شیر خشت

شیر خشت

@makhzanoladviyah
🍚🍚🍚🍚🍚

#شیر_خشت قسمت اول

⭐️به کسرشین وسکون یاس تحتانی ورای مهمله وکسر خای مجمعه وسکون شین مجمعه وتای فوقانی معرب شیر خشک فارسی است به معنی شیرین وخوش مزه
🔹وگوینداصل آن شیرین خشک یعنی حلو یابس است
🔹وآنرا به فارسی :شیر خوب
🔹ودرانگریزی :مینیا
🔹وبه هندی :هرلاو گویند وآن شبنمی است که برسنگ یادرخت به نواحی خراسان درآخرربیع می افتد ومثل صموغ خشک میگردد و.. .

🔹وگیلانی گوید : که آن یکی از شبنم های واقعه ازجوهربراشجار ومرطوب الجوهرسیما بردرخت خلاف است.

🔹وگویند✍️:که آن شبنمی است که دربلاد خراسان وهرات وبعضی بلاد فرنگ نیز به درختی که آن را به زبان نواح خراسان کثیروبردرختی دیگر که کبیرو نامند می نشیند.

🔹 وآن درخت به قدردوسه قامت بلند میشود وچوب حال دار زرد وسفید واندک سنگین وزن است واز آن عصا میسازند و…

🔹 وتحقیق آن است که آن ⬅️را قبیل صمغ است که از گره های آن درخت بر می آید ومنعقد میگردد.

🔹 وازقبیل شبنم سنیت واسم آن نیز دلالت برآن میکند جهت آنکه گفته اند✍️ : که خشت به لغت اهل آن نواح به معنی صمغ است وبعد اضافت وترکیب کثیرویا کبیرو بدان وحذف کاف ازاول کثیرو وکبیرو ،واسقاط واوازاول وخشت وآخرکثیرو یا کبیرو وبرای تخفیف شیر خشت وبیرخشت گردید ونیزآن رابه فارسی شیرخشک می نامند یعنی لبن منجمدومجفف پس لبن که به فارسی شیرنامندغیرطل است که شبنم باشد بالجمله آن حبوب سفید مثل حب ترنجبین است الاآن بزرگترازاواست وجسم آن نرم ترودراین زمان نصاری ازبلادایتالیان بسیاری آورند.

@makhzanoladviyah

✍️✍️ ومی گویند: که درآنجا بسیار به هم میرسند وازقبیل شبنم است برشاخه های اشجار وسنگ های پاکیزه افتاده ویادرچادرویاغیرآن ..

🔹 وآنچه برزمین ریخته مخلوط به خاک ومایل برتیرگی است واین نوع مطلقا دهان راخوب سرد نمی گرداند وزوددرآب گداخته نمیگردد مانند شیرخشت خراسانی امادرقوت اسهال قریب بدان است .

🔹وگویند ✍️: دربلاد بهاروپتنه وبهار گل پودر ونواح آن ازعلفی که آن رابه هندی کترا نامند چیزی شبیه به شیرخشت به عمل می آید بدین قسم که چون علف هارابریدند منابطه است که ریشه آن راآتش 🔥می نهند

⬅️ بعد ازآن ازریشه آنها رطوبتی جوشیده برمی آید ومانند نقل سفید بسته میگردد وآن دانه درجمیع اوصاف مانند شیرخشت است . وآن رابه زبان مردم آنجا هرلالو وله فرنگی مانه گویند .

🔹وحکیم عبدالحمید محشی تحفه نوشته که من خودتجربه نمودم وآن رامانند شیرخشت یافتم وازاینجا معلوم شد که شیر خشت سه قسم است

۱⃣خراسانی۲⃣انگریزی۳⃣هندی الحاصل بهترین آن بزرگ دانه ملایم ودرظاهر مایل به سفیدی وشفاف

ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
#شیر_خشت قسمت دوم

🔹وچون دردهان گذارند زود گداخته گردد وکام وزبان رابسیارشیرین وسرد گرداند و…

🔹 وآنچه ازخراسان می آید بهترازغیر آن است وآنرامغشوش میسازند باآرد جودرشکرسفید🍚 سرشته وآن شناخته میشود…

🔹 وایضا ازطبع آن است که چون ساعتی دردست بگیرند منحل شودوبه دست وانگشتها بچسبدوآن گرم وتر دراول است .

🔹وگویندمعتدل درحرارت🔥 وبرودت دررطب دردوم ودرآن شیرینی با تندی واندک تلخی لطیف است ودرمزه آن اندک خوشبو شبیه به کافورتلخی لطیف است.

🔹 با وجودآنکه گرم است ودرسایرافعال قوی تر ازدست مگر درتحریک باه .

🔹وگویند✍️: وآن کمتر درحرارت 🔥ازترنجببن است وقوی تردراسهال ازاو وآن افضل اقسام من است .

🔹وآن جلا دهنده وملین طبع ومسهل صفراواخلاط سوزاننده و…

🔹ومقوی جگر ومعده واحشا مسکن حرارت ولهیب معده وقلب وجگر با گلاب وجهت سرفه و… وتب های بوجودآمده ازموادرقیقه نیکومسهلی است.

🔹 اسهال صفرابه مدارا کردن بدون وحشت واذیت واضطراب واحداث حرارت کند ..

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
#شیر_خشت قسمت سوم

🔹واگرنزله وسرفه نباشد با گلاب بهتراست و.

🔹تسکین اورام حار وسرفه گرم کند چون آنرادردهان👄 گذارند یابدان حریره شیرین ساخته بنوشند وآن نرم کننده خشونت حلق وسینه وریه ونافع درد آنها است .

🔹برای کسی که از مسهل کراهت کند بنوشانند وچون زیر دندان گذارند درد اوساکن کند.

🔹 وآن محلل اثفال ومخرج موادلطیفه به آرامی است و..

🔹چون سبب تب ونوادرقیقه گرم باشد …وچون بدان آش جو شیرین کرده بدهند برای صاحبان تب گرم وامراض صفراوی موافق ترین اودیه واغذیه است .

🔹وبه دستور برای ایشان بهترین مسهل است.

🔹هرگاه تشنه شوند و یاقصور دراسهال نماید عرق بادیان ویاقدری ماءالشعیرنیم گرم کرده بنوشند .

🔹وآن مصدع ومولد حرارت🔥 وریاح (بادها) وقراقر درمعده وموجب ترقیق منی وباعث سرعت انزال است

🔺مصلح آن بادیان است وروغن بادام و…

🔹وگویند: که از دو اوقیه(یک دوازدهم رطل) تاسه اوقیه با گلاب ..وقوت آن تادو سال باقی میماند.

⬅️ وبدان بدل ان مثل آن یادووزن آن ترنجبین و.
🔹وشیخ الرئیس درقانون نوشته✍️ که شیر خشت با وجود آنکه مسهل اخلاط رقیقه است مضر صاحبان قولنج است .

🔹وضماد آن ملین وجلادهنده بشره (پوست) وباشیر جهت طراوت گونه موثراست وهمچنین
🔹شیخ درمقالات حودگفته✍️: که شیر خشت ملین مسهل شکم است .

⬅️ به خاصیت مکتسبه ازگیاهی که برآن می افتد وآن درقولنج تنها .

❌مضر به خلاف سایرملینات پس سزاوار آن است که درقولنج ندهند .

🍶🍚🍶🍚🍶🍚🍶🍚🍶🍚

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.