فشار خون، حبس عادت، تنگی نفس

فشار خون، حبس عادت، تنگی نفس

۲۰
🌺فشار خون، حبس عادت، تنگی نفس 🌺

🌺بیمار زن👸🏼 ۴۰ ساله
معاینه
حالى مشوش، مضطرب و ترسناك و رنگى خفه و تار داشت. تنگى سينه و تپش قلب بنحوى بود كه نفس كشيدن براى او دشوار و راه رفتن مشكل مى‏نمود. بدرستی
توان تكلم نداشت زيرا خون به سر و سينه او تهاجم كرده و نفس نمى‏آمد
عادت ماهانه كم و هفت سال است كه بند آمده است. در هفت سال قبل هول كرده و قلب به تپش افتاده بود از آن هنگام دچار فشار خون شده گاه تهاجم خون بصورت حمله‏وار متوجه سر و سينه مى‏شود كه رنگ او خفه و سياه شده 👸🏿و حالت خفگى و تنگى نفس و فشار قلب و سينه و سر و نيز حالت وحشت به او مى‏دهد. كه در اين موقع نياز به احراج خون مى‏شود تا تسكين يابد.
مزاج يبس است و از سابق كم كار مى‏كرده. طبيعت بيمار گرم است. ادرار مدتى است قرمز رنگ مى‏باشد. اين خانم دموى مزاج و نسبتا تنومند و ميان قد است

💊 درمان💊

در اينجا نخست داروئى لازم بود كه خون را از سر و سينه متوجه پاها نمايد و روده‏ها را بكار وادارد تا از اين راه آسايشى براى او فراهم آيد (گرچه فشار خون در حدود ۲۰ درجه بود و اخراج خون در اين موقع ضرورى بنظر مى‏رسيد چنانچه بارها در چنين مواقع خون مى‏گرفته است. ولى نگارنده در اشخاص دموى مزاج حتى‏المقدور از اخراج خون خوددارى مى‏كنم و به تصفيه آن مى‏پردازم. چون هر قدر خون كم كنند اعضاى خون‏ساز بيشتر بكار افتاده و زيادتر خون مى‏سازند. هميشه با بكار بردن روش خود بنتايج خوب رسيده‏ام. مگر به حكم اجبار باشد كه خون كم كنم.) لذا صبر زرد را كه داراى اين خواص است برگزيدم و كپسولى مركب از ۲۰ سانتى‏گرم صبر زرد و ۴۰ سانتى‏گرم بى‏كربنات دوسود دادم كه روزى دو دانه ميل كند. بعلاوه شيره خنكى مركب از تخم گشنيز ۲ ل، تخم خرفه ۲ ل، تخم خيار ۳ ل، تخم كدوى شيرين ۲ ل، داده شد كه همه‏روزه اين مقدار را شيره كشيده ميل كند. ضمنا دستور دادم امساك در خوراك نمايد.
در تاريخ ۶/ ۲/ ۲۸ باز رجوع نمود. اظهار داشتند كه مزاج لينت يافته و آبكى كار مى‏كند و بهبودى نيز در تمام حالات بيمار پيدا شده است. دارو تكرار شد.
تجزيه از خون و ادرار داده بودم. در ادرار اندكى آلبومين يافت شد. مقدار نمك ادرار ۱۰/ ۳ بود. نمك بدن درست خارج نمى‏گرديد.
در تاريخ ۸/ ۲/ ۲۸ اظهار داشتند داروها روى بيمار اثر بسيار خوبى كرده، بروز حملات
و سنگينى سر و تنگى سينه كه سابقا وحشت‏آور و خطرناك بود اين‏بار بسيار كم گرديده است.
دارو تكرار شد.
در تاريخ ۹/ ۲/ ۲۸ در نتيجه يبوست باز سنگينى سر و فشار قلب و تنگى سينه عارض شد. دو كپسول از صبر زرد خورد. پس از ۲۴ ساعت مزاج يكبار عمل كرد و بعد بهتر شد.
اين‏بار حمله خيلى سبك‏تر گرديد. سابقا در بروز حمله نفس بند مى‏آمد و تكان زياد به بدن مى‏داد و دست و پا سنگين مى‏شد و محتاج به كم كردن خون مى‏گشت. بعكس اين دفعه حمله همان گونه كه گفتم بسيار سبك‏تر بود بنحوى كه احتياج به اخراج خون نشد و فشار هم پائين آمد.
جوشانده‏ها (ريشه كاسنى ۳ ل، پوست بيد ۳ ل، عناب ۲۰ دانه و اصل السوس ۲ ل) و شيره خنك‏ها تكرار شد. چنديست بينى خشك و سرسنگين است. روغن احمديه (روغن سياه) به بينى او ريختم. رطوبت پديدار شد و سرسبك گرديد.
اين‏بار بيمار توانايى تكلم يافت و شخصا اظهار داشت كه:” در گذشته در بدنم لكه‏هاى قرمز رنگ پيدا شده و چنان حس مى‏كردم كه بدنم مى‏خواهد بتركد. در خواب تكان‏هاى زيادى مى‏خوردم. آرواره‏ها مى‏خواست كليد شود. نفسم تنگ بود و نمى‏توانستم درست راه بروم. رنگم سياه و كبود مى‏شد. چون كمى غذا مى‏خوردم شكمم نفخ مى‏كرد و ناراحتى زياد پيدا مى‏شد. براى رفع فشار برگ زيتون و قرقات دم كرده و مى‏خوردم. هيچ فايده نمى‏كرد.
وقتى كه فشار به ۲۲ رسيد بدستور رژيم گرفتم. فشار خون كم شد تا به ۲۰ رسيد. باز هميشه ناراحت بودم.” در تاريخ ۱۷/ ۲/ ۲۸ فشار خون به ۵/ ۱۵ رسيد. بهبودى زياد در تمام حالات او پديدار گرديد. دارو تكرار شد. روغن احمديه (روغن سياه) به بينى او ريختم.
بينى ترشح كرد و سر سبك‏تر گرديد.
در ۲۰/ ۲/ ۲۸ بيمار سرما خورد. با خوردن صبر زرد مزاج پنج بار عمل كرد. ضعف اعصاب 😬و سستى و سردى دست و پا عارض شد. براى رفع سرماخوردگى و سستى اين‏بار شيره خنك گرم (تخم خربزه، تخم گرمك، تخم شبت و تخم كدوى شيرين) و نيز جوشانده گرم (مرزنجوش، برگ اكاليپتوس، بسفايج، رازيانه، پوست بيد و عناب) دادم و روغن بينى ياد شده را به بينى ريختم.
در ۲۴/ ۲/ ۲۸ در اثر استفاده از روغن بينى چند قطره خون از بينى آمد و سر سبك شد و قلب هم آرام گرديد. بعكس با خوردن مرزنجوش، رازيانه و برگ اكاليپتوس و شيره خنك گرم در بدن بويژه گردن و زير بغل و شانه‏ها جوش‏هاى قرمز ارزنى شكل پديدار شد كه با خارش همراه بود.

