فندق

فندق

#فندق (فندق).
🍁در آن جوهر ارضی بسیار است(سودائیت زیاد دارد).

🍁شیخ گوید✍ارضیت (خواص سوداوی)آن بیشتر از ارضیت گردو است.

🍁درآن سختی وسنگینی شدید است. در هضم سنگین تراست.
🍁بطی النفوذ است(نفوذش به عمق بدن است)👌

🍁شیخ گوید✍مایل به حرارت واندکی خشکی است.
🍁گویند گرم درآخر اول وخشک در اوایل آن است..

🍁جمیع اجزای درخت ⏪با قوت قابضه ،تلخی وگسی،خشکی .خصوصاً جفت آن درنهایت خشکی است.
بعضی گویند✍گرم دردوم وتر دراول است.

🍁رطوبت فضیله آن کمتر ازرطوبت گردو است .
🍁شیخ گوید✍درآن صفرا پیدا شود ودر آن نفخ وتولید باد در پایین شکم ایجاد شود.
🍁زیاد کننده #عقل👌ومقوی آن.
🍁خوردن یک اوقیه از آن با آب عسل🍯نافع #سرفه کهنه است.

🍁وباعسل🍯 یا شکر
نافع سرفه کمک به اخراج #خلط سینه و #ریه وتقویت باه مفید .
🍁بریان کرده اش با کمی فلفل باعث نضج مواد نزله سرد میشود .وقطع خلطهای لزج.
🍁خوردنش باانیسون ⏪جهت طپش #قلب💗ولاغر شدن #کلیه وسوزش بول و #تقویت باه وسموم سرد وزهر عقرب🦂نافع است.
❌مضر معده است وسنگین.❌
❌زیاده روی درخوردن آن مضر #معده وباعث# سردرد است.
ومصلح آن⏪فانیذ(شکر پنیر،نبات).
وبرای سرد مزاج ⏪آب عسل.
وگرم مزاج⏪گلاب.🌺🍾.

🍁مغز آن غلیظترین مغزهاست .

🌏🍁زیاده روی در خوردنش ⬅️تولید کننده باد ومضر❌معده ومهیج قیء.

ومصلح آن⬅️در سرد مزاج:عسلاب(شربت عسل).ونبات.
🍁ودر گرم مزاج سکنجبین🍷.

بدل آن⏪چلغوزه ومغز گردو.
روغن آن⏪گرم وخشک در دوم.
🍁نافع #فالج ودردهای #عصب و #کمر است.👌

🍁وجهت #سرفه سرد ودرد #سینه و #کبد که از سردی باشد نافع است.👌

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.