قسط

قسط

@makhzanoladviyah
💖💖💖💖💖💖💖💖

#قسط (قسط).

👈به فارسی کوشته گویند.
🌱ریشه ی گیاهی است شبیه به ریشه ی لفاح(نام گیاهی شبیه به بادمجان)و گیاه ان بدون ساقه و مفروش بر زمین و برگ ان عریض و پهن و در جزایر هند و بلاد روم میروید.

✅قسط انواع مختلفی دارد
۱⃣قسط عربی که سفید سبک خوش بو واندکی مایل به زرد است که بحری هم نام دارد.
۲⃣هندی که سیاه سبک تلخ و مغز ان مایل به زردی و کم بو است.
۳⃣رومی یا سوری که بوی زیادی از ان ساطع میشود.

📕ابن سینا میفرماید این نامیدن به میخک است و از این اقسام انچه بوی ان مانند صبر صحرایی باشد کم و ضعیف است و ان مایل به سیاهی است و از این اقسام رنگ نوع شامی ان شبیه به چوب شمشاد است.
مولف مخزن الادویه به جای نوع سوم و چهارم نوشته است که یک نوع سوم وجود دارد که ان مایل به سرخی و سنگین.
در وزن شبیه به چوب شمشاد و خوش بو و بدون تلخی است و این نوع ان سمی و کشنده است.
بهترین ان سفید تازه شیرین کرم نخورده و خوش بو است که اگر ان را با دندان بجوند کمی زبان را میسوزاند و پوست ان نازک است.
✅جمله ی ان در طبع ⬅️گرم و خشک در سوم .
و به قول ابن سینا :گرم در سوم و خشک در دوم و در ان تیزی و سوزانندگی است و حرارت زیاد دارد و حتی پوست را میسوزاند.
✅ و نافع هر عضوی است که نیاز به گرم کردن دارد قدرت جذب #خلط از عمق بدن را دارد.
گیلانی گوید قسط تلخ به سبب
تلخی که در وجود ان است گرم است و باعث گرما میشود .
و طعم تیز و تلخ ان به سبب جوهر ناری(حرارتی وگرمی) ان است چون ریشه ی گیاه است و محال است در ان رطوبت باشد .
✅ از خواص ان جلا دادن و خشکی محلل و باز کننده ی #ادرار و زیاد کننده ی #قوه باه و جذب مواد از عمق بدن است .
و اخلاط غلیظ و لزج را قطعه قطعه میکند و جذب کننده ی بلغم و گدازنده ی ان است.
ابن سینا میفرماید :تلخ ان خشک کننده ی #زخمهای تر و نافع سستی #اعصاب و گرفتگی #عضلات و نافع #سیاتیک است اگر ضماد شود.
و نیر نافع #فراموشی که به علت وجود بلغم گندیده در سر باشد .
و نافع درد #سینه که از سردی و باد باشد .
✅مدر #حیض اگر نوشیده شود و بخار دادن ان در #رحم قاتل جنین است.
✅وارد کردن ان در #رحم یا نوشیدن ان یا نشستن در اب پخته ی ان نافع درد #رحم است که از سردی باشد.

✅#ادرار اور و مسهل #انگل و #کرم کدو است.
✅مالیدن آن با روغن زیتون گرم شده نافع #لرزه است.
رازی گوید: قسط برای #سرما خوردگی نیکو است اگر بخار ان در بینی نمایند.

✅قسط #مقوی اعضای #رئیسه و جذب بالایی دارد و نافع رطوبت کهنه خصوصا قسط سفید که عظیم النفع است.
✅سعوط ان با اب باران 🌦جهت #سر درد کهنه .
✅و ضماد ان به تنهایی جهت رفع #فراموشی .
✅و با روغن زیتون نافع سستی و #فلج و درد #گوش است.
✅و اگر سابیده بر سر بپاشند #نزله های سرد را نفع دارد و #مغز را گرم میکند و بخور ان برای وبا نافع است.
✅نوشیدن ان با یک مثقال افسنتین جهت درد سینه و لیسیدن ان با عسل جهت #تنگی نفس و #سرفه کهنه و خالی کردن #سینه از اخلاط لزج نافع است.
گیلانی گوید : خوردن سابیده ی ان که با عسل سرشته باشد شکننده ی #سنگ و درد #گردن و پشت و #شکم درد است.
✅مالیدن روغن ان و مالیدن ان با سرکه و قطران و عسل جهت #موخوره و رویاندن #مو در موضع نافع است.
اگر یک مثقال ان با شربت افسنتین خورده شود تریاق سموم و جاذب انها به سطح پوست است و رفع سم افعی و عقرب و رتیل میکند.
❌مضر مثانه .
️مصلح ان گلقند.
❌ مضر ریه.
️ مصلح ان انیسون است.
اگر آنرا به تنهایی بخورند مصلح آن⬅️ بذرالبنج سفید .
بدل آن⬅️ نصف وزن آن عاقرقرحا وهمچنین وج ترکی.است .
ومصلح آن ⬅️خطمی است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.