فلفل

فلفل

🌶♨️🌶♨️🌶♨️🌶♨️🌶♨️
@makhzanoladviyah
#فلفل

👈معرب پلپل فارسی است ونیز به فارسی
👈وگویندبه یونانی : باباری، فاماری،وفاقورتی وقعبر وبشوریقون وارنبض
👈وبه سریانی : پلپلی
👈وبه ترکی ؛ استرادود
👈ودرانگریزی: بلاک پپر
👈وبه هندی : گول مرچ فلفل گرد نامند.

شیخ الرئیس ازجالینوس نقل کرده📚 آنچه اول ثمرآن از درخت طلوع کند وازفلفل میباشد .

ولهذا 🌶درافلفل ارطب یعنی اقل پیوست ازفلفل میباشد بهرآنکه درآن رطوبت فضلیه است وبدین جهت آن راکرم میخورد.

♨️وابن جمیع نوشته 📕که واین وهم است که درآن دسیقوریدوس افتاده وآنکه بعدآن آمده یعنی جالینوس بنابراتباع آن و…

♨️وکازرونس گفته 📕 که من نیزدراین قول شیخ از جالینوس نقل کرده 📕مترددم بهر آنکه ازتجارهندشنیده ام که فلفل ازبلادی ودارالفلفل ازبلاد دیگر می آید.

✅ بالجمله فلفل🌶 میوه هندی است که دربعضی بلاد هندوجزایربنگاله ملک هندی است که دربعضی بلادهند وبنگاله و.. .

♨️وگویند 📕گیاه آن دونوع میباشد یکی شبیه به گیاه درالفلفل وبرمجاور خود میپیچد ویکی شبیه به برگ تنبول واز آن کوچکتر ودرملاست ازآن کمتر وصنوبری شکل تند طعم با گسی وتلخی ومیوه آن که فلفل است خوشه دارد ودرهر خوشه ده بیست دانه متصل به هم ویاخامی سبز وبعد ازرسیدن کبود وبعدازخشک شدن سیاه وباسکبیج وچین دار میگردد.
@makhzanoladviyah

♨️ ودوم گیاه آن به قدردو سه ذراع وبرگ آن شبیه به برگ عنب الثعلب وازآن اندکی درازتر ودرعرض کمتر وبا حدت واندکی تلخی.

♨️ و🌶میوه آن درخوشه شبیه به خوشه عنب الثعلب وبزرگتر ازآن ودانه های میوه آن مانند دانه های میوه نوع اول .

♨️وآن دونوع دیده شده یکی سیاه پوست وپرشکن وآن فلفل سیاهدوبه هندی کالی راج گویند.

♨️ ودردوم سفیدپوست واملس وکوچکترازسیاه آن واین رافلفل سفید وبه یونانی فیفرین نامند.

♨️ وگویند نوع سفید شاید همان سیاه باشد که به سبب سودن دانه ها باهم پوست آن هنوزبسیار سیاه نگشته واین اصلی ندارد بلکه درخت سفید آن جدااست.

♨️ ولیکن شبیه باهم واین قلیل الوجودتر از پوست سیاه وپوست نوع سفید

♨️وبهترین آن تندطعم وتیز بوی آن وحدت(گرمی) پوست آن کمتر از مغز آن است ⬅️نوع گرم وخشک درسوم .

♨️وشیخ الرئیس گفته ⬅️گرم وخشک درسوم تا چهارم یعنی درآخر سوم .

@makhzanoladviyah

♨️وسفید ویا مقشر از پوست سیاه آن گرم وخشک دراول سوم.

♨️ وگویند سفید آن گرم وخشک درچهارم .

♨️وگویند سفید درحرارت کمتر ازسیاه است وسیاه آن دریبوست زیاده ازآن .

♨️وابن تلمیذ درحواشی نوشته ✍️که فلفل سیاه درقوت ضعیف تراز آن است .

♨️وماسوجویه گفتند✍️ که فلفل ازادویه کبار است.

