت آن غالب بر دو جزو دیگر.

✍️ و گویند #جبنیت(خاصیت پنیرسازی) آن زیاده است و مایل به حرارت.

✍️و گویند سرودر اول و رطوبت بر آن غالب تا دوم و گویند✍️ #معتدل ترین شیر حیوانات است.

✍️ و گویند معتدل میان شیر گاو 🐄و خر و #ملطف و #جالی،.

🌸 نوشیدن آن جهت نوازل و حبس آن.

🌸 و غرغره آن جهت #اوراملهات(ورم لوزه) و #حلق و کام و زبان خصوصا با مغز خیارشنبر که در آن مجل کرده صاف نموده باشند.

📕و به قول شیخ شیر بز نافع #قروح حلق (زخم حلق)است.

🌸 و چکاندن آن در بینی👃 و گوش👂 نیز جهت رطوبت مغز و رفع خشکی و #بی خوابی و درد #گوش گرم .

🌸و #ضماد آن که پارچه بدان تر نموده بر سر گذارند نیز جهت رطوبت #مغزو رفع خشکی و بی خوابی نافع👌.

🌸 و آشامیدن آن نیز و نوشیدن آن با کتیرا و صمغ عربی و یا با لک مغسول جهت نفث الدم(خونریزی از دهان) و #سرفه سل و نزف الدم(روانی خون از بدن) سایر اعضای باطنی که مقدار شیر بیست و پنج مثقال تا پنجاه مثقال و هر یک از ادویه مذکوره نیم درم تا یک درم باشد به دستور از سی مثقال آن تا پنجاہ مثقال بایک مثقال تا دو مثقال کتیرا و نیم مثقالی رب السوس و صمغ بادام جهت نفث الدم و….
ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه #شیر_بز
@makhzanoladviyah
🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺
🌸 #سرفه و امراض #سینه و #قلب و خفقان و غم و وسواس و توحش مفید و لکن باید که تازه دوشیده گرماگرم و سرد ناشده

🌸و از بز سرخ بهتر از رنگهای دیگر است. و دیسقوریدوس گفته 📕که ضرر شیر بز جهت شکم اندک از سایر شیرها است و لهذا آن بهتر برای #معده است. و روفس گفته📕 که اسهال شیر بز کمتر از شیرگاو است و در باقی احوال مثل آن.

📕 و طبری گفته که آن نافع جهت #اسهال شکم و حمیات صیفیه (تبهای تابستانی)است.

📕و گویند که خالصی #گرما گرم آن #ملین شکم و مدر #بول و جهت #قرحه مثانه و #تقویت باه.

🌸 و تدارک ضرر جماع و #عرق النسا حادث از گرمی و خشکی و در سایر افعالی مانند شیرگاو🐄 است و از آن #لطیف تر.

❌ مضر بارد (سرد)و رطب مزاجان و نفاخ و باعث آروغ و هیجان فواق و امثال اینها.

🌸 و جهت #تب دق و حمیات حاره کهنه نافع 👌

🌸 جهت رطوبت بدن و تب های گرم حاده در انتها و تب دق و فربه کردن بدن #لاغر گرم مزاج مفید است👌

🌸. و #ضماد تخم ریحان کوبیده در آن پخته #محلل و #منضج و مفجر اورام و دمامیلی و #بثور است و به اضافه تخم تمر هندی کوفته قوی تر

📕، و گویند مضر احشا است #مصلح آن کتیرا #بدل آن شیر گاو و بالعکس،

و شیخ میفرماید 📕که شیر بز در ضرر برائی احشا زیادہ تر از غیر آن است بهر آنکه اکثر اشیای چریدن آن قابض است.

📕و دیسقوریدوس گفته که #شیر بز در ضرر برای شکم کمتر از دیگر شیرها است زیرا که در اکثر امر گیاه #قابض مثل درخت بلوط و خرنوب و درخت مصطکی و زیتون و غیره میچرد.

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

݂ ݂

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.