فوفل

فوفل

💠بسم الله الرحمن الرحيم💠
#فوفل

🌴🌰🌴🌰🌴🌰🌴🌰🌴🌰
@makhzanoladviyah

🌴فوفل معرب از پوپل وکوپل (شکوفه وبهار درخت)هندی است.
به سریانی:فوفلا
وبه هندی:سپاری نامند که میوه درخت هندی است بر سر آن شاخه هایی میروید شبیه به شاخه جوز هندی.
🌴پوست دانه ها در وقت نرسیدن سبز🎾وبعد از رسیدن سرخ رنگ🔴 است وبعد از خشک شدن سیاه ⚫️میشود.
🌴بعد از رسیدن خوشه ها را میبرند ودانه ها را جدا وخشک میکنند درآب جوش قرار داده تا پوست آنها جدا گردد پوست آن کمی ضخیم هست ولیفی(کنف وکتان از گیاهان لیفی هستند)که این فوفل را به هندی سپاری چهالیه مینامند(یعنی پوست جدا کرده)
🌴دانه ها را خشک میکنند که پوست آنها به رنگ گردو میباشد.
🌴آنهایی که کامل نرسیده اند کوهه مینامند .
🌴فوفل بنگالی قشر وپوشش وخشکی وزمختی کمتری داراست ومغز آن سفید بارگ های زرد مایل به سرخی.ریشه اش شبیه ریشه مغزجوزهندی است.
🌴هندیان👳آنرا بابرگ تنبول(برگی که با آهک وفوفل خورند)میخورند
🌴بهترین قسم از فوفل دکهنی قسمی است که به آن چکنی وکهنی گویند. یعنی چرب است وپهن وکم ریشه ونازک وزمختی وخشکی اش کمتر است.
🌴به صورت خام آن را مکرر در آب جوش قرار میدهند وبعد چیزی سنگین روی آن گذاشته وبا چکش کم کم به آن میکوبند تاپهن شودسپس بریده ودرعرض دوپارچه کرده ودر شیر گاو 🍺چند مرتبه میجوشانند سپس در آب کات(زاج)هندی قرار داده وبعدا خشک میکنند وخوب مالش داده تادانه هایش براق شود . که آن لطیف وچرب ونازک میشود واگر قطعه ای دردهان نگاه دارند نرم گردیده وخوش طعم ولذیذ. که قسمت بهتر آن است وقسمت دیگر که پست تر است راچکی دکهن نامند که دانه هایش مدورصنوبری شکل وسرخ رنگ است.که بهتر از چکی بنگالی است ومورد مصرفش در سنونات (دارویی که برای مسواک زدن استفاده میشود)بهتر است.
🌴فوفل مطلق چهار نوع میباشد .↪️
🌴یکی سرخ مایل به سیاهی ومخروطی شکل بازمختی بسیار واندکی تلخ که این راچکی مینامند.
🌴دوم:تیره رنگ وپهن ویاخشکی کم که چکنی نامند.که بعضی مردم با برگ تنبول آنرا میخورند
🌴سوم رنگ ظاهری اندکی سرخ وبزرگ دانه وباطنش سفید که آن را سپاری چهالیه نامند که عموما با برگ تنبول میخورند.
@makhzanoladviyah
🌴چهارم:مخروطی شکل وطولانی با اندکی سستی واندکی چربی شبیه به طعم نارجیل(جوزهندی)ودرغلافی است شبیه غلاف بلوط که آن را سپاری کهوپره گویند.یک نوعش پهن وسرخ مایل به سیاهی که به آن چکنی سپاری گویند وبعضی ها پوشش را
جداکرده مغز رابه شکل قرص میتراشند ومیفروشند که با آن چکنی دلی گویند.
🌴بهترین نوع از نوع چکنی سرخ براق که چون در دهان بگذارند زودنرم شود ولطیف است .مزاج مطلق آن سرد وخشک در دوم.

🌴به قول شیخ الرئیس✍️درسوم سرد است وقابض ودر قوت ونیرو نزدیک به صندل.
به قول گیلانی✍️طعم آن تلخ وقبض زیاد دارد وتلخی وگسی است مثل صندل سرخ است
ورفع کننده درددست ناشی از رگ به رگ شدن وبثورات پوست دهان وزبان وامراض گرم دهان👄
سستی دندان ولثه، وجاری شدن خون از آنها❣️

🌴رافع درد پهلوست 🤒ومقوی دل ومعده❤️.
🌴حبس کننده اسهال ، وقطع کننده عرق💦
ورفع کننده یدردهای گرم.
🌴ضمادش در ابتدا سزاوار است جهت ورمهای گرم.
🌴مفید جهت التهاب چشم👁
🌴نافع خارش چشم👁
🌴نفوخ (ادویه ای که دربینی کشند)آن دربینی قطع کننده ی خون دماغ است. واگر در دهان👄قرار داده وبجوند لثه را محکم میکند .
وتسکین گرمی دهان نمآید.اگرباپخته شده اش مضمضه (دردهان بچرخانند) کنند .
🌴اگر باسرکه ساییده وبر نقرس(ورم مفاصل بادرد)گرم طلا نمایند ضربان(جنبش سخت شریان)شدت آن راساکت میکند.
🌴خوردن سرخ آن تادو درم مسهل به عصر(به دست خود فشردن چیزی)به رفق مفید است.مسهل به قبض(پشت ماده را فشار میدهد تا ماده خارج شود)
📛مضرات:

زیاده روی اش مضر❌ ریه😷است. ومصلح آن⬅️صمغ عربی.
❌مضر افرادی است که سنگ کلیه ومثانه دارند ودردهای سخت وشکمی .باعث خشونت سینه میشود
ومصلحش⬅️ کتیرا است. ومقدار شربتش تا یک مثقال است
🌴وجایگزینش هم وزن آن⬅️صندل سرخ ونصفش گشنیز سبز🍃 است
🌴فوفل نیم رس که خشک
شده است رااگر بخورند باعث سرگیجه😇
وتپش قلب💞میشود .که مصلح آن⬅️آشامیدن آب سرد🍶است ودر گوش👂 از دهان👄 هوا دمیدن است.
join us👉

@makhzanoladviyah
🌴🌰🌴🌰🌴🌰🌴🌰🌴🌰🌴🌰
⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر لینک کانال مجاز میباشد در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است .

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.