♨️ لطیف وگاه اهل بلاد هند 👳رطب آن رادرترشی ها وروغن و غذاها استفاده میکنند .

♨️بالجمله به قول شیخ ✍️درآن جدب وتحلیل وجلااست وآن مستاصل بلغم لزج واز ادویه مسکنه وآن موافق صحیح مزاجان است .

♨️گیلانی گوید ✍️که بدین جهت درتوابل اغذیه اصحا قدرقلیل ازآن می افتد
♨️وقرشی گفته ✍️که این بی شک صحیح است تجارب شهادت آن میدهندولیکن هرگاه چنین باشد پس چگونه ممکن است که گرم وخشک دردرجه چهارم .

♨️فلهذا احق آن که حرارت فلفل تجاوز درجه اول بسیار نمیکند وفلفل سفید ازآن ضعیف تراست وقوت فلفل گرم کننده است .

♨️وسفید قابض تر ازسیاه وسفید درحراقت شدیدتر ازآن ولاذع تر(سوزان تر) وآن کاسرریاح(شکننده بادها) وسردمزاجان ومزیل آروغ ایشان .
♨️وبدرقه کننده اغذیه وجمله طعام غلیظ .
⛔️وباید ازآن صاحبان جگر گرم خشک قلیل الدم وزخم باطنی و، ورم یاالم (درد)درمجاری بول ودرتب ودرفصل گرم اجتناب نمایند.⛔️
🌶♨️🌶♨️🌶♨️🌶♨️🌶
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است‼️

🌶♨️🌶♨️🌶♨️🌶♨️🌶
@makhzanoladviyah
ادامه👈 #فلفل

👈وشارح سدید نوشته 📚که آن موافق کسانی است که مزاج ایشان درصحت مایل به برودت ورطوبت باشد.

✅ وبا قوت تریاقیه است وچون دراغذیه مطبوخه 🍲داخل کنند ازاله بوی بد آنها نماید لاسیما (خصوصا)ازگوشت.

🌶 واعانت(کمک) برهضم آنها کند وضمادآنهابا نطرون به غایت جالی خال وسرخ کننده رخسار ☺️

✅وبازفت محلل غده های زیر گلو ورافع ورم کنار ناخن که بادرد همراه شود وبرص ناخن وجزام آن.

🌶 وبا حنا جهت رویانیدن ناخن زایل شده وخشونت درشتی با خارش درپوست وغیره

✅ به دستور با پیه مرغ 🐔وبا آردباقلا ونخودجالی خال.

✅ وباپیاز ونمک 🍚سوده جهت رویانیدن موی درجای که داء الثعلب بعدازآن که اورابه قوت تمام بمالد.

✅ وبا محللات جهت تهبج ریحی وبامرهم داخلیون جهت تحلیل اورام بلغمی نافع .

🌶وچون آن راساییده با اندک آرد گندم وروغن آمیخته براورام ضمادکنند نضج وانفجار آن نماید .

✅وآن مقوی حافظه واعصاب وجمیع امراض سرد عصب وبسیارمفید و…
کنندگی که داردکه دراین وادی دیگر به آن نمیرسد وجویدن آن بامویز کوهی🍇

🌶 قلع (ازبین بردن)بلغم ودفع رطوبات ازنواحی رطوبات ازنواحی سروحلق ومعده کند.

✅ وچون آن راساییده در، روغن زیتون🍾 بجوشانند وبدان مالش نمایند فالج وسستی وکجی دهان 👄وجمیع امراض سرد تازه رانفع بخشد .

🌶واعضاراکه برآن سردی غلبه کند گرم گرداند وبالجمله آن پادزهر جهت امراض عصب است و…

✅وبه دستور آشامیدن آن به ادویه مناسبه جهت امراض مذکوره .

@makhzanoladviyah

🌶واکتحال(سرمه) آن جلای چشم 👁وسفیدی آن .

✅ورفع ظلمت دید نماید وچون به سرکه 🍶جوش داده مضمضه نماید درد، دندان رانفع کند.

