مخلصه (گشنیزکوهی)

مخلصه (گشنیزکوهی)

🌲🍃🌲🍃🌲🍃🌲🍃🌲
@makhzanoladviyah
#مخلصه (گشنیزکوهی)
🌲مخلصه آن است که ازخوردنش خلاص وامان می یابنداز سم افعی🐍

🌲ونکایت(جراحت)آن وموت(مردن)ومکرر تجربه کرده انددرسموم هوام(حشرات)🐍🦀🦂🕷
🌲دیگر نیز نباتی است مختلف الانواع .تاهفت ۷⃣قسم دیده اند.
🌲همه باتلخی وگل همه منحنی معکوس
🌲قسم اول ⬅️بی ساق وشاخه هایش سبز ،املس.برگش🍃شبیه برگ کرفس و…
🌲گل آن کبود،برگش ریزه تر به حد برگ کتان
🌲قسم دوم⬅️شبیه به قسم اول مگر آنکه گل این مابین کبودی وسرخی.
🌲قسم سوم⬅️کوچک ودر ریگزارها میروید وآن برگش شبیه به سر هد هد🐧
🌲ومثل آن سفید با زردی واندک سیاهی که این قسم را به اسکندریه راس الهدهد نامند.

🌲قسم چهارم ⬅️ساق دارد وشاخ وبرگ ندارد

🌲قسم پنجم⬅️برگ مدور وشبیه به برگ بادرنجبویه ،

🌲قسم ششم⬅️شاخه های سخت وبدشکل وغیرمستقیم.برگهایش شبیه برگ بابونه
🌲درسرزمین شام زیاد ومعروف به رهاه وحران است.
🌲بهترین همه ⬅️قسم اول که در زمین بی آب وسنگلاخ روید. وقوت آن بیست سال باقی میماند.
🌲صاحب اختیارات نوشته✍️آن را محاجم وایواح گویند.وسه نوع است
🌲یک نوع آن ⬅️به شیرازی کارریک وبه
فارسی⬅️بلبل شامی.
ویک نوع را⬅️گشنیز کوهی.
ویک نوع را⬅️تریاق کوهی وتخم هر سه نوع باهم مشابه اما درگیاه اندک متفاوت.
🌲گیاه کارریک ⬅️خشن وتخم آن بسیار تلخ
🌲وگیاه گشنیز کوهی⬅️بزرگتر وتخم آن نیز بزرگتر وتلخ منبت(رویش)آن مرغزارها و.. وگل آن مایل به سرخی🌺
@makhzanoladviyah

🌲تریاق کوهی⬅️در ریگ روید وگل آن مایل به سفیدی وزردی وسیاهی.

🌲مزاج آن⬅️گرم وخشک دراول سوم.
🌲آشامیدن آن جهت رفع
✅قولنج سخت،وتحلیل اخلاط لزجه و..
✅وجگر وطحال واعصاب ودفع دردهای مفاصل . وامثال اینها نافع است.
✅آشامیدن آن جهت دفع سموم مشروبه ومنهوشه(رنج دیده)مانند افعی🐍ومار شاخدار وعقرب🦂ورتیل🕷وغیره.
✅ مانع تاثیر ودافع ضرر آنهاست.
✅مقدارشربت آن ⬅️یک مثقال با روغن زیتون.

✅وگویند✍️که چون شارب آن افعی یا عقرب به دست گیرد آن رابگزد سم آنهاضرر نکند تا یک سال ودر آن اسرار عجیبه وخواص عظیمه است.

✅ونفیر(نفر)چون در اول نزول آفتاب🌞….تخم آن رابنوشد در آن سال هیچ سم به خورنده آن ضرر نرساند .و

✅عرق مخلصه⬅️ملطف،محلل،مقوی،اعضای رییسه ،موافق سردمزاجان،و.. است.
✅وبعضی داخل کردن آنرا در تریاق(پادزهر)کبیر قائم مقام شراب دانسته اند.
🌲🍃🌲🍃🌲🍃🌲🍃🌲
@makhzanoladviyah
⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.‼️‼️‼️‼️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.