غاریقون

غاریقون

#غاریقون
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀

👈 وآن چیزی است شبیه به ریشه پوسیده که درجوف(میان) بعضی درخت های کهنه پوسیده مانند درخت انجیر وجمیز( نوعی انجیرکه برگش مثل درخت توت است) وامثال اینها برمی آیند .

🌸 وآن بلدی است که درآن این دوایافت میشودوبعضی گفته که غاریقون شلجم (شلغم) رومی است.

🌸 وجماعتی گفته که آن بیخ درخت نماراست وبه قول شیخ نوعی ازغاریقون آن است که شبیه به بیخ انجدان بودو…
☘️وگیلانی نوشته که 📕آن ریشه های کلفت سفیداست
📕وبه قول ابن ماسویه آن نروماده میباشد وبه رنگهای مختلف وقسم آن ماده افضل ومختار است وآن ملایم وسبک واملس وسطبرتر.

🌸 وقوت آن تا چهار سال باقی میماندوبهترومستعمل آن سفیدسبک وزن واملس است ودرتلخی آن شیرینی یافته میشودبا طبقات دمستوی غیرمستدیرکه قطعه های آن بزرگ وسست یابندوبه اندک سودن ازهم پاشند.
🌸واین اوصاف باشندسبز وصلب آن ردی است وزردو سرخ آن قریب به سمیت وسیاه آن سمی است وهمه این غیر مستعمل واریبا سیوس گفته که ردی ترین آن ، آن است که کثیف تر وقریب تر به خشبیت گران وزن در رنگ مایل به زردی وغبرت کم ملاست مکروه منظر صلب باشدوشرط استعمال آن است که برغربال مومین بمالندوزنهارنبایدکوفت که اجزایی سمیه آن به شکل ناخن بریده میباشدکوفته داخل نگردد.
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده درغير اینصورت ازلحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #غاریقون
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸
✅وبالجمله به قول شیخ #گرم دراول و #خشک دردوم .

👈وبه قول دیگران گرم وخشک دردوم وبعضی گرمی آن رازیاده از خشکی آن تاسوم وبعضی مرکب القوی وبعضی تر دانسته ودرطعم تلخی وتندی واندک قبض است .
🌸وجوهر غاریقون دوایی است که چون انسان بچشددراول طعم شیرینی دریابد پس درآخراوتلخی یابد ودرآن حراقت وچیزی ازقبض اندک ظاهرگردد ونیز جرم آن رخو است

🌸 وبدین سبب آن فتاح سددحادث درجگراست

🌸ایضانافع اقسام #صرع به سبب این قوت وهمچنین دفع #یرقان حادث از سدد نافع صاحب لوزه که از خلط غلیظه لزج باشد.

☘️وگیلانی نوشته 📕که این دوا درچشیدن‌اول مثل تفه( غذایی که در چشیدن طعم ترشی وشیرینی نداشته باشه ) یافته میشود وپس درآن تلخی وبعدازآن حراقت ( تند بودن ) واندکی قبض درآن ظاهر میگردد.

🍀 وتفاوت به سبب ماییت وتلخی به سبب ارضییت(خاکی) محترقه( سوزانده ) وحراقت به سبب جوهر ناری(آتش) میباشد پس لابداست که جوهراین دوالطیف باشد .

📕وبه قول جالینوس که درآن ماییت نیست مسلم نیست زیرااگردرآن ماییت نبود وتندی آن ظاهرمیشدچه افعال حرارت قوی.

🌸 وایضا اگردرغاریقون ماییت نبودشدید الاسخان (گرم ) بود چنین نیست پس در این صورت درآن جز ومایی باشدولیکن این جزو درآندندک است درآن هواییت بسیارباشد .

🌸واین به سبب ماییتی است که اندرآن است وهواییت آن شدیدتر از حرارت آن.
📕 وبه قول شیخ آن #محلل #مقطع اخلاط غلیظه و #مفتح سرد وملطف است.

📕 وبه قول بعضی درآن قوت قابضه است ودرطعم آن مثل شیرینی پس حرارت وآن منقی فضول عصب ومغز به خاصیتی است که اندر آن است .

📕وگویند آن #مسهل بلغم وسودا وصفرای مخلوط باهم ومحلل نفع وریاح غلیظه و #اورام صلبیه و #قولنج هر نوع غیر ایلاوس ( بیماری) وجاذب مواد از اقاصی (دورترین) واعماق بدن به غایت.

✅ ومقوی عصب ودل ❤️و #مغز ومخرج بالعرض به اخراج سودا
📕 وبه قول بعضی آن وقرح ریه واگر برای الدم می خورانند اگر ترش…..
ادامه دارد……
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
‼️⚠️ هر گونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #غاریقون
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸
👈آن از اعالی بدن به سوی سینه باشد ودرآن باقی ماند پس آن #معین بر اخراج وتلطیف وتنفیث او گردد.