🌶🌶 ونیز ضمادپخته آن درگلاب جهت رفع نزله سرد ودردندان وبه دستور مضمضه آن با پوست خشخاش جوشانیده .

✅وهمچنین با عسل🍯 تحنک بدان نمایند حلق وگلو بلغمی وسوداوی رانافع بود.

🌶 وآن جهت دفع سرفه بارد رطوبی وتنگی نفس ودردسینه وربو.

✅ ویا عسل جهت تنقیه(پاکسازی) ریه ازبلغم ومنع اجتماع رطوبات لزجه وبلغم درسینه وبه دستور با دارویی که آنرابلیسند وحریره های مناسبه .

🌶وبه قول گیلانی📚 ادخال آن دراجزای آن دراجزای نانخورش …

✅ومعین برهضم طعام 🍲است وچون باعسل 🍯درآب بخورند جهت ریاح عارض درمعده نفع کند.

🌶 وآشامیدن آن قاطع بلغم وگرم کننده ومقوی معده وجگروهاضم طعام وبرانگیزنده ی اشتها ورافع آروغ ترش .

✅وملطف اغذیه وخلط غلیظه وتنگ ونازک شده خون غلیط سردمزاجان ودافع وخام وریاح ومعض .

🌶وبابرگ خارتازه تحلیل نفخ ومغص وشرب وضمادآن باسرکه محلل صلابت طحال ومداوم شرب .

✅وضمادآن با سرکه محلل صلابت طحال ومدوام آن مانع قولنج ریحی وبلغمی وآن اطلاق شکم وادرار بول وحیض.

🌶 واخراج جنین نماید وگویند قلیل آن اسهال آورد

✅وشرب آن باعسل وآب قلع بلغم لزج مجتمع درامعا کند وباادویه قابضه جهت تقطیرالبول وحیض.

وحمول آن مخرج جنین وبعداز جماع مانع حمل است وآن خشک کننده منی ومفنی اواست به سبب شدت قوت وحدت وتحلیل قوی به خلاف دارالفلفل .

✅وگویندکه 📚خوردن آن شیر 🍺وشکر🍚 جهت تقویت باه نافع .

@makhzanoladviyah

✅آشامیدن آب کوبیده جوشانیده آن جهت دفع سمیت مارگزیده 🐍وعقرب گزیده🦂 وافیون خورده که مکرر بنوشانند وقیء کنند .

وگفته اند 📚مارگزیده آن رابجود اگرحدت آن رادریابد زهردرآن چندان اثرنکرده واگر درنیابد زهر درآن بسیارعمل نموده واین امتحان قوی است ازبرای استخلاص(خلاص شدن) ازسم .

⛔️ومضرجگرگرم وگرده وکسانی که خون دربدن ایشان وفور نداشته باشد.

⛔️ وبه جراحت باطنی والم عارض مجاری بول ومجفف(خشک کننده) منی درفصل گرما وجوانان گرم مزاج را.

⬅️ مصلح آن ادهان بارده و درسردمزاجان عسل مصفی.

📚 وگویند اصلاح آن درگرم مزاج باسرکه وربوب فواکه🍒🍎🍏 ترش واجرام آنها .

✅ونوشیدن آن ازیک مثقال بدل آن زنجبیل ودارالفلفل است.
📚 وگویند که نیم وزن آن فلفل سفید وفلفل سفید است بهتراست ازبرای امراض معده وطحال و.. .

📚وبه قول شیخ⬅️ فلفل سفید در سرمه چشم 👁داخل گرده میشود وجلای بصر(جلای بینایی) می نماید .

✅وآن صالح تربرای معده سرد وقوی ترجهت تقویت آن است .
🌶وجهت آنکه فعل آن شبیه به فعل دارفلفل است .

📚وگویند بدل آن ⬅️کمتر از وزن آن فلفل سیاه است.

⬅️وزنجبیل نیز بدل آن است
🌶♨️🌶♨️🌶♨️🌶♨️
@makhzanoladviyah
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

🌶

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.