صعتر [آویشن]

صعتر [آویشن]

@makhzanoladviyah
#صعتر [آویشن]
🌿🌿🌿
(قسمت اول)

یونانی ⬅️صعتروس صوامن
اوریقاس
رومی⬅️لزموس
ترکی ⬅️کلکلیک گلیک اودی
اصفهانی⬅️اویشم
فارسی⬅️ایشین ،اوشن،اویشه،پودنه کوهی،واشه،کاکوتی ،مرزه
انگریزی⬅️ارگیتم
هندی⬅️ساتهل،ساتهر
انواع مختلف بستانی و صحرایی و کوهی بستانی
🔸برگ بستانی مدور وبرگ بیابانی طولانی و ریز و بعضی نازک و کوهی ان عریض و مدور

💫انچه رنگ ان سیاه باشد ⬅️صعتر فارسی
رنگ سفید ان ⬅️نزد بعضی مردم مشهور به جوزی است و صعتر شوار نیز نامند
انواع دیگر نیز باشد

💫همه در طعم تند و خوشبو و گل همه کبود و در خراسان و هندو بهترین ان خراسانی است که برگ ان کوچک و تازه و بیابانی باشد

✅دراز برگ ان بهتر از مدور برگ ان است
گرم و خشک در اخر دوم و گویند در اول سوم و بعضی معتدل میان هردو گفته اند

✅صحرایی ان گرم وخشک بیشتر باشد و گویندگرمی و خشکی کوهی ان زیاد و عرقی که از ان میگیرندبه غایت گرم، و گویند قوتش نزدیک به قوت حاشا (سعتر الحمار ،پودنه کوهی) است و همچنین شربت ان مثل شربت حاشا و در طعم حدت وحراقت دل بر قوت حرارت و یبوست ان است.
✅ به سبب قوت حرارت ان محلل و مقشی ریاح و ملطف است و مقطع و مجفف و منقی ریه و معده و جگر و امعا از رطوبت و بلغم باقوت تریاقیه (ضد سم ،ضد درد) و چون شاخه های ان ۱۴ مثقال با عناب بجوشانند تا ۱/۳ اب باقی بماند صاف کرده و اب ان را بنوشند ⏮خون را رقیق گرداند
بعضی گویند هر دو را در چهار برابرش اب جوش دهند تابه ربع رسد 👈 جهت تصفیه خون غلیظ بالخاصیت موثر است
✳️چون ان را با سکنجبین بپزند ویا شکر چند روز پیش از مسهل بنوشند منضج خیلی خوبی باشدو خلط را برای خروج اسان و سریع توسط مسهل مهیاسازد و چون با انجیر خشک ادرار عرق زیاد کند و رنگ صورت را زیبا کند
🍵ضماد ان با ارد جو تحلیل برنده ورم های بلغمی است
@makhzanoladviyah

✨چون با خیار چنبر(فلوس) بخورند جهت کوفتگی عضله و معده و جگر مفید باشد
✨اگر ان را باشیر تازه بخورند جهت فربه کردن بدن مفید باشد
🍵پخته ان را در حمام بر بدن طلا کنند برای جرب(خارش ) و حکه(اگزما) و یرقان مفید باشد
✨نیم مثقال ان نافع صرع بلغمی کودکان است
✨مانع تصاعد بخارات به مغز است
🍵 چون وقت خواب با انجیر خشک با اب سرد بخورند و گلقند مانع اب نازل بسوی چشم است
✨اگر به خوردن ان در وقت خواب و ناشتا مداومت کند ب قدر ی مثقال مغز و ذهن ان تقویت شودو رنگرو نیکو سازد

🍵خشک کوبیده ان با شکر به یک اندازه نرم کرده و روی زبان فرو برید جهت قطع صعود بخارات به مغز و تقویت چشم و وقتی ان را با سبز ی بخوریدمنع ضرر, رساندن ان ها به چشم میکند خواه گرم باشند خواه سرد و سودمند برای تاریکی چشم و چشم های رطوبی است و حالت سر مه کشیدن اب افشرده ان جهت رفع بیاض و شب کوری
👂چکاندن قطره ان در گوش برای رفع سنگینی گوش مفید است و چون باشیر بسایند و در گوش چکانند درد ان ساکت شود
✨چون با روغن ایرسا داخل بینه کردی و عطسه کنند (مانند عطوسات )در خارج کردن فضولات مغزی رطوبی بسیار مفید باشد
✨جویدن ان جهت تسکین درد دندان سرد و ریحی و استحکام لثه و تقویت چشم مفید است
✨قرقره کردن اب تازه ان یا اب پخته ان مفید برای ورم زبان و کام وقلاع(نوعی افت دهان )است
✨عصاره گل تازه ان محلل ورم عضلات دو طرف زبان وکام و قلاع دهان در اخر مریضی است
🍶مضمضه صعتر با سرکه و زیره جهت درد دندان و گلو مفید و لیسیدن ان با عسل جهت ورم بن زبان و ریه و سرفه های رطوبی سودمند است
🍶روغن ان مفید برای انراض سینه و ریه و مقوی و گرم کننده ان هاست
🍯خوردن صعتر با اب انجیر جهت اسم وتنگی نفس و سرفه مفید و ان پاک کننده سینه و ریه از اخلاط رطوبی است و خوردن ان از بین برنده درد قلب و ان مفید برای دردهای معده از سردی و ریاح است و کمک کنتده برهضم به سبب حرارت است و کمک کننده به هضم است و مانع استفراغ و فساد و ترشی کردن و سستی فرو امدن ان و سوالهضم و شهوت ان و محلل ریاح و نفخ است
✨تخم ان در رفع سردی شکم به غایت مفید است و چون در آرد نان بپزند خیلی مفید است و ازبین برنده ضررخوراکی های سرد از بین برند ثقل رطوبی به خصوص
✨بادروج (ریحان کوهی ،بادرویه )و سرکه باعث تحریک اشتها و پاک کننده معده و رودها از بلغم غلیظ و سردی که با باد امیخته شده تحلیل میبرد و نضج میدهد
ادامه دارد….

