فرفیون

فرفیون

#فرفیون

: 🔺آن رافربیون وافربیون وابربیون که بنفسه و….

💥اهل مصروشام آنرالبانه مغربیه خوانند واکثرلبن السودانامنددرماهیت آن اختلاف بسیار است بعضی شیر مازون وبعضی شیر زقوم دانسته اند.💥

💥گیلانی گفته 📕که بعضی از مردم درهندازشجرزقوم شیرمیگیرنددرنهایت گرمی .

👈وبعضی صمغ آن میگیرند وبه جای فرفیون به عمل‌می آرند.

👈 وسرزمینی که آنرااوطمومولیاس گویندمیرویدوآن درخت راتیغ میزنندوازآن رطوبت بسیارمی چکدومنجمدمیگرددوآن صمغ است.

۲⃣ ودوقسم است قسمتی برگ آن سیاه وخار آن تندتر وباریکتر وشیر آن بیشتر ومحل رویش آن سررمین لینوحبش وسودان .

♨️وبه سبب گرمی وتندی بوی شیر آن اهل سرزمین آن از دورزیرگیاه آن شکمبه گوسفند راخوب شسته ودرظرفی نهاده میگذارندکه شکافته گرددپس دورمیشوندتابوی آن به مشامشان نرسد.🙊

🍁دریکدفعه شیربسیارازآن فروریخته درشکنبه جمع میشودآنراخشک کرده به اطراف میبرند.

⏪وآن‌شیردونوع گیاه است .

۱⃣یکی شبیه کاهووپرشعبه وخارداروپرشیر .
۲⃣ودومی برگ آن سیاه وشاخه های آن مفروش برزمین وخارهای این باریک وتیزتر وشیر آن بیشتر از اول.

⬅️ بالجمله بهترین آن صاف وتازه خاکستری رنگ مایل به زردی وتندبو وبا حدت طعم که چون برزبان بگذارند زبان👅 را بسوزاند ومدتی سوزش آن باقی میماند.

✅ وهرچندتندبوتروتیزتر باشدبهتروتازه تر است وزود درآب وروغن زیتون گداخته شود وسبک وزن ومتخلخل باشد .

✅وکهنه آن سرخ رنگ باشد. .

✅وگوینداگربخارآن دروقت گرفتن شیر به دندان برسدمیریزاندپس بایدکه درآن هنگام دهان 👄راببندند 🙊.

💥وبه قول گیلانی 📕این کلام معتبر نیست.

✅ مگرسزاوارآن است که دهن 👄راوقت ساییدن فرفیون ببندند تاغبار آن به بینی👃 نرسدکه آن بوجود آورده سوزش شدیداست .

🌸 وقوت آن تاچهار سال قوی میباشد

📕 وگویند چون آنرا با باقلا پوست گرفته درظرفی بذارند قوت آنرانگه داردودرهیچ وقت آنرازایل نمیگردد.

@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸

💥وابن مولف گفته📕 که اگر فرفیون وافیون هردوباهم درشیشه کنندهریک دیگری رافانی میگرداند. به حدی که اثری از آن حتی باقی نمی ماند.⭕️

💥ومزاجش ⬅️گرم وخشک دراول چهارم است وگویند📕 درآخرسوم وبعضی خشک درسوم گفته اند.

💥 وحاد اکال (گرم،خورنده)لطیف ونازک شده وپاک شده به آتش 🔥 به گرم کردن شدید خصوصا تازه آن که درگرم کردن شدیدتر است ازاَنقوزه باآنکه هیچ صمغی درگرم کردن مثل اَنقوزه نیست.👌

💥گیلانی گفته 📕که این دوابه سبب زیادی گرما درنهایت قوی در حرارت وحل کننده شدید وخشک کننده قوی درجذب ..

💥ونافع در ریزش #مو وصداع بارد(سردرد،سرد) وشقیقه وکج شدن دهان 👄وفلجی وسستی و #تشنج ناگوار ولرزه .