فشار خون بيمار در حدود ۱۵ و نبض نرم و لطيف گرديد.
اين‏بار در عوض شيره خنك خنك (تخ
م
[Forwarded from انبار شفا یا فتگان]
خيار، تخم خرفه، تخم گشنيز، تخم كدوى
شيرين) دادم، پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۳ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه تجويز گرديد و روغن بينى ريخته شد.
در ۲۸/ ۲/ ۲۸ از خوردن داروهاى خنك بهبودى زياد پيدا شد. حالات گرفتگى و حمله خيلى مختصر بروز كرد كه قابل اهميت نبود.
در آزمايش مقدار نمك ادرار ۵/ ۱۲، كلسترين خون ۱۰/ ۳ و اوره خون ۳۵ اعلام شد.
بر جوشانده‏هاى فوق سه مثقال پوست هليله زرد افزوده شد. شيره خنك از تخم كاسنى ۱ ل، تخم خيار ۴ ل، تخم گشنيز ۲ ل، تخم خرفه ۲ ل، داده شد.
۱۶/ ۳/ ۲۸- قريب ده روز داروها را ترك كرد در نتيجه كمى حالات سابق بروز نمود كه چندان مهم نبود. دستور دادم حب صبر زرد را دوباره بخورد. داروها 🍾تكرار شد.
۸/ ۳/ ۲۸ در آزمايش مورخ ۴/ ۳/ ۲۸ مقدار نمك ادرار ۱۰/ ۱۱، كلسترين خون ۷۵/ ۱ اعلام شد. روز گذشته كمى خون گرفت و دارو تكرار شد. (در اثر جوشانده‏ها و شيره خنك خون صاف و مقدار كلسترين هم كم شد).
۱۱/ ۳/ ۲۸- روز گذشته فلوس خورد. استفراغ نمود. فشار خون ۵/ ۱۵ بود. سنبل الطيب، گل گاوزبان، ليمو عمانى داده شد. ضمنا جوشانده‏هاى سابق تكرار گرديد.
۱۴/ ۳/ ۲۸ با خوردن صبر زرد بهبودى زياد پيدا شد. تخم گشنيز و تخم خرفه دادم و نيز مسهلى مركب از: بنفشه ۲ ل، تخم كاسنى ۲ ل، گل سرخ ۲ ل، سنامكى ۲ ل، هليله سياه ۳ ل، پوست هليله زرد ۳ ل، بليله ۳ ل، تربد مجوف ۵/ ۰ ل، ترنجبين ۱۰ ل، آلو بخارا ۱۲ ل و تمر هندى ۱۰ ل تجويز شد كه جوشانيده و بخورد.
۱۸/ ۴/ ۲۸- فشار خون ۵/ ۱۴ است. بيمار اظهار مى‏دارد كه روز گذشته حالت سرماسرما به او دست داده و نزديك دو ساعت طول كشيده است. سنبل الطيب، گل گاوزبان و ليمو عمانى خورده عارضه رفع گرديده است. يبوست نيز باقى است روز قبل دو كپسول صبر زرد خورده مزاج يكبار اجابت نموده. اين دليلى بر تنبلى سخت روده است. دستور داده شد از پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى، ۳ ل پوست هليله زرد ۴ ل و عناب ۲۰ دانه جوشانده و بخورد.
ضمنا از تخم خيار ۳ ل، تخم خرفه ۳ ل، تخم گشنيز ۲ ل، تخم خربزه ۳ ل، شيره كشيده ميل كند. از اين نسخه بهبودى زياد ديد.
۱/ ۴/ ۲۸- بيمار اظهار مى‏دارد كه حمله ظاهر شد اما خيلى مختصر و غير محسوس بود بعلت زكام آب از بينى جارى 😪و سر سبك شد.
همه‏روزه يك كپسول صبر زرد مى‏خورد. لينت مزاج بهتر شده. روزى يك قاشق مرباخورى نمك كروشن هم گاهى مى‏خورد. ضمنا بطور مرتب دو مثقال تخم گشنيز را كوبيده شبها در چهار پنج سير آب غوره خيسانده و هر بامداد ميل مى‏كند. لكه‏هاى قرمزى كه با خوردن‏
بسفايج و تخم شبت پيدا شده بود در نتيجه استفاده از خنكى برطرف گرديد. ديگر حالت نوبه كه با دهان دره و سردرد 🤕و حال سرما عارض مى‏شد برطرف گرديده و ديگر بازنيامد.
داروها بغير از بسفايج تكرار شدند. در ۸/ ۵/ ۲۸ بمطب آمد بهبودى بسيار از حال و چهره او نمايان بود. رنگش روشن شده بود. مانند آنكه پرده كدر و تارى كه تمام بدن او را پوشانيده بود ديگر وجود نداشت. بعلاوه از وزن او هم كاسته گرديده بود. بنظر چند سال جوان‏تر مى‏آمد. مانند اينكه عوض شده باشد چون شناختنش دقتى لازم داشت.
فشار خون او ۱۵ بود و جسما چست و چالاك.
خيال مسافرت به مشهد را داشت. دستوراتى خواست. گفتم همان جوشانده و شير خنك را تكرار كند و صبر زرد را بخورد. از خوردن تخم گشنيز و آب غوره بى‏ميل بود گفتم ديگر نخورد. مى‏گويد مزاج روزى دوبار عمل مى‏كند. از جوشانده خيلى راضى است. اگر چند روز آن را نخورد دهان دره و كسالت شبه نوبه بروز مى‏كند ولى اين جوشانده آن را رفع مى‏نمايد.
در ۸/ ۶/ ۲۸ پس از مراجعت از مشهد به مطب آمد. اظهار داشت با آنكه در” قدمگاه” كباب نسبتا زيادى خوردم و در مشهد هم گوشت🍖🍗 مى‏خوردم و از طرفى آب جوش بپايم ريخته و سخت آن را سوزانيده و زخم نموده😫 و از آن در رنج و عذاب هستم با اين‏همه حمله سينه بسيار مختصر بروز كرده كه قابل توجه نبوده است.
عجب آنكه در مشهد يك بار قاعده باز شده كمى خون آمده و سپس قطع گرديده است.
در معاينه چيز غير عادى مشاهده نشد. فقط رنگ پوست او با خوردن خوراك‏هاى نامناسب نسبت به زمان رفتن به مشهد خفه بود. براى رفع آن فلوس دادم.
🌻 راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۱۴۰🌻
@shafayafteghan
📌📌📌📌

