قهوه(بن)

قهوه(بن)

#قهوه(بن):
☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️
@makhzanoladviyah

👈میوه درختی هست کوهستانی که در کوه یمن و نواحی ان و سرزمین حبش در بتاویه که جزیره ای است از جزایر زیر بادات .

👈چند نوع است: خودرو ی صحرایی ،زر که زراعی و باغی .
✅که بهترین ان باغی هست که از یمن هست
ان دانه های سبز متوسط در کوچکی و بزرگی .

🔸خوشبو و بوداده ان چرب می باشد و خوش طعم.

🌳درخت ان یک ساق دارد به کلفتی انگشت مردها و بلندی ان به دو ذ راع تا سه ذراع می رسد.
✨شبیه به درخت زعرور(علف خرس) است و گل ان سفید رنگ و میوه ان در غلافی سیاه رنگ شبیه به حب الغار بزرگ و فندق کوچک است و پوست ان نازک تر از پوست هر دوی ان ها و در درون ان دو مغز است و در وسط هر مغز شکافی مانتد شکاف گندم 🌾و تخم خرما هست .

✅ لیکن از از ان پهن تر و از گندم بزرگ تر و از تخم خرما کوچک تر و سبز رنگ است و در درون ان پرده نازک است و با اندک تلخی .
💫بهترین ان⬅️ تازه سنگین ،سبز رنگ یمنی ان است که در ته اب رود
🚫حبشی و سیاه ان بسیار زبون و تلخ و بد طعم .

✳️اهل هر سرزمینی به نحو خاصی میخورند چنانچه اهل یمن و نواحی ان پوست بیرون ان که فشر نامند.

@makhzanoladviyah

☕️مزه ان نیز مایل به شیرینی و زمختی می باشد و خصوصا تازه ان
👳👳‍♀اهل حرمین شریفین و سرزمین های عرب و عجم و ایران و توران و هندوستان و فرنگ و.. مغز ان را بعضی خام و بعضی نیم بریان که جوزی رنگ گردد و بعضی انقدر بریان کرده🔥 که به سوختن رسد ♨️و بعضی نیم کوفته و بعضی باریک کوفته در اب 💧جوش داده و….

👨👩اهل فرنگ با قدری شیر🍺 و نبات 🍡 میل میکنند .
👈در طبع و مزاج ان اختلاف است ،حکیم عمادالدین محمود نوشته📝:
✅سرد و خشک در درجه دوم است .و به تجربه یافته اند که سردی ان در حدی نیست که ضرر رسان باشد و در برابری یا غلبه سردی و خشکی جای تامل و فکر هست .

میرزا قاضی نوشته 📝: به تجربه یافته ام که سردی ان در درجه اول و خشکی ان در درجه دوم است.

📚حکیم سالک الدین گفته📢: بعضی بر ان رفته اند که سردی ان در اول درجه دوم و خشکی ان در سوم است …

📚انطاکی گفته📢:که گرم در اول و خشک در دون و انچه شیوع یافته که سرد و خشک است و چنین نیست جهت انکه پوست ان تلخ است و ممکن است که پوست ان گرم باشد و مغز ان معتدل یا سرد در اول و …

✅ و به تجربه رسیده که جهت خشک کردن رطوبات سرفه بلغمی و نزله ها و بازکردن سدد و ادرار بول نافع و مفید است و …
حکیم مومن نوشته که📝:در مقایسه یاغت می شود که گرمی معتدل و خشکی بر ان غالب است و..

📚مولف مخزن گوید📢:شاید که مرکب القوی باشد به خصوص تازه ان جهت انکه در ان دو جز است یکی لطیف هوایی ، گرم و تر و دیگری کثیف زمینی ،سردو خشک که
⬅️ در قسمت اول افعال : گرمی بخش و مفرح و تلطیف کننده و تفتیح کننده و نضج و ادرار و تلیین و غیره از ان صادر شود .

⬅️در قسمت دوم افعال: سردی وخشکی ،تسکین حرارت تشنگی و برانگیخته شدن و غلیان خون❣️ و شدت گرمی و تیزی صفرا و سوزش ان و منع خواب😴 و خشکی دماغ و غیر این ها از ان ظاهر شود .

✅هر چه تازه تر باشد افعال جز اول از او صادر گردد چون کهنه گردد به تدریج کم و زایل می شود …

💫تازه ان بخصوص قشر خام ان مایل به گرمی و خشکی است و کهنه ان خصوصا بریان شده ان سرد و خشک است.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی امری ناپسند است⚠️‼️⚠️

ادامه👈 #قهوه (بن)
☕️☕️☕️☕️☕️☕️
@makhzanoladviyah

🚫هر چه کهنه تر گردد و زیاد بریان شود به سردی و خشکی ان افزود می شود.