🌸 ونافع درد #معده وقیء ترش منقی جگر وطحال از فضولات خصوصا #مفاصل ونافع دردهای آنها درد اعصاب ومدرفضول ازطریق بول ومدرحیض .

🌸ونافع تب های کهنه وجهت سردرد سردکهنه وشقیقه ورفع بخارات خصوصا با هلیله کابلی ومصطکی وجهت صرع بافاوانیاوجهت نزله هاباریوند.

🍀واحتقان آن جهت ابتلای نزلات وباییه کنیم درم آن باآب جهت نفت الدم (تف خونی) اگر از سینه باشد.
🌸 ویک درم آن با انیسون جهت ربو( #تنگی نفس) ونفس الانتصاب ( بریدن نفس ) .

🍀وبا رب السوس به وزن آن جهت درد #سینه و #سرفه کهنه سرد بلغمی وضیق النفس وسختی آن.

🌸 وجهت امراض جگر و #معده وترش شدن طعام درمعده ودرد جگر ودرد کمر بلغمی وجهت شکستن سنگ کلیه واخراج آن.

🌸 وجوییدن آن تنها وفرو بردندآن آب نیکو دوایی است برای درد معده وآروغ ترش وایستادن طعام برسرمعده.

🍀 به قول بوعلی سینا وباسکنجبین جهت یرقان سدی وورم #طحال وبه افسنتین باعسل سرشته به شرط مداومت جهت #استسقالحمی وزقی.

🌸 وبا انیسون جهت دردهای باطنی وبالجمله آن دوا نافع جمیع اوجاع باطنی بدن است.

🍀 ونیز با عسل جهت #قولنج ورفع ورم وقروح امعا واز یک مثقال تا دودرم مسهل اخلاط غلیظه مختلفه از سودا وبلغم وحمرا یعنی صفرا که در جگر باشد بهتر آنکه صفرا که مادام در جگر است رنگ است رنگ آن سرخ میباشد چنانچه در بحث درد احشاء .
🌸وسنگ گرده ومثانه وبه مثل وبا بادیان جهت درد احشاء وسنگ گرده وبه مثل آن اسارون باعسل مخلوط جهت تسکین سنگ کلیه و #مثانه ودرداحشاء وکمر وگرده.

🍀 واختناق #رحم بول وحیض ورفع مغض وتسکین درد کلیه واختناق رحم وتحلیل ریاح آن وبا صبر نیز جهت اختناق رحم وقرحه آن .

🌸وآشامیدن نیم درم آن تا نیم مثقال ویک درم وبا آن وآشامیدن نیم درم آن تا نیم مثقال ویک درم وبا سکنجبین جهت اوجاع مفاصل وعرق النساء ونیز باصبر جهت اوجاع #مفاصل و #عرق النساء و #نقرس ومرض اعصاب وجهت حمیات نایبه بعداز نضج ماده وحمیات کهنه ولرزه نافع.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
‼️⚠️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

#غاریقون
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸

☘️و #حقنه(تنقیه) آن نیز جهت تب ها وبا پیه وبامالی قراطین یا جلاب(شربت گلاب) نافع حمیات(تب ها) عتیقه غلیظ است.

🌸 وآشامیدن آن با ادویه مناسبه جهت جمیع اوجاع اورام (دردهای ورم ها)وبثور نافع وهن ( سست گردانیدن) عضله وسقط است.

🌸 وبه دستور #ضماد آن وآشامیدن آن با ادویه مناسبه جهت اوجاع اورام وبه دستور ضمادآن وآشامیدن چهارقیراط آن جهت گزیدندمار وسایر رنگ ورخساره.

🌸 وهمچنین ضمادآن نافع گزیدن حشرات موذی سموم سرد است .

🍀ومقدارشربت آن درغیر پخته ومفردیک درم درپخته ومسهلات تا یک مثقال وواجب است که تنها استعمال نکنند بلکه درمرکبات .

🍀واجزای سمیه آن که مثل ناخن است باقی ماندولهذا آن را نمیکوبند وچون آنرا با ادویه مسهله مخلوط سازند 🌸اثرآنها به اقاصی بدن میرساند واعانت آنها به افعال آنهابکند آن در اسهال به وزن آن صبر وبه وزن آن تربد 📕وگویند #بدل آن در اسهال به وزن آن نصف وزن آن شحم حنظل .

✅وبه وزن آن تربد وربع آن زنجبیل باهم آمیخته وربع آن فرفیون ودو ورن آن بسفایج .

🌸وبه دستور دو وزن آن افتیمون وعشر آن خربق سفید است ونزد بعضی تربد واسطو خودوس.

❌ مضر کلیه و #مصلح آن مصطکی وچون معلوم شد که هردوقسم زرد وسرخ آن ردی است خصوصا سیاه آن که قاتل به خناق ( حلق وگلو) ومورث کرب وامراض ردیه گرم وشیره تازه دوشیده وسایر تدابیر کندش خورده را به عمل آورند .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🍀🌸🍀🌸
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.