صمغ عربی

صمغ عربی

🔶🔸🔶🔸🔶🌟🔶🔸🔶🔸🔶
@makhzanoladviyah
#صمغ_عربی

👈صمغ عربی: به یونانیو سریانی صمغ عربی.
👈 و در انگلیسی گم اربک.
👈 و به هندی ببول کاگوند نامند
✅. وآن بهترین صمغ و قوی ترین صمغ ها و از اجزای تریاق کبیر:⬅️ معجونی ست مرکب از هفتاد ادویه و این تریاق فاروق نیز گویند.

✅ دافع جمیع زهرها و مقوی دل ❤️ودماغ است.

✅ و بهترین آن ⬅️زرد مایل به سفیدی صاف شده براق آن است. که چون در ٱب اندازند متورم نگردد و تمام آن ذوب شوند.

✅ در جمله مزاج آن⬅️ معتدل در گرمی و سردی و خشک در دوم .

✅و جالینوس گرم دانسته و گویند📚:سرد و خشک در سوم و قوت آن تا سی سال باقی می ماند.

✅ و آن قابض و چسبیده شده .

✅و جالینوس گفته که📚 قوت صمغ اطعام ومغری(لزج،چسبنده) است. هرگاه چنین باشد پس امر در آن ظاهر است که آن را شفا دهد و خشونت ببرد .

✅و حبیش نوشته📚 که آن سرد و کم رطوبت است نگهداشتن شکم از زیادی آن آبستن کند.

✅ و تغریه روده ها کند. چون در ٱن بیماری که از خراش روده ها به هم رسد. افتد.

✅ و تسکین سرفه نماید چون در دهان 👄گیرد و ..

@makhzanoladviyah
✅ و چون آن را بخورند سودمند درد چشم 👁و

✅ مصلح ادویه مستعمله و چون تندی وتیزی آن را بشکنند ومقداری که از آن در سرفه و نگهداشتن طبیعت گرفته شوداست .

✅ و هم او در کتاب التریاق گفته 📕که در صمغ با وجود تغریه(لزوجت) یبوست غالب است پس بدن به سبب ٱن سودمند در مواضعی است که در آن حبس شده برای تغریه به سوی خشک کردن شود.

✅ و کتیرا گرچه تغریه(چسبندگی) مثل صمغ میکند اما آن را خشک نمی کند و .
✅ و گویند که📚 آن مغری و صاف کننده آواز و دفع کننده خشونت حلق و بزرگ شدن ریه و سینه وملین سینه و سودمند ورم ریه و …

✅و مانع ریختن مواد نزلی به سینه و مقوی معده و روده و قابض و حافظ استخوان و رافع گرمی وجراحت ادویه گرم و اسهال صفراوی است.

✅و جهت درد سینه و سرفه و زخم ریه و ضخامت نزله رقیق منصب به سوی سینه و..

✅ و طلای آن به سفیدی تخم مرغ جهت سوختگی آتش🔥 و منع ٱبله آن.

✅ و ضخیم آن با گلاب حل کرده جهت درد چشم👁 و نیم پخته ٱن مفید است.

✅ و همچنین آمیختن آن با ادویه چشم سودمند درد چشم👁 و کم کننده تندی آن است .

✅و آن سودمند برای زخمهای ریه است چون دومثقال از آن بخورد

@makhzanoladviyah

✅ وبه قول شریف📕 خوردن آن هر روز یک مثقال ساییده شده با یک اوقیه روغن گاو

⬅️قطع کننده خونی که در دهان 👄است و روانی خون در سینه وریه و سایر مواضع داخلی بدن در جسم و

✅ و به دستور با شیربز تازه 🍺دوشیده شده و همچنین بریان کرده آن در روغن گل ⬅️قطع کننده حابس اسهال.

✅ جهت اسهال وبیماری که از خراش روده است مجرب .

✅و خوردن آن با بارهنگ حبس کننده شکم و مقوی روده ها و نافع بیماری که از خراش روده است.

✅ و چون به قدر چهار درم ساییده ٱن بر برنج پخته انداخته بخورند درد ومرتبه ازاله(برطرف کردن) وبیماری که از خراش روده است.

✅ و دفع اسهال صفراوی کند.

⛔️ مضر مقعد ودبر
⬅️ ،مصلح آن کتیرا .

و گویند 📚گلاب مقدار شربت ٱن از یک مثقال تا دومثقال .

⬅️و بدل آن صمغ بادام شیرین و .. است.
🔶🔸🔶🔸🔶🌟🔶🔸🔶🔸🔶
join us👉👉
@makhzanoladviyah
‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکرلینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.