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
#صعتر(آویشن)
🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾

✅قسمت دوم :
✨اگر با سرکه بخورند بیماری از بدن ببرد و ماده و خلط غلیظ را لطیف گرداند صعتر که در سرکه پروریده شده لطیف کننده گوشتهای غلیظ ،تحلیل برنده فضولات ان ها و هضم ان را راحت تر و همچنین خوردن ان با غذاهای غلیظ چون حلیم کله پاچه و گوشت گوساله و باقلا و عدس و مانند این ها با عث خوشبو و خوش طعم شدن غذا علاوه بر این با عث سرعت هضم غذاو زیاد لذت بردن از غذا و لطیف ساختن غذاو تحلیل برنده ریاح ( ضد نفخ )و مانع صعود بخارات به مغز میشودو محلل اخلاط غلیظه است.
@makhzanoladviyah

💫 افرادی که مشکلات طحال دارند چون در سرکه یا سکنجبین بپرونانند(⛔️هر گاه سرفه نباشد )
جهت سپرز (طحال ) مجرب است

💫مفید برای کبد سرد و باز کننده گرفتگی های کبد و پاک کننده کبد از رطوبت است
📢📢در ان قوت مسهله ای است که با ان معده را پاک و رودها را از خلط غلیظ بلغم و صفرا خالی و پاک میکند
🍲گل یا برگ ان یک اوقیه(قریب ۷ مثقال )و یا میوه ان ۱۸قیراط(۱/۵ گرم)و یا سه درم با ماء العسل بخورند ⏮اسهال سودا را سهل اسان کند و ادرار حیض کند.
📢همچنین دو مثقال گل ان با نمک و سرکه بخورند اسهال سودا و بلغم نماید و ادرار بول و حیض نماید و ان مسهل مره سودا و بلغم است۸ ✅اما ضعیف تر از افتیمون و قوی تر از حاش(سعتر الحمار ) است
✅چون نیم درم از ان به داروهای مسهل اضافه کنند مانع قی(استفراغ ) دارو می شود
💫مفید برای قولنج ثقلی و بلغمی و دل پیچه که عارض شده از حرارت داروهای مسهل .
📢گویند خوردن داروهای مسهل با اب صعتر پخته شده از بین برنده دل پیچه و تخمه(بد هضمی غذا ) و عفونت غذا و ترش شدن ان و دل بهم خوردگی و درد قلب و قولنج بادی و ثقلی بلغم و دل پیچه و خارج کننده اقسام کرم معده وبخصوص کرم کدو است به خصوص آب جوشانیده آن با عسل
💎تخم ان در کلیه افعال قویتر از برگ آن و مفتح سدد و رافع یرقان و مهیج قوه باه و جویدن ان مسکن درد دندان و محرک اشتهاست
💠صعتر مدر بول و حیض و نافع درد رحم و مثانه است بخصوص مربای آن با عسل یا شکر و آن مانع روان شدن ادرار است.
✅با آب کرفس جهت شکستن سنگ و بند آمدگی ادرارمفید و خوردن ان نافع درد سرین می باشد
💎با روغن زیتون و زیره جهت برآمدگی ناف اطفال و رفع بادشکم کودک نافع است.
@makhzanoladviyah

✅نوشیدن سه درم ان با عسل جهت گزیدن عقرب و دیگر حشرات مفید و پخته اب ان با شراب بنوشند برای رفع گزش حشرات و مارنافع است و چون با دوشاب دفع مضرت نوشیدن شو کران و افیون(تریاک) می نماید و اگر با سکنجبین بخورند رفع ضرر نوشیدن سم جبسین می کند .

✅بوی بخور ان و ضماد با ان جهت گریزاندن حشرات موذی و سمی موثر است
✅گلقند ان با شکر و یا عسل به قدر دو مثقال خوردن در دفع سموم و بیماری های سرد و قوی مفید است
@makhzanoladviyah

🍶روغن گل ان یا تمام اجزا ان برای همه بیماریهای سرد مانند فلج و لقوه و رعشه و استرخا و درد های کمر و مفاصل و خصوصا قولنج و امراض نواحی معده و روده ها بهتر از روغن های دیگر است ⛔️صعتر مضر کبد گرم و مصلح ان سرکه ↔️بدل ان پودینه
🔅مقدار شربت ان با داروها نیم مثقال و خشک شده کوبیده ان نیم مثقال و با نمک دو مثقال و بعضی شربت ان پنج مثقال نوشته اند

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.