💥 وسستی در خواب 😴 بسیار و #صرع و #سکته وکابوس .

💥وجهود وشخوص (بیماری که ،بیمار بیفتد وچشم👁 اوبازباشد)ونزول آب درچشم 😢و #استسقاء(آب آوردن)و #طحال و #قولنج .

💥ودافع سموم سرد #عرق النساء (سیاتیک)ودردپشت وران بلغمی .

💥 ودفع کننده سموم سرد ومسکن اقسام جریان است وعطسه آور مقدارعدس ازآن درشیردخترحل کرده جهت کج شدن نافع است .

💥 وبه دستور خوردن حب آن ازربع وازسکبیج ومقل واشق هریک نیم درم(۱/۵گرم) ساخته باشنداز بین برنده کجی #دهان وسستی است .

💥وزیاد بوییدن آن ناقع است فلجی را به جهت آنکه پاکسازی #مغز میکند .👌

💥وموادرااز جانب نخاع به سوی #بینی👃 میل میدهد.

💥 و #عطسه آور مقدازیک شعیره(میلی گرم) آن به آب مرزنجوش یا آب فشرده چغندر یا به آب فشرده سیر تر حل کرده نافع است فلجی رابه همان جهت آشامیدن آن به ادویه مناسب نیز آنرا.

📕وبه قول شیخ: مالش آن بر #فلجی وسستی به غایت نافع است به این طور که فرفیون رادرروغن گرم مثل روغن زنبق وسوسن حل کرده بمالند .

💥ومالیدن #اعضای سست وناتوان به روغن زیتون که در یک پیاله آن مقدار سه درم فرفیون حل کرده باشند هفت یاشش روز سستی و #فلجی.

واکثار مالش آن زیاده از هفت روزومقدارفرفیون ازسه درم زیاده سزاوار نیست وبه دستور مالش آن به روغن قسط .

💥یاروغن غار(برگ بو)حل کرده گرم نموده نافع است از برای #فالج وسستی به جهت آنکه گرم کننده #عصب وملطف ومحلل(تحلیل برنده) بلغم است .

💥وچون مقداریک دانگ از آن ساییده برزرده تخم مرغ نیم برشته مخلوطوبخورند سستی #اعضا رانفع بلیغ بخشد.👌

💥 وچون فرفیون رابا بعضی روغن هاگرم مانندروغن قسط روغن سداب آمیخته بمالند #تشنج بلغمی رانفع کند.

💥واگربه وزن آن جندبیستر وعاقرقرحا زیاده نمایند نافع تر باشدوهمچنین مالش قیروطی مذکور وخوردن آن با ادویه مناسبه #لرزش بلغمی را نافع.

💥 ومالش یک درم فرفیون در ده درم روغن زیتون کهنه حل کرده خدر(سست شدن عضو وبخواب رفتن آن)رانافع است. .

💥وچون سی درم (۱۰۰گرم)آنرادر روغن مناسب حل کرده شش روز به آن مالش نمایند خودرا مفید است .

💥وعطسه آوردن به فرفیون وبوییدن آن نشوق(دارویی که در بینی بریزند)بدان با روغن مناسب نافع است #سرگیجه وسر بلغمی را .

💥وچون آنرا وتنها ویا به ادویه مناسبه دیگر بسیار باریک ساییده در بینی 👃صاحب #صرع و #سکته دمند نافع است.

💥 وچون آب گرم 💧حل کرده بدان غرغره کنند صرع را نافع بود .
💥وچون فرفیون وثافسیا وامثال اینها از ادویه محرقه ومحلله موادومقرحه عضوبرجای صعود ابخره( بالارفتن بخار) در حال صرع حادث به مشارکت دست وپا به سبب صعود بادهای آشکار از آنها به سوی سر نافع است آنرا.

