فرنجمشک

فرنجمشک

#فرنجمشک

👈به فارسی پلنگمشک که آنراافرنجمشک وفلنجمشک وابرنجمشک نیز نامند واین اسماء معرب از فارسی است.

👈به عربی: اصابع قنیان☘به سریانی:فلنلمشکا☘به رومی:قیطموقوس☘به هندی:رام تلسی وانبل نامند.

🍃🍃نوعی از ریحان است گیاه وبرگ آن اندک بزرگترودرازتروبسیارخوشبوشبیه به بوی قرنفل(از تیره میخک) وآنراقرنفل بستانی نامند.

🍃🍃چون بوی آن شبیه بوی مشک است وبه خاطر همین است آنرافرنجمشک نامند.

🍃🍃وآن دوقسم است یکی بستانی وآنرا هندی گویند.

🍃🍃شاخه های بستانی مربع وپرز دار وبرگش مانند بادروج رنگش میان سبزی وزردی است وباپرز وبوی آن شبیه به قرنفل.

🍃🍃 وگل آن کوچک وسیاه رنگ .

🍃🍃وتخم آن به شکل زیره سیاه وسیاه رنگ مایل به سبزی واز تخم بالنگو پهنتر وبسیار کوچکتر ومحل رویش آن مجاری آبها وشوره زارها.

🍃🍃 وصحرایی آن شاخه های آن مایل به گرد .

🍃🍃وتخم آن شبیه به تخم ریحان ازآن درازتر وپهن تر ورویش آن خرابه ها وبیابان ها وسنگلاخ ها .

✅مزاجش : گرم وخشک وصحرایی آن گرم تر.

📕 وگویندکه⬅️ مزاجش گرم وخشک است وصحرایی آن قویتر.
@makhzanoladviyah
✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨

🍃🍃خوردن وبوییدن آن وطلاکردن آن(ضماد رقیق)↪️
✅ باز کننده ی گرفتگی دماغی(#مغز) ودو سوراخ #بینی👃.

✅ وجهت #دردسر، سرد مفید.

✅ وخوش بو کننده ی #دهان 👄 وغایت مقوی ومحکم کننده ی #دندان .و..

✅ ومقوی #معده و #کبدسرد وهضم کننده ی غذای غلیظ.
✅ وحل کننده ی بادها .

✅ وبرانگیزنده ی #اشتها ونوشیدن.

✅ وطلای آن مفید برای #طحال و #سردرد گرم مزاجان.

⬅️ ومصلح آن بنفشه وسکنجبین .🍷

📕صاحب منجع نوشته :که در آن
❌ مضرت به #مغز گرم است❌
⬅️ ومصلح آن صندل( درختی کوچکی در هند) وگلاب.
بدل آن 🔁 نمام گویند.
🔁بادرنجبویه با قرنفل هم وزن آن.

✅ ومقدار شربت آن ⬅️سه درم (۱۰/۵گرم).
🍃🍃وتخم آن بسیار خشک .↪️

✅ و مولد(بوجودآورنده) صئبان (نوعی شپش) 🕷که به فارسی رشک (تخم شپش) نامند .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.