فساد خون‏😥😥
در اشخاص بلغمى مزاج كه طبيعتى سرد دارند بويژه اگر دچار بيمارى نقرس ارثى و سوء مزاج هم باشند اغلب فشار خون آنان مانند سودائى‏ها و صفراوى مزاج‏ها بالا نمى‏رود. همين مسئله باعث اشتباه مى‏گردد. مثلا چنين بيمارى احساس سنگينى، دوار و درچ در پاها و كرخى در انگشتان خود نموده يا از تنگى سينه و كسالت و خستگى شكايت مى‏نمايد. خون او هم نسبتا لزج، چسبناك سنگين و تار است. كلسترين زيادترى دارد ولى فشار زياد نيست.✨✨

اغلب چاقى و قند نيز افزوده شده و كليه ‏ها رو به ناراحتى مى‏گذارند. در اين‏گونه بيماران در چنين حالتى لازم است مقدارى خون كم شود. بيمار پس از گرفتن خون حتى بميزان كم هم باشد احساس سبكى و آسايش در خود مى‏نمايد. ✔️«۱»
در اين حال ضرورى است بدرمان بپردازند تا عوارض سكته بروز نكند.😨

در اين‏گونه طبائع فشار خون ذاتا كم است و چنانچه تا حدود ۱۴ و يا كمتر باشد براى بيمار زياد خواهد بود و مستعد خطر مى‏باشد كه موارد آن را زياد ديده‏ام.☺️☺️
✨✨✨✨
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.