غوره

غوره

🍇🍀🍇🍀🍇🍀🍇🍀🍇
@makhzanoladviyah
#غوره

غوره ⬅️🍇🍇به عربی حصرم و به فارسی قدیم کواک گویند.

🍇🍇غوره ⬅️همان انگور خام نارس سبز و ترش است.خواه هر نوع انگوری که باشد و به منزله ی خرمای بلح(خرمای نارس و سبز)در نخل است. عصاره ی ان را به فارسی افشرج نامند و به معنی رب حصرم نیز گویند.

✅عصاره ی ان را بدین گونه درست میکنند که⬅️ انگور نارس را کوبیده و فشار میدهند و اب ان را گرفته در ظرف شیشه ای یا 🍷 چینی ریخته و با پارچه ی نازک پوشیده و در نور افتاب 🌞می گذارند تا خشک شود و نیز نباید❌ در شب زیر اسمان🌛🌜 خشک شود
✅چون رطوبت شب ⬅️مانع بسته شدن عصاره میشود و ان را فاسد میکند البته گاهی بر روی اتش🔥 پخته و خشک میکنندو در هنگام مصرف ان را با آب💧 امیخته و کم کم مینوشند والا مضرت دارد.

✅بهترین نوع عصاره ی غوره ان است که زرد مایل به سرخی باشد و به اسانی بشکند و قبض ان زیاد و سوزش بر زبان اورد .

✅طبع ان سرد در دوم خشک در سوم و بعضی سرد در اول و خشک در دوم
✅گفته اند📚 و عصاره ی ان در سردی و خشکی زیادتر از خود غوره است و تا درجه ی سوم هم میرسد .

✅غوره مایل به شیرینی مایل به گرمی است و در ان قبض و سوزش زیادی است ولی هر چه سبز تر باشد قبض ان بیشتر است و رب ان نیز قابض است.

✅غوره مسکن حرارت خون❣️ و صفرا بر است و مقطع بلغم از معده و حابس شکم است.

✅اگر ان را سابیده و در حمام بر بدن بمالند 🛁عرق را خوش بو میکند
✅و حصف(دانه های قرمز که در اثر گرما و عرق بربدن پدید آید)را بسیار نفع دارد و خارش را نیز نفع بخشد.
✅اگر با سرکه🍶 ترکیب کرده بمالند زخم های ناصور و کهنه را که دیر خوب می شوند نفع بخشد و جلوی پیشرفت ان را میگیرد.

خوردن ان نیز تب و گرفتگی و درد را بر طرف کند.

✅ مخصوصا با رب انار ملس و… و رب ان بهتر عمل میکند .
✅زیاد خوردن ان ضعیف کننده ی معده ی سرد و مولد قولنج و باد و درد سینه و❌ مضر باه و نیز باعث تشنگی در بعضی مزاج ها می شود .

✅مصلح ان⬅️ گلقند و انیسون و …. است.
⛔️گویند مضر دهان👄 و دندان😬 است.

@makhzanoladviyah

✅دیگر مصلحات ان سکنجبین ساده🍷 و بدل ان↪️ ریواس یا ترشی ترنج یا اب سیب ترش🍏 است.

✅مقدار شربت ان ۱۴مثقال و اب ان مانند عصاره ی ان مقوی قوه ی ماسکه معده است .
✅اگر توتیا و یا سایر داروهای چشم👁👁 را در ان پرورده کنند بسیار مقوی الفعل است.

❌باعث سرفه می شود و مصلح ان⏪ و شربت خشخاش و…. عصاره ی ان که در افتاب خشک کرده باشند .

✅نافع خون دماغ و خون بالا اوردن است و اگر در چشم👁 بکشند ریزش بی اختیار اشک😢 و اگر با شربت یا عسل🍯 امیخته غرغره کنند ورم گلو و لوزه حنجره و زخم سقف دهان 👄را نفع بخشد
✅و چکاندن ان در گوش 👂نافع سیلان فضولات از گوش چرکین است.

✅حقنه ی ان جهت زخم روده و ریزش رطوبت مزمن از رحم نافع و ..
✅و مالیدن ان با اب گندنای کوهی جهت خشک کردن بواسیر دکمه ای است.

✅مقدار مصرف شربت از عصاره ی ان یک مثقال است و بدل ان⏪ اب سیب ترش است .
✅رب غوره را بدین گونه درست کنند که غوره ی پر اب با گسی معتدل بدون کوبیدن اب ان را میگیرند تخم ان نباید شکسته شود بعد صاف کرده در دیگ روی شعله ی ملایم میپزندتا یک چهارم ان باقی بماند طبعش سرد و خشک در دوم است
✅و صفرا بر خاموش کننده ی حرارت و التهاب معده و اشتها اور و ….
✅و در بعضی مسهل است و دباغی معده کند و مانع تهوع است.
✅شربت ان برای زنان باردار و مقوی معده و روده انان است و….

✅اگر شربت ان را با رب انار🍎 ملس بپزند قطع اشتهای زنان کند و کهنه ی یک ساله ی ان بهتر اما تازه ی ان قوی تر است اگر بر اتش 🔥قوام بیاورند و شربت کنند.
🍇🍀🍇🍀🍇🍀🍇🍀🍇
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️هر گونه کپی برداری فقط با ذکرلینک کانال مانع ندارد در غیر اینصورت از لحاظ شرعی جایز نیست.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.