☕️تریاقیتی که دارد مسکن درد ها و برنگیختگی و غلیان خون و حدت و سوزش صفرا و احتراق ان.🔥

✅رقیق کننده و مصفی اخلاط و غلظت ان ها است
☕️در تب های دموی و صغراوی و سوداوی خصوصا در اوایل و بعد بروز حصبه و جدری (نوعی ابله)و ربع(تب چهار روزه) مفید است .

✅برای بثورات ریز دموی و یرقان مفید است.

✅ملین طبع و مدر بول و خشک کننده رطوبات💦 و جهت سرفه بلغمی و نزله ها و رفع خستگی و ..

✅ و اکثر انواع سر درد و چشم درد 👁و …

🔆ضماد ان با عسل🍯 جهت درد عضو در رفته از جای خود.

🔆لیسیدن ان با عسل 🍯جهت سرفه گرم و مرطوب.

حکیم عماد الدین محمود گفته📢:
پندارم که برای جذامی ها هم مفید باشد ..

🔆اسهال را خصوصا نیم بریان ان رفع کند .

برای کثرت خواب😴 و تشنگی و صبر بر هر دو ان و اکتفا نمودن به طعام🍲 و شراب 🍷اندک بی انکه فرد به ضعف و انحراف مزاج بگردد مفید.

✅ و نیز رفع خستگی و کلال اسفار(خستگی وماندگی سفر) و حرکات و مشقت ها می نماید.

@makhzanoladviyah

❌از ضرر های ان ، ان است که صداع (سردرد)می اورد و باعث بیداری و لاغری بدن و ..

❌ و قطع شهوت باه و کم شدن منی وخفقان و نفخ و .❌
❌و باعث ایجاد بواسیر است بخصوص سرد مزاجان و سرو تر ها و همچنین افرادی که غلبه اخلاط فاسده دارند بسیار براشون مضر است❌❌

❗️قشر ان در بعضی مزاج ها شاید محرک باه و هضم کنده غذا باشدو ممکن است علت حریص بودن اهل یمن به اشامیدن ان بالای طعام همین دو علت باشد.

📚 و در ادامه گفته اند که علت ولع ان ها بخاطر کثرت حرارت 🔥و گرمی مزاج و خوردن خرما و میوه های گرم 🍍🍈🍌🍇است .

📚صاحب مخزن می گوید📢📢:حق ان است که مبالغه بسیار از طرفین در منافع و ضررها ان بیجا است و اکثر به عادت و قوت و گرمی و سردی مزاج و کم و زیاد اشامیدن ان بر می گرددو هیچ یک کلی نیستند و بیان هرریک از علت های منافعه و ضرر های ان طو لانی است.
📚میرزا قاضی نوشته 📝:اما جمعی که مزاج ان ها گرم باشد این دوا به سبب انکخ حرارت را کم می گرداند برای همین گاهی ایشان را خواب😴 می اورد .

✅از ان جمله شخصی را دیدم که مزاج او کمال حرارت داشت و بدان سبب شب ها خواب نمی کرد😳و مانتد فردی که سر سام داشته باشد اضطراب می کرد😨 چون دو سه شب به قهوه مداومت نمود او را خواب 😴امده و ان حالت زایل گشت .

❌چون قهوه مضر قلب❤️ است اگر با مروارید,استعمال نمایند اولی (بهتر)است خصوصا در حصبه و جدری (نوعی ابله) بعد از بروز.

✅برای مسافر بعد از رسیدن و برای رفع خستگی و مشقت مفیداست.

✅بعد از خوردن افیونات کسی چند فنجان ☕️☕️ان بنوشد رافع ماندگی و خستگی و باعث شکفتگی طبع است .

📚و گفته اند ناشتا و در وقت امتلا(پری) از غذا مکرر نباید اشامید بلکه صبح اندک غذایی به طرق ناشتا خورده و بالای ان چند پیاله بنوشند .

✅اگر خواهند معتادین به افیون و افیونات و شب نشینان اخر روز و یا بعد از نماز عشا خصوص قریب به نصف شب چند پیاله بیا شامند دفع ان ها نماید.

✅مصلح ان زنجبیل 〽️و دواء المسک و .. گلاب🌺 و امثال این ها است .

📚انطاکی نوشته✍️:شخصی که بخاطر نشاط و رفع کسلی و انچه ذکر کردیم می حواهد بنوشد باید شیرینی🍰 و روغن پسته🍾 و روغن بسیار با ان بخورد.

📚مولف مخزن می گوید🔊:بهترین مصلح ان⬅️ ان چیزی است که طعم ان را لذیذ و بوی ان را خوشبو می گرداند و ان را بد ذایقه نمی سازد ، عنبر الشهب و زعفران💥💥
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️
⚠️‼️⚠️کپی برداری ازمطالب کانال اگر باذکرلینک کانال باشد از لحاظ شرعی مانعی ندارد⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.