فراسیون

فراسیون

#فراسیون
@makhzanoladviyah
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀

👈وبه یونانی فراسین وبرسون وبه سریانی شربت وشربث وسداب کوهی،

👈وبه عربی علقمه صنوبر الارض جهت آنکه تلخ است وهر چیزتلخی را علقم نامند

👈وبه فارسی شنان وافنان سر وکورار وبه معنی گندنای کوهی میگویندودر ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد،

🔰شیخ الرییس📚 نوشته که آن حشیشه تلخ مزه است ودیسقوریدوس📚 وصاحب جامع گفته شیرین است با شاخه های بسیار ومربع از یک ریشه روییده وبی ساقه وبر آن کرک کمی وجود دارد ورنگ آن مایل به سفیدی وبرگ 🍃آن به طول یک انگشت ومایل به استدارت وکرکین وتلخ وگل🌺 وبرگ🍃 آن متفرق در شاخه ها وبنفش وگرد ومحل رویش آن از خرابه ها

وتمیمی📚 گفته که بوی کمی دارد وگل آن گرداگرد شاخه ها و رنگ آن بنفش.

✅وقوت آن تا شش سال باقی میماند 💪.

📕وگویند بهترین آن رومی مایل به سرخی آن است

🔰وگیلانی گوید 📕که آنرا در حشیشه الکلب وصوف الارض نیز نامند.

✅ وآن کراث جبلی است ودارای انواع میباشد نوع سفید آن را 👈فراسین واین را به عربی صوف الارض وحشیشه الکلب نیز نامند جهت آنکه چون سگ بر آن بگذرد🐈 بر آن ادرار کند واین نوع بسیار بکار میرود.

👈 ونوع دیگر را بلوطی نامند .

👈ونوع سوم را اسرافیل گویند

🔰 وحکیم علوی خان 📚میگوید اشتباه کرده کسی که آنرا تره کوهی دانسته وگمان میرود .

✅وبالجمله گرم وخشک در دوم وگویند خشک در سوم.

✅ وبعضی گرم در سوم وخشک در دوم نوشته،

📕گیلانی گفته که حرارت آن🔥 کمی قویتر از خشکی آن است.
@makhzanoladviyah
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

🔰واریباسوس📚 میگوید که گرم کردن وخشک کردن آن به قوت نیست

وجالینوس 📚گوید آن چنان که مزه این دوتلخ 😖است همچنان فعل آن موافق تلخی آن است .

🔰وآن باز کننده انسداد #کبد و #طحال وپاکسازی #سینه و #ریه با تف کردن وپایین آوردن حیض است .

🔰وهمچنین فعل آن اگر بر خارج از بدن گذارند جلا(روشن کردن) وتحلیل (حل کردن) است
.
✅ واگر این چنین باشد پس حرارت آن در آخر درجه دوم وخشکی آن در وسط یا آخر درجه سوم است .

✅وآن مفتح(باز کننده) وپاک کننده وروان کننده وحل کننده وبا قوت تریاقیه (نیروی پادزهر) است .
🔰وآن پاک کننده همه اجزای #داخلی ومقوی آنهاست

🔰و گیلانی نوع فراسیون سفید را جدانوشته 📚وگفته که آن گرم وخشک.درسوم و قوت💪 در اول.

✅ آن گرم کننده وقوت ثانی آن روشن کردن وقوت ثالث آن ادرار کند.

🔰 آب فراسیون تنها وبا عسل 🍯در#چشم کشیدن جهت تیزکردن بینایی👁 وجلای آثار سفیدی به سبب قوتی که دارد

🔰ودفع اثر زردی #یرقان که در چشم مانده باشد وجهت جرب(بیماری جرب)سلاق (برآمدگی های دندان) ودمعه(اشک وسرشک)وغشاوه (پرده)ونزول آب در چشم نافع.👌

✅ وضماد پخته آن با آب جهت انتفاخ(بالا آمدن وورم) اجفان (پلکهای چشم)خصوصا با روغن بنفشه

🔰ورسانیدن بخار آن به چشم دور کننده زردی یرقان است .
🔰وهمچنین پخته آن با شراب در #گوش 👂جهت پاکسازی فضولات وباز کننده منافذ شنوایی ودرمان درد گوش کهنه مفید

🔰وساییدن برگ آن جهت امراض #دهان 👄واستحکام دندان مفید است

🔰وآن پاک کننده #سینه و #ریه به نفث (در دمیدن)است

🔰 اگر نیم درم (۱/۵گرم)آن با شربت بنفشه‌ ویا با جلاب بخورند جهت #سرفه رطوبی وتنگی نفس وپاکسازی آنها از نفث وریم (چرکی که از جراحت میآید) نافع .