💥ولازم است که این طلا بعد از بستن بالای آن عضو باشد اگرممکن است .

💥وریختن یک اوقیه(۳۴گرم) فرفیون دریک پیاله روغن یاسمین حل کرده برسرصاحب جمود وشخوص(نوعی از جمود که شخص بیفتد اما چشمانش باز 👁باشد) وهمچنین ضمادکردن فرفیون مذکور است .

💥وچون به عسل 🍯حل کرده ودر#چشم 👁لیکن سوزش وسرخی آورد وعطسه آورآن به آب چغندرجهت سبل ودمعه(اشک) سرخی #چشم .

💥وپاکسازی #مغزمفید#استسقا(آب آوردن) .

@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸

💥چنانچه صاحب کامل گفته 📕که با داروهای معطرو خوشبو بدین جهت که بوی آنرامتغییر سازد.

💥 وحمول آن (داخل کردن دررحم) قدریک حبه تادو حبه درادرارحیض حبس شده واگرسوزش آرد روغن گل دافع آن است.

💥 وفرزجه(داخل رحم کردن) یک حبه آن با مسکه(چربی گرفته شده ازماست) ساییده دراعانت (کمک )برمحل وتنگی فرج وتقویت #رحم ودفع بدبویی آن بی نظیر .👌

💥وحوز گفته : 📕که آن دهانه رحم را به قوت پیوسته میسازد حتی که منی قبول نمیکند.

💥وداروهایی که باعث سقط میشوند رااز سقط جنین منع کند .(جلوگیری از سقط میکند)

💥 وضماد آن دافع گوشت زیاده #زخم هاوبرزخم سگ دیوانه گزیده 🐈وگزیدگی هوام🐍🦀🦂 (حشرات موذی ) دافع سمیت آن است.

💥 وگویند که آن تریاق(پادزهر) افیون .

💥وبعض سموم سرد حیوان وغیرآن است .

💥 ونافع گزیدن حشرات موذی وافعی است کسی که پوست موضعی #گزیدگی شکاف دهد واندکی فرفیون درآن پرنمایدازسم آن نجات یابد.

💥 وآن برای صاحبان مزاج گرم امعاء(روده وجگر و…)ردی است(خوب نیست).
⬅️ ومصلح آن کتیرااست وصمغ عربی .

⬅️وگوینددرمزاجهای گرم وکسی که برآن خون غالب باشد خوردن آن تنها سزاوارنیست .❌.
❌ ومضرامعای سفلی(عضو های پایین تر)❌.
⬅️ ومصلح آن مقل ازرق ورب السوس وکتیرا وصمغ عربی و.. .

❌وگویند مضر خصیتین (بیضه ها) .

⬅️ ومصلح آن روغن گل مقدارشربت آن دو قیراط تایک دانگ وواجب است که ازداخل استعمال نکنند به سبب سمیت درآن .
❌وسه درم آن کشنده است .

💥وگویندکه ازخوردن آن زیاده از مقدارمقررآن پینکی(چُرت) وسوزش #اعضاء و #سکسکه وسختی شدید وداغ شدن وسوختن شدید باطن عارض گردد.❌

⏪ ومصلح آن چرب نمودن آن به روغن وآشامیدن سویق سرد کرده وبریخ وبرف ونشستن درآب سرد وتجرع(جرعه جرعه)گلاب وپی درپی آشامیدن پست جو با آب انار وسیب 🍏🍎می خوش ولیمو🍋.

💥 وپادزهر هرحیوانی بادوغ تازه گاو خورانیدن واضمده(ضمادهای) سردبرکبدگذاشتن است.

⏪ گویندبدل آن ⬅️در#استسقا مازریون(درختچه ای شیره داربه درخت سماق) ودر#قولنج وطرد(راندن) بادبه وزن آن تادووزن⬅️ جندبیستر .
❌وقسم سیاه آن کشنده است .❌

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.