صندل

صندل

@makhzanoladviyah
🌳🍀🌳🍀🌳🍀🌳🍀
#صندل
👈معرب: سندل
👈به عربی: کوت
👈به هندی :چندن
🌳آن چوب درختی بزرگ است به اندازه درخت گردو ،شاخه های آن افتاده به سوی زمین،ومیوهث آن درخوشه مانند حبه الخضرا(بنگ) وبرگ آن شبیه به برگ جوز(گردو)ونرم ونازک.🍃🍃🍃
۳⃣نوع میباشد :
یکی سفید نباتی رنگ که آنرا⬅️صندل سفید نامند.وبه هندی⏪اوجلا چندن گویند.
و دوم: زرد رنگ وبه هندی ملاگیر
وسوم:سرخ تیره وآنرا⬅️صندل سرخ وبه هندی⏪رگت چندن گویند.
ورویش آن در اکثر سرزمین های هند وسواحل ناحیه فرنگ است.
🌳بهترین آن⏪سفید ریشه ای است.
وبهترین از سفید وزرد آن ⏪آن است که خوشبو وکم ریشه وسخت وچرب ونرم باشد.
🌳واز سرخ آن⏪آنچه تیره رنگ ،صاف وکم ریشه بود.
🌳وقوت آن تا سی سال باقی میماند.
🌳صاحب جامع📕قسم چهارمی سیاه آن نیز نوشته وگفته✍️جمله اقسام آن⏪سرد وخشک درآخر دوم تا سوم است.
@makhzanoladviyah

🌳گویند 📕سفید وزرد آن سرد در سوم وخشک دردوم تا سوم است.
وسرخ آن⬅️سرد در دوم وخشک درسوم.
🌳سفید آن :مفرح ومقوی #قلب❤️ و#معده ورادع (بازدارنده)وقابض وبا خاصیت پادزهری است.

🌳موافق گرم مزاجان وملتهبین (دارای التهاب).
🌳وطلای آن نافع جلب مواد به سوی اعضا .

🌳نوشیدن وطلای آن نافع #خفقان گرم و#ضعف معده گرم است.
🌳وآنکه در#تب ها عارض شود از #سردرد وطپش قلب❤️.
🌳طلای آن (ضمادی رقیق)اطراف #قلب❤️و#کبد مسکن حرارت 🔥آنها است.
شیخ الرئیس در داروی قلبی نوشته📕که خاصیت آن تفریح قلب❤️وتقویت آن است.

🌳وسفید آن⬅️درسرد کردن ودفع حرارت مزاج شدیدتر است.وخشکی آن کمتر. با آنکه حرارت🔥وخشکی هریک از آن دردرجه دوم است.

🌳 وبعد از آن ⬅️سرخ است وآن خشک تر از زرد است.
🌳وبعد از آن⬅️سفید
@makhzanoladviyah
🌳🍀🌳🍀🌳🍀🌳🍀
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیراینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.
@makhzanoladviyah
🌳🍀🌳🍀🌳🍀🌳🍀
ادامه #صندل
🌳وبا گلاب ساییده جهت⏪حرارت بدن طلا میکنند.
🌳وبر #پیشانی و #معده گرم می نهند پس دفع حرارت آنها میکند.
🌳و#تب سخت وتند وزودگذر و #سرسام را نفع میکند.خصوصاً سفید آن .
🌳وضعف #معده گرم را نافع است خصوصاً سفید آن.

🌳شربت آن⏪مرتب ساخته بنوشند آن نافع افراد طپش گرم #قلب❤️ و#التهاب قلب💙.#کبد ومعده است.
🌳سفید آن جهت شربت درست کردن نافع است و
🌳سرخ آن:جهت طلا کردن نافع.ودر ضماد گذاشتن قویتر
ومانع صعود بخارات به دل و#معده و#کبد خصوصا در گرم مزاج وبه دستور طلای آن.

🌳وطلای آن جهت التهاب معده وکبدنافع وساییده شده اش اگر به⏪ادویه مشروبه برای تقویت کبد ومعده وخنک کردن آنها آمیزند نافع است.
🌳ونیز طلای آن باگلاب وکافور برپیشانی جهت #سردرد گرم نافع.

🌳ورفع بدبوئی #نوره(واجبی)وعرق💦نافع .

🌳وبا آب برگ عنب الثعلب(سگ انگور)ویا به آب حی العالم(نوعی گیاه)ویا به آب برگ خرفه ویا طحلب وامثال اینها جهت↪️

🌳بالخاصیت طلای آن بوجود آورنده حرارت وخارش شدید دربدن است به سبب بسته شدن مسام ومیل ماده به باطن .
🌳ورفع کننده آن سرکه 🍾وروغن های گرم ولطیف است.
گیلانی گوید📕که این خلاف مشاهده است ⁉️وبعید نیست که این فعل در بدن ها دارای بخار زیادی باشد⁉️

🌳و سفید وسیاه آن هردو درنهایت مضر باد❌ وقاطع آن❌.
❌مضر آواز🗣وسینه میباشد.
ومصلح آن⬅️عسل🍯یانبات🍚.
🌳مقدار شربت آن ازنیم درم(۱/۵گرم)تایک مثقال(۴/۵گرم).
🌳بدل آن⬅️نصف وزن آن کافور است.
به گفته بعثی:اشنه است.
وگویند📕بدل سفید آن:سرخ است وبالعکس.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌳🍀🌳🍀🌳🍀🌳🍀🌳
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال جایز بوده درغیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.⚠️‼️⚠️
ادامه👈 #صندل
@makhzanoladviyah
🌳🍀🌳🍀🌳🍀🌳🍀

🌳و صندل سرخ:در افعال مذکوره ازتفریح وغیر آن در نوشیدن ضعیفتر است.ودر طلا قویتر از سفید.
🌳وطلای آن ⏪جهت درد #سر گرم و #ورم های گرم وضماد آن با روغن زنبق جهت رفع ماندگي ومشقت ودرماندگی و#سستی وتنبلی نافع.
🌳وباهلیله وگلاب باهم ساییده جهت⏪رفع زخم های #دهان👄وآبله و #جوش بدن وبه این دستور جهت درد آن نافع.

🌳طلا کردنش بر دانه های سرخ پوستی ورقیق :محلل ورم های گرم،ودرد #مفاصل گرم است.
🌳گیلانی گفته📕که آن نافع #ورم های گرم است در ابتدا باید استعمال شود.
🌳ابن ماسویه وجالینوس گفته📕صندل سرخ قویتر است .وبه قول بعضی سفید آن⁉️.
قرشی وگیلانی در قانون نوشته اند:📚که استعمالش در زمان ما درضمادها وغیر آن صندل سرخ است.

🌳درنوشیدنی ها⏪صندل سفید جهت آنکه اهل زمانه ما گفته اند که در صندل سرخ جزو گرم نیز هست.

🌳پس بدین علت درفعل قویتر از سرخ درداخل باشد.
🌳صاحب شفاء الاسقام گفته📕آنچه مشاهده کرده ام از اطباء آن است که استعمال میکنند صندل سفید را در⏪:#اسهال_صفراوی
وسرخ را⏪در #اسهال_دموی.

🌳بدل صندل سرخ↔️نصف وزن آن فوفل است.
وگویند📕تخم صندل سه عدد چون بیاشامند جهت #سوزش ادرار و#خون در ادرار و بیماری که به جای منی خون انزال میشود نافع است ومجرب دانسته اند💯.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌳🍀🌳🍀🌳🍀🌳🍀

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.