علاج الامراض

علاج الامراض

علاج الامراض

✍مولف : حكيم محمد شريف خان دهلوي

✍مصحح : حكيم سيد فريد احمد عباسي

📘كتاب علاج الامراض به فارسي مهمترين آثار پزشكي به جا مانده از طبيب پركار حكيم محمد شريف خان دهلوي معروف به اشرف الحكماء مي باشد كه علاوه بر حذاقت در پزشكي قلمي توانا و صاحب جايگاه خاصي در تاليف و تصنيف كتب پزشكي است.

📘كتاب علاج الامراض مشتمل است بر يك ديباچه ، يك مقدمه وبيست مقاله ويك خاتمه كه مقدمه نيز در دو فصل بوده و هر مقاله از چندين فصل تشكيل شده كه براساس حروف الفباء مرتب گرديده است و در هر مقاله به شرح وبيان يك نوع بيماري پرداخته و راه هاي درمان آن رانيز ذكر كرده و با ذكر داروهاي مركب در هر مقاله يك فصل نيز به مفردات اختصاص يافته است.
📃در صفحات ۵ و ۶ جدول دستورالعمل تركيب شربت و استخراج درجه آن آورده شده كه نسبت مقدار شربت از هر دارو را نسبت به ديگري محاسبه مي كند .

📖درپايان كتاب نيز نوشتاري از مصحح كتاب و سپس فهرست مضامين درج گرديده است .

📚@ketabetebi 👈🏃🏃

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.