🔰واز نیم درم تا یک درم (۳گرم)با پخته زوفا وروغن بادام شیرین جهت پاک کردن #سینه و #ریه از اخلاط غلیظ عجیب الفعل .👌

🔰وچون سبوس گندم🌾 در آب 💧جوشانیده صاف کنند ودر آن فراسیون خشک پنج درم جوش دهند تا غلیظ مثل حریره گردد وصاف نموده ونیم گرم آن را بنوشند جهت سرفه مفرط عجیب الاثر است وبایدهفت روز بنوشند.

✅وپخته گل خشک 🌺آن با آب ویا عصاره تر وتازه آن با عسل 🍯 جهت زخم #ریه نافع است .
🔰وشربت آن به دستور وچون خشک آن با ایرسا (نوعی گل)آمیزند وجوش داده نیم رطل آن بنوشند جهت رفع #سرفه کهنه وپاکسازی #سینه و #ریه از فضولات نافع است،

🔰 وضماد برگ آن با عسل 🍯 مسکن درد #پهلو و #تنگی نفس.

🔰واشامیدن پخته آن ویا عصاره آن با روغن گل ویا با زیتون جهت درد #معده وحل بادهای غلیظ وبلغم لزج در هر موضع که باشد واعظم ادویه پاک کننده بدن است .
🔰واشامیدن آن با ایرسا جهت پاکسازی #رحم وادرار وحیض وآسان شدن #زایمان وسقط جنین وبه دستور ضماد
🔰ونشستن در پخته آن وچون در آب 💧وروغن زیتون🍾 ویا تنها با آب پخته شود واز آن برروی آلت تناسلی مرد یا زن گذارند جهت رفع دردهای مثانه شامل از باد وسختی ادرار نافع،👌
🔰 وضماد برگ تازه آن زیرناف جهت رفع گرفتگی #روده ها ودرد آن بسیار نافع است .
🔰وبالجمله فراسیون دافع جمیع بادهای غلیظ است ….
🔰 وضماد برگ پخته آن با آب ممزوج (مخلوط) با عسل🍯 جهت #ورم ها نافع است،
🔰وگیلانی گوید 📕که ضماد برگ🍃 آن با عسل🍯 پاک کننده زخم های پرچرک است .
🔰وچون آنها را بر دملها وجراحات تازه ضماد کنند بزودی حل میشود،👌
🔰وچون در زمین گودالی بکنند به اندازه انسان ودر قعر آن ریگ فرش کرده ودر آن آتش🔥 افروزند وبعد از گرم شدن آن آتش🔥 رابر آورده در آن برگ فراسیون فرش نمایند ومریضی که از سردی وریاح🌪 زمین گیر شده باشد بدن اورا چرب کرده بر آن بخوابانید ودیگر فراسیون بر وی اندازند وبالایش↪️
لحاف بپوشانید تا زوال گرمی آن (وقتی که گرمی آن تمام شود)همان نوع خوابیده دارند در رفع مرض او مجرب گفته اند.👌
🔰وچون در خمره آب انگور🍇 به اندازه یک ماطویطس وبرگ 🍃فراسیون تازه کوفته یک مکوک(طاسی که بدان آب میخورند) انداخته سر آنرا پوشانیده سه‌شنبه ماه🌙 بگذارند پس برآورده صاف کنند هرروز بنوشند در دفع اورام باطنی وامراض #سینه ودفع فضولات ومواد سرد بینهایت نافع است👌👌

🔰،وگفته اند که📕 دارویی بزرگ است در امور ذکر شده، واشامیدن عصاره برگ آن جهت رفع سمیت داروی سمی مانند فطر وامثال آن.

🔰 وضماد آن با نمک نافع گزیدن سگ دیوانه(هار) است
🔰 صاحب منجح نوشته 📕که فراسیون در مطبوخات(جوشانده ها)استفاده میکنند ومضرکلیه ومثانه است .
⬅️ومصلح آن صمغ است
🔰 جایگزین آن⬅️ زوفای خشک .

📕وگویند که آن برای❌ کلیه ومثانه مضر است❌ بحدی که موجب ادرار خونی وبول الدم( دیدن خون درادرار) میگردد .❌
⬅️مصلح آن کتیرا و عسل 🍯 وسنبل الطیب است.
❌ وگویند که آسیب به عصب میزند❌
⬅️ ومصلح آن سنبل است
🔰 جایگزین آن⬅️ در امراض #سینه پرسیاوشان .
⏪ودر #اسهال لزوجات(چسبندگی،لزج)وتسکین مغص(درد شکم)گویند .
جایگزین آن ⬅️افتیمون وانیسون است.

📕 وگویند به وزن آن لاغیه(یک نوع گیاه) ودر تحلیل
#طحال وغیره